Ope­ra­ţi­u­ne a For­ţe­lor spe­cia­le fran­ce­ze în Bur­ki­na Fa­so

Eli­be­ra­re de os­ta­tici în Sa­hel, un­de gru­pă­ri­le ji­ha­dis­te și-au ex­tins acți­u­ni­le te­ro­ris­te

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Pa­tru os­ta­tici – doi fran­ce­zi, o ce­tățe­a­nă ame­ri­ca­nă și una sud­co­re­e­a­nă – au fost eli­be­rați în ur­ma unei ope­rați­uni a fo­rțe­lor spe­cia­le fran­ce­ze în Bur­ki­na Fa­so, în cur­sul că­reia doi mi­li­tari fran­ce­zi, mem­bri ai co­man­do­u­lui Hu­bert, au fost uciși.

Pa­la­tul Ély­sée a anu­nțat eli­be­ra­rea ce­lor doi tu­riști fran­ce­zi, Pa­trick Pi­que și Lau­rent Las­si­mo­u­il­las, ră­piți pe 1 mai în nor­dul Be­ni­nu­lui, în par­cul Pen­djari, si­tuat la fron­ti­e­ra cu Bur­ki­na Fa­so, un­de sunt im­plan­ta­te mai mul­te gru­pări ji­ha­dis­te. Ghi­dul lor tu­ris­tic a fost asa­si­nat. Trei din cei pa­tru os­ta­tici eli­be­rați în noap­tea de joi spre vi­neri, au so­sit în Fra­nța sâmbă­tă și au fost aștep­tați la ba­za ae­ria­nă din Vil­la­co­u­blay de preșe­din­te­le Emma­nuel Ma­cron, de mi­nis­trul de Exter­ne,

Je­an-Yves Le Drian, și de mi­nis­trul Apă­ră­rii, Flo­ren­ce Par­ly. Ace­as­ta din ur­mă a de­cla­rat că „me­sa­jul Fra­nței adre­sat te­ro­riști­lor este clar: cei ca­re vor să se le­ge de Fra­nța și de fran­ce­zi tre­bu­ie să știe că îi vom vâna, îi vom gă­si și îi vom neu­tra­li­za“.

Un oma­giu nați­o­nal va fi adus ma­rți, la Pa­ris, ce­lor doi mi­li­tari fran­ce­zi uciși în cur­sul aces­tei ope­rați­uni de eli­be­ra­re de os­ta­tici „de o ma­re com­ple­xi­ta­te“. Mem­bri ai co­man­do­u­lui Hu­bert, uni­ta­te de eli­tă a ma­ri­nei fran­ce­ze, Ce­dric de Pi­er­re­pont și Alain Ber­ton­cel­lo sunt sa­lu­tați ca „eroi“de an­sam­blul cla­sei po­li­ti­ce fran­ce­ze. Re­zul­ta­tul unei ast­fel de in­ter­venții nu este ni­ci­o­da­tă cu­nos­cut înain­te și to­tuși preșe­din­te­le Ma­cron a ris­cat și a de­cis ope­rați­u­nea de sal­va­re a ce­lor doi os­ta­tici fran­ce­zi în Bur­ki­na Fa­so.

Con­du­să de fo­rța fran­ce­ză Bar­kha­ne și de Task For­ce Sa­bre, ope­rați­u­nea a mo­bi­li­zat 20 de mi­li­tari spe­cia­li­zați în re­cu­pe­ra­rea

os­ta­ti­ci­lor, dro­ne și eli­cop­te­re fran­ce­ze ca și mij­loa­ce ofe­ri­te de ser­vi­ci­i­le ame­ri­ca­ne de in­for­mații. Cei doi mi­li­tari fran­ce­zi uciși în ope­rați­u­ne, Ce­dric de Pi­er­re­pont și Alain Ber­ton­cel­lo erau șe­fi de grup și res­pec­tiv mem­bri ai ce­le­bru­lui co­man­do Hu­bert, uni­ta­tea de asalt din Saint-Man­dri­er. Ambii erau în mi­si­u­ne în Sa­hel din 30 mar­tie. Ge­ne­ra­lul Fra­nçois Le­coin­tre, șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al ar­ma­te­lor, a vor­bit des­pre o ope­rați­u­ne ex­trem de com­ple­xă, ca­re a aut loc în noap­tea de joi spre vi­neri 10 mai. Ar­ma­ta fran­ce­ză des­fășu­ra­tă în Sa­hel în ca­drul ope­rați­u­nii Bar­kha­ne – su­sți­nu­tă de mij­loa­ce ale ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ame­ri­ca­ne și de fo­rțe­le ar­ma­te ale Bur­ki­na Fa­so – a de­cis să in­ter­vi­nă

