Expo­zi­ţie Ale­xan­dru Răd­van: „Cea mai bă­trână zi“

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Ale­xan­dru Răd­van, un nu­me de re­fe­ri­nță al ar­tei con­tem­po­ra­ne ro­mânești, ex­pu­ne în lu­na mai la ARCUB, în a do­ua ex­po­ziție a Pro­gra­mu­lui Expo­ziți­o­nal ARCUB, cu­ra­to­ria­tă de Ioana Ci­or­can. Cu un de­sign sem­nat de ar­hi­tec­tul Atti­la Kim, ex­po­ziția „Cea mai bă­trână zi” va fi ver­ni­sa­tă ma­rți, 14 mai.

C „ea mai bă­trână zi” pre­zin­tă lu­crări re­a­li­za­te de Ale­xan­dru Răd­van spe­cial pen­tru ex­po­ziția de la ARCUB, re­pre­zen­tând, du­pă cu afir­mă Ioana Ci­or­can, „Un de­mers ar­tis­tic bi­ne înche­gat, ce cu­prin­de lu­crări în teh­nici di­ver­se – co­laj, pic­tu­ră și sculp­tu­ră – cu un pu­ter­nic me­saj“. Ex­po­ziția „Cea mai bă­trână zi“ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea pu­bli­cu­lui de a ex­plo­ra un uni­vers ar­tis­tic ca­re nu li­vre­a­ză ade­vă­ruri ab­so­lu­te, ci cre­e­a­ză un dia­log

viu, uman, ca­pri­ci­os, într-o rein­ven­ta­re per­pe­tuă. Ale­xan­dru Răd­van este un ar­tist in­flue­nțat în ega­lă mă­su­ră de cul­tu­ra pop și de mi­to­lo­gi­i­le și re­li­gi­i­le stră­ve­chi. Vor­bind des­pre lu­cră­ri­le sa­le, Ale­xan­dru Răd­van afir­ma: „Pu­tem ac­cep­ta ace­as­tă lu­me ca fi­ind cea mai bu­nă din­tre lu­mi­le po­si­bi­le, pu­tem con­si­de­ra uni­ver­sul nos­tru ca fi­ind sin­gu­rul ade­vă­rat, pu­tem cre­de că via­ţa noas­tră este un pri­lej de a ne exer­ci­ta ca­pri­ci­i­le şi că du­pă ea nu ur­me­a­ză ni­mic. Pre­fer po­zi­ţia con­tra­ră tu­tu­ror aces­tor punc­te de ve­de­re. Fac în per­ma­nen­ţă re­curs la drep­tul meu de om, ace­la de a nu fi în mod au­to­mat şi ne­ce­sar de acord cu re­a­li­ta­tea şi cu ace­le prin­ci­pii ca­re sunt con­si­de­ra­te ade­vă­ruri in­dis­cu­ta­bi­le.“Cu o am­plă ca­ri­e­ră ex­po­zi­ţi­o­na­lă per­so­na­lă şi de grup, Ale­xan­dru Răd­van se im­pu­ne ca un ar­tist ex­trem de bi­ne con­tu­rat şi cu un de­mers ar­tis­tic clar con­fi­gu­rat încă de la înce­pu­tul ani­lor 2000. Cre­ația sa ex­plo­re­a­ză te­me fun­da­men­ta­le, de mul­te ori fă­când apel la mi­turi, mi­to­lo­gii, re­li­gii – se­ria „Impe­ra­tor”, „Mi­no­taur”, „Con­stan­tin cel Ma­re”, „Oma­gi­ul lui Iu­da”, „Christ”, „Uli­se”, „Apol­lo”. Tre­ce cu ușu­ri­nță de la un me­diu la altul (pic­tu­ră, co­laj, sculp­tu­ră, in­sta­lație, gra­vu­ră). Artis­tul ex­pu­ne în Ro­mânia și în străi­nă­ta­te de aproa­pe 18 ani. Lu­cră­ri­le lui au ajuns în co­lec­ţia Mu­zeu­lui Na­ţi­o­nal de Artă Con­tem­po­ra­nă din Bu­cu­rești, dar și în co­lec­ţii par­ti­cu­la­re din Aus­tria, Bel­gia, Gre­cia, Ita­lia, Isra­el, Ro­mânia și SUA.

În ca­drul ex­po­ziți­ei „Cea mai bă­trână zi”, de la ARCUB, sunt pro­gra­ma­te do­uă wor­kshop-uri de de­sen și co­laj, pen­tru co­pii, su­sți­nu­te de artis­tul Ale­xan­dru Răd­van în da­te­le de 8 și 15 iu­nie. Înscri­e­ri­le se fac pe adre­sa pro­to­[email protected], în li­mi­ta lo­cu­ri­lor dis­po­ni­bi­le. Par­ti­ci­pa­rea la toa­te eveni­men­te­le din ca­drul ex­po­ziți­ei este gra­tu­i­tă. Ast­fel, pe 8 iu­nie, la ora 11.00 are loc Ate­li­e­rul de co­laj ”Mi­tul si­re­ne­lor”, iar pe 15 iu­nie, tot de la ora 11.00, are loc Ate­li­e­rul de de­sen ”Re­cu­noașteți per­so­na­jul – Pro­me­teu”, am­be­le fi­ind pen­tru co­pii cu vârsta între 7 și 12 ani, cu însoți­tor.Ex­po­ziția poa­te fi vi­zi­ta­tă zil­nic, la se­di­ul ARCUB, în pe­ri­oa­da 14 mai – 23 iu­nie, între ore­le 14.00 și 22.00. În pe­ri­oa­da 23-27 mai, ex­po­ziția va fi tem­po­rar închi­să în tim­pul des­fășu­ră­rii Wel­lness Fes­ti­val la ARCUB. Pro­gra­mul de vi­zi­ta­re a ex­po­ziți­ei se reia înce­pând cu da­ta de 28 mai, ora 14.00.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.