DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Eu cred că unul din­tre bu­nu­ri­le ce­le mai de preţ pe ca­re le-am câști­gat du­pă că­de­rea co­mu­nis­mu­lui es­te li­ber­ta­tea și acest lu­cru in­clu­de și li­ber­ta­tea de ex­pre­sie, de gândi­re. Deci nu am să cri­tic pe cei ca­re au altă pă­re­re de­cât cea pe ca­re o împăr­tășesc eu. Lup­ta po­li­ti­că tre­bu­ie să se du­că însă cu ar­gu­men­te și în mod ci­vi­li­zat. De ce­ea ce s-a întâmplat în aces­te zi­le mă di­so­ci­ez to­tal și nu pot să ac­cept ca dis­pu­te­le între par­ti­de­le po­li­ti­ce să se tran­sfor­me în con­flic­te fi­zi­ce, ati­tu­di­ne spe­ci­fi­că ţă­ri­lor din lu­mea a treia.“CĂLIN POPESCU TĂRICEANU, PREȘEDINTE­LE SENATULUI ȘI AL ALDE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.