pen­tru a evi­ta tran­sfe­rul imi­nent al os­ta­ti­ci­lor că­tre altă or­ga­ni­zație ji­ha­dis­tă, ka­ti­ba Mas­si­na, a pre­ci­zat ge­ne­ra­lul. Au­to­ri­tăți­le fran­ce­ze ur­mă­re­au de câte­va zi­le evo­luția ră­pi­to­ri­lor și mem­brii co­man­do­u­lui s-au apro­piat într-o li­niște ab­so­lu­tă până la țin­tă și au dat asal­tul fă­ră să des­chi­dă fo­cul, pen­tru a nu cau­za pi­er­deri în rândul os­ta­ti­ci­lor sau al even­tua­li­lor ci­vi­li sau mem­bri­lor fa­mi­li­i­lor te­ro­riști­lor ca­re erau pre­ze­nți în acea ta­bă­ră. În acel mo­ment, cei doi mi­li­tari ai co­man­do­u­lui Hu­bert au fost uciși de la mi­că dis­ta­nță de doi din­tre ră­pi­tori.

Evi­ta­rea zo­ne­lor roșii

Mi­nis­trul de Exter­ne, Le Drian, și-a ex­pri­mat

re­gre­tul pen­tru uci­de­rea ce­lor doi mi­li­tari fran­ce­zi și a in­vi­tat tu­riștii să dea do­va­dă de pru­de­nță spe­cia­lă în su­dul Sa­he­lu­lui, un­de ji­ha­diștii sunt din ce în ce mai ac­ti­vi. „Cea mai ma­re pre­cauție în aces­te re­gi­uni pen­tru ca ast­fel de eveni­men­te să nu mai ai­bă loc și pen­tru evi­ta­rea sa­cri­fi­ci­i­lor sol­dați­lor noștri“. „Zo­na în ca­re au fost ră­piți cei doi tu­riști fran­ce­zi era con­si­de­ra­tă de mai mult timp o zo­nă roșie, adi­că o zo­nă un­de nu tre­bu­ie mers, un­de exis­tă ris­curi ma­jo­re“, a mai su­bli­niat Le Drian.

Iden­ti­ta­tea ce­lor ca­re au ră­pit tu­riștii fran­ce­zi nu este pen­tru mo­ment cu­nos­cu­tă și mi­nis­trul Apă­ră­rii a pre­ci­zat că „ana­li­za este în curs. În acea zo­nă ope­re­a­ză do­uă mișcări te­ro­ris­te prin­ci­pa­le, una afi­lia­tă la

Al Qa­e­da și ce­a­lal­tă la EIGS (Sta­tul Isla­mic din Ma­rea Sa­ha­ră)“. Ope­rați­u­nea fo­rțe­lor spe­cia­le fran­ce­ze a per­mis eli­be­ra­rea altor doi os­ta­tici, do­uă fe­mei, din ca­re una de ce­tățe­nie ame­ri­ca­nă, alta sud-co­re­e­a­nă. Iden­ti­ta­tea lor nu a fost dez­vă­lu­i­tă, dar, po­tri­vit unor sur­se fran­ce­ze, este vor­ba des­pre doi mem­bri ai unui ONG ame­ri­can, a că­ror dis­pa­riție nu a fost sem­na­la­tă. Ele erau cap­tu­ra­te de 28 de zi­le și ni­meni nu știa des­pre pre­ze­nța lor. Was­hin­gton a mu­lțu­mit Pa­ri­su­lui pen­tru eli­be­ra­rea os­ta­ti­cu­lui ame­ri­can.

Ata­cu­ri­le ji­ha­dis­te, con­cen­tra­te inițial în nor­dul sta­tu­lui Ma­li, s-au ex­tins spre cen­trul ță­rii, spre Bur­ki­na Fa­so și ame­ni­nță de acum ță­ri­le li­mi­tro­fe Gol­fu­lui Gu­i­ne­ea.

Foto: EPA

Tu­riștii fran­ce­zi, Lau­rent Las­si­mo­u­il­las (stan­ga) și Pa­trick Pi­que (dre­ap­ta), ră­piți la 1 mai

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.