CE ame­nin­ţă Ro­mânia cu „op­ţi­u­nea nu­cle­a­ră“

Ofi­cia­lii eu­ro­peni pre­gă­tesc o pro­ce­du­ră pre­li­mi­na­ră ac­ti­vă­rii ar­ti­co­lu­lui 7

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Prim-vi­ce­preșe­din­te­le CE, Frans Tim­mer­mans, i-a aver­ti­zat pe ofi­cia­lii ro­mâni că exe­cu­ti­vul eu­ro­pe­an va de­cla­nșa o pro­ce­du­ră pre­li­mi­na­ră ac­ti­vă­rii ar­ti­co­lu­lui 7 din Tra­ta­tul UE (”opți­u­nea nu­cle­a­ră”) în ca­zul Ro­mâni­ei da­că mo­di­fi­că­ri­le la co­du­ri­le pe­na­le vor in­tra în vi­goa­re.

Prim-vi­ce­preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Frans Tim­mer­mans,

a tran­smis o scri­soa­re au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne în ca­re aver­ti­ze­a­ză cu un me­ca­nism mai dur de­cât Me­ca­nis­mul de Coo­pe­ra­re

și Ve­ri­fi­ca­re (MCV) da­că mo­di­fi­că­ri­le adu­se co­du­ri­lor pe­na­le in­tră în vi­goa­re. Frans Tim­mer­mans pre­ci­ze­a­ză că re­pre­zen­tan­ţii Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne au fost ne­voi­ţi să re­vi­nă în ul­ti­me­le luni, la in­ter­va­le frec­ven­te, la ches­ti­u­nea evo­lu­ţi­i­lor pri­vind sta­tul de drept în Ro­mânia. „Amen­da­men­te­le adop­ta­te de Par­la­men­tul Ro­mâni­ei la 24 apri­lie 2019 la Co­dul Pe­nal ro­mân, Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă și Le­gea spe­cia­lă pri­vind