„Men­to­rul“, o po­ves­te des­pre suc­ces și sin­gu­ră­tă­ţi în dra­gos­te

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

”Men­to­rul”, de Da­ni­el Ke­hlmann, o po­ves­te cu­ce­ri­toa­re des­pre suc­ces și des­pre sin­gu­ră­tăți în dra­gos­te, în re­gia lui Cris­tian Ni­co­laie, es­te no­ua pre­mi­e­ră a Te­a­tru­lui Not­ta­ra. Re­pre­zen­tația va avea loc vi­neri, 17 mai, la Sa­la Ge­or­ge Con­stan­tin.

Un tânăr dra­ma­turg în vo­gă, Mar­tin Weg­ner, pe ca­re pre­sa îl nu­mește vo­cea ge­ne­rați­ei sa­le, și un scri­i­tor ce­le­bru,

Ben­ja­min Ru­bin, aflat de­ja spre apu­sul ca­ri­e­rei și al exis­te­nței, se întâlnesc un­de­va, într-o vi­lă de la ța­ră… Ală­turi de ei sunt Gi­na, soția lui Mar­tin, și Erwin Wan­gen­roth, gaz­da lor, un tânăr pic­tor as­pi­rant. Timp de o săp­tă­mână cei doi scri­i­tori sunt plă­tiți de o fun­dație să stea de­par­te de lu­me, să fi­ni­se­ze împreu­nă un text al lui Mar­tin. Ce se întâmplă, însă, între ei – Mar­tin, soția lui, Ru­bin și Erwin, re­pre­zen­tan­tul fun­dați­ei – es­te o altă is­to­rie. Aici, la ca­pă­tul lu­mii, or­go­li­i­le se tre­zesc, se ci­oc­nesc des­ti­ne, se spun ade­vă­ruri du­re­roa­se. O întâlni­re între doi scri­i­tori ca­re vin din lu­mi di­fe­ri­te se tran­sfor­mă într-un pre­text pen­tru o fru­moa­să și tris­tă po­ves­te des­pre oa­meni și sin­gu­ră­tăți­le lor. Și, nu în ul­ti­mul rând, ”Men­to­rul” ră­mâne o sa­ti­ră tăi­oa­să des­pre lu­mea li­te­ra­ră, în spe­cial, și des­pre lu­mea ar­tis­ti­că, în ge­ne­ral.

Da­ni­el Ke­hlmann es­te unul din­tre scri­i­to­rii de lim­bă ger­ma­nă ca­re se bu­cu­ră de cel mai ma­re suc­ces în acest mo­ment, la ni­vel mon­dial, un ro­man­ci­er bi­ne co­tat, tra­dus în pes­te pa­tru­zeci de țări, și un dra­ma­turg îndră­git. „Eu şi Ka­min­ski“es­te ro­ma­nul ca­re, în 2003, i-a adus con­sa­cra­rea în lu­mea li­te­ra­ră și re­cu­noaște­rea in­ter­nați­o­na­lă, fi­ind un bes­tsel­ler pu­bli­cat în pes­te do­uă­zeci de țări. În 2007, ro­ma­nul „Mă­su­ra­rea lu­mii” va re­pre­zen­ta con­fir­ma­rea va­lo­rii, fi­ind vândut în pes­te do­uă mi­li­oa­ne de exem­pla­re.

Pi­e­sa „Men­to­rul” a avut pre­mi­e­ra și a fost ju­ca­tă cu ma­re suc­ces și cu cro­nici de cinci ste­le la The­a­tre Royal din Bath, în 2017, fi­ind apoi tran­sfe­ra­tă în West End, în Lon­dra.

„Mi-am do­rit să pun în sce­nă «Men­to­rul» atunci când am vă­zut pe un ma­re ban­ner din Lon­dra afișul aces­tui spec­ta­col pe ca­re era tre­cut F. Mur­ray Abra­ham, unul din­tre cei mai mari ac­tori și pro­fe­sori de ac­to­rie din Ma­rea Bri­ta­nie. M-am gândit că ar fi mi­nu­nat ca un ma­es­tru al sce­nei de la noi din te­a­tru să pro­fi­te de acest text. Spec­ta­co­lul es­te des­pre o ma­re bă­tă­lie de or­go­lii, as­cun­să sub apa­re­nța unui con­flict între ge­ne­rații, pen­tru că, de fapt, con­flic­tul între ge­ne­rații es­te fals: un scri­i­tor bă­trân, ca­re a pro­dus când­va o ca­po­do­pe­ră, și unul tânăr, în prag s-o pro­du­că… Iar acest con­flict între or­go­lii se întâmplă pe fun­da­lul unor pu­ter­ni­ce si­tuații de viață”, spu­ne re­gi­zo­rul spec­ta­co­lu­lui, Cris­tian Ni­co­laie.

Din dis­tri­buție fac par­te Ion Hai­duc, Ale­xan­dru Ion, Ra­lu­ca Ghe­or­ghiu și Ra­reș Andrici, iar sce­no­gra­fia es­te sem­na­tă de Vic­tor Dia­co­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.