Si­tua­ţia din Ve­ne­zue­la, în aten­ţia SUA și a Ru­si­ei

În Ve­ne­zue­la per­sis­tă ten­si­u­nea și con­fu­zia du­pă ten­ta­ti­va de re­be­li­u­ne mi­li­ta­ră ca­re a eșuat mar­ţea tre­cu­tă și în acest con­text preșe­din­te­le ame­ri­can și cel rus au pre­zen­tat vi­neri, te­le­fo­nic, si­tua­ţia din ace­as­tă ţa­ră cu imen­se re­zer­ve pe­tro­li­e­re.

Romania Libera - - Dezvăluiri - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le vene­zue­le­an, Ni­co­las Ma­du­ro, a că­rui le­gi­ti­mi­ta­te este res­pin­să de com­pa­tri­oții săi și de opo­ziție, a ce­rut sâmbă­tă fo­rțe­lor ar­ma­te să fie „pre­gă­ti­te” în ca­zul în ca­re SUA de­cid lan­sa­rea unei ofen­si­ve mi­li­ta­re în Ve­ne­zue­la, în timp ce opo­zan­tul Juan Guai­do (foto), re­cu­nos­cut preșe­din­te in­te­ri­mar de nu­me­roa­se sta­te oc­ci­den­ta­le și din Ame­ri­ca La­ti­nă, înce­ar­că să con­vin­gă ar­ma­ta să tre­a­că în ta­bă­ra sa. Ar­ma­ta din Ve­ne­zue­la, ac­tor cen­tral al pu­te­rii ca­re con­tro­le­a­ză imen­se­le re­zer­ve pe­tro­li­e­re ale ță­rii, l-a su­sți­nut până în pre­zent pe Ma­du­ro.

To­nul crește de câte­va luni între Was­hin­gton, ca­re su­sți­ne opo­zan­tul vene­zue­le­an Juan Guai­do și ce­re ple­ca­rea preșe­din­te­lui con­tes­tat Ni­co­las Ma­du­ro, și Mos­co­va, ca­re acu­ză Sta­te­le Uni­te că înce­ar­că or­ga­ni­za­rea unei „lo­vi­turi de stat”. În acest do­sar cei doi preșe­di­nți se acu­ză re­ci­proc că ali­men­te­a­ză ten­si­u­ni­le și că re­curg la un joc pe­ri­cu­los. „Con­ver­sație foar­te pro­duc­ti­vă”, a scris Trump pe Twit­ter du­pă dis­cuția cu omo­lo­gul său rus, ca­re a du­rat cir­ca o oră și ju­mă­ta­te, timp în ca­re au fost abor­da­te și alte su­bi­ec­te, prin­tre ca­re Ucrai­na, Co­re­ea de Sud și ra­por­tul Muel­ler. La rândul său, Krem­li­nul a su­bli­niat că ape­lul te­le­fo­nic a avut loc la iniția­ti­va Was­hin­gto­nu­lui, iar preșe­din­te­le Pu­tin a in­sis­tat asu­pra fap­tu­lui că „doar vene­zue­le­nii au drep­tul să de­ci­dă vi­i­to­rul ță­rii lor”. „Inge­ri­nța în afa­ce­ri­le inter­ne, ten­ta­ti­ve­le de schim­ba­re prin fo­rță a pu­te­rii de la Ca­ra­cas sub­mi­nea­ză per­spec­ti­ve­le unei re­gle­men­tări po­li­ti­ce a con­flic­tu­lui”, a pre­ci­zat Mos­co­va.

Du­pă ce Guai­do, re­cu­nos­cut preșe­din­te in­te­ri­mar de pes­te 50 de sta­te, a lan­sat ope­rați­u­nea „Li­ber­ta­te” și du­pă eșe­cul re­vol­tei mi­li­ta­re de ma­rțea tre­cu­tă, în Ve­ne­zue­la au avut loc ma­ni­fes­tații uriașe ale par­ti­za­ni­lor lui Guai­do, mar­ca­te de vi­o­len­te con­frun­tări cu fo­rțe­le de or­di­ne, sol­da­te cu mo­rți, pes­te 200 de ră­niți și 250 de ares­tări. Guai­do a che­mat vene­zue­le­nii să pro­tes­te­ze „pașnic” în fața ba­ze­lor mi­li­ta­re din ța­ră pen­tru a ce­re ar­ma­tei, im­por­tant pi­lon al pu­te­rii din Ve­ne­zue­la, să-l aban­do­ne­ze pe preșe­din­te­le so­cia­list Ma­du­ro. Ne­mu­lțu­mi­rea po­pu­la­ră este ali­men­ta­tă de con­se­ci­nțe­le ce­lei mai gra­ve cri­ze din is­to­ria re­cen­tă a ță­rii, un­de in­flația ar pu­tea atin­ge 10.000.000% po­tri­vit FMI. Re­cent, Ma­du­ro anu­nța du­bla­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim, ca­re ar atin­ge ast­fel 8 do­lari. Între­ru­pe­ri­le de cu­rent se înmu­lțesc și spi­ta­le­le nu pot îngri­ji bol­na­vii din cau­za lip­sei de me­di­ca­men­te și de echi­pa­men­te.

„Afa­ce­ri­le“mur­da­re ale pu­te­rii

Cu eco­no­mia în ru­i­ne și po­po­rul înfo­me­tat, Ve­ne­zue­la este con­frun­ta­tă cu o lup­tă du­ră pen­tru con­tro­lul ță­rii. Li­de­rii opo­ziți­ei fac apel la re­vol­tă, în timp ce au­to­ri­tăți­le mi­li­ta­re și ci­vi­le re­fu­ză să pre­dea pu­te­rea și re­curg la de­mon­strații de fo­rță con­tra pro­tes­te­lor de stra­dă. În acest con­text de­o­se­bit de ten­si­o­nat, do­cu­men­te se­cre­te dez­vă­lu­ie frac­tu­ra și ner­vo­zi­ta­tea ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ale ță­rii, în spe­cial con­tra co­ru­pți­ei în ce­le mai înal­te sfe­re ale gu­ver­nu­lui. Un do­sar fur­ni­zat co­ti­dia­nu­lui New York Ti­mes de un fost res­pon­sa­bil al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te vene­zue­le­ne, do­sar con­fir­mat și de un al doi­lea res­pon­sa­bil, pri­vește unul din șe­fii cei mai pu­ter­nici ai exe­cu­ti­vu­lui de la Ca­ra­cas, Ta­rek El- Ais­sa­mi, adept al re­pri­mă­rii ma­ni­fes­tați­i­lor, un apro­piat con­fi­dent al preșe­din­te­lui au­to­ri­tar Ma­du­ro. Po­tri­vit do­sa­ru­lui se­cret co­piat de age­nți vene­zue­leni, Ais­sa­mi și fa­mi­lia sa au aju­tat in­tra­rea în ța­ră a mi­li­ta­nți­lor Hez­bol­lah, el fă­când obi­ec­tul unor an­che­te amă­nu­nți­te din par­tea ser­vi­ci­i­lor se­cre­te asu­pra le­gă­tu­ri­lor cu lu­mea in­ter­lo­pă. De ase­me­nea, El-Ais­sa­mi, fost vi­ce­preșe­din­te, în pre­zent ministru al Indus­tri­ei, este de mul­tă vre­me su­bi­ec­tul unor an­che­te ame­ri­ca­ne. În mar­tie, el a fost in­cul­pat de un tri­bu­nal fe­de­ral din Man­hat­tan și san­cți­o­nat acum doi ani de de­par­ta­men­tul Tre­zo­re­ri­ei, fi­ind acu­zat că lu­cre­a­ză cu tra­fi­ca­nții de dro­guri. Ais­sa­mi și Ma­du­ro au res­pins acu­zați­i­le prin­tr-un răz­boi de pro­pa­gan­dă, acu­zând Admi­nis­trația Trump că or­ga­ni­ze­a­ză răs­tur­na­rea gu­ver­nu­lui de stânga de la Ca­ra­cas. Dar pro­pri­i­le ser­vi­cii se­cre­te vene­zue­le­ne, con­tro­la­te de Ais­sani, au dat alar­ma în pri­vi­nța lui și a fa­mi­li­ei sa­le în ur­mă cu un de­ce­niu du­pă une­le an­che­te și tran­scri­pții ale in­te­ro­ga­to­ri­i­lor unor tra­fi­ca­nți de dro­guri.

Po­tri­vit do­sa­ru­lui se­cret ajuns la New York Ti­mes, nu­me­roși mar­tori i-au acu­zat pe Ais­sa­mi și pe ta­tăl aces­tu­ia, Car­los Zai­dan El Ais­sa­mi, un imi­grant si­rian ca­re a lu­crat cu Hez­bol­lah, că re­cru­te­a­ză mem­bri Hez­bol­lah pen­tru a aju­ta la dez­vol­ta­rea rețe­le­lor de spi­o­naj și de tra­fic de dro­guri. Se știe că Hez­bol­lah, mișca­re ra­di­ca­lă fi­na­nța­tă de Iran, este con­si­de­ra­tă de SUA ca or­ga­ni­zație te­ro­ris­tă. Sur­se ame­ri­ca­ne ara­tă că gru­pul este pre­zent de mul­tă vre­me în Ame­ri­ca de Sud, un­de a con­tri­bu­it la spă­la­rea de bani pro­veniți din dro­guri.

Ais­sa­mi este acu­zat că a fa­ci­li­tat lu­mea sub­te­ra­nă a in­ter­lo­pi­lor, do­cu­men­te­le dez­vă­lu­ind că fra­te­le său, Fe­raz, a avut re­lații co­mer­cia­le cu cel mai cu­nos­cut ba­ron al dro­gu­ri­lor din Ve­ne­zue­la, Wa­lid Mak­led, și deți­nea 45 mi­li­oa­ne do­lari în con­turi ban­ca­re el­veți­e­ne. Ais­sa­mi a avut și el le­gă­turi cu tra­fi­can­tul de dro­guri, ara­tă do­cu­men­te­le, încheind im­por­tan­te con­trac­te gu­ver­na­men­ta­le cu o so­ci­e­ta­te le­ga­tă de Mak­led. În timp ce ța­ra se pră­bușea eco­no­mic, obli­gând mi­li­oa­ne de vene­zue­leni să fu­gă din ța­ră, Ais­sa­mi de­venea tot mai bo­gat. Fo­lo­sind un li­der aflat în pre­zent sub san­cți­uni ame­ri­ca­ne, Ais­sa­mi a cum­pă­rat o ban­că ame­ri­ca­nă, ele­men­te ale unei fir­me de con­stru­cții, o par­ti­ci­pa­re la un cen­tru co­mer­cial din Pa­na­ma, un te­ren pen­tru un com­plex de va­ca­nță de lux și pen­tru nu­me­roa­se proi­ec­te imo­bi­lia­re în Ve­ne­zue­la.

La 8 mar­tie, SUA au dez­vă­lu­it ac­tul de acu­za­re con­tra lui Ais­sa­mi, ce­ea ce fa­ce din el al doi­lea mem­bru al Ca­bi­ne­tu­lui Ma­du­ro acu­zat de tra­fic de dro­guri. Nes­tor Re­ve­rol, ac­tual ministru de Inter­ne al ță­rii, a fost și el pus sub acu­za­re. În 2017, doi ne­poți ai soți­ei lui Ma­du­ro, Ci­lia Flo­res, au fost con­dam­nați la 18 ani de de­te­nție într-o închi­soa­re ame­ri­ca­nă du­pă ce au încer­cat să tra­fi­che­ze 800 kg de co­cai­nă.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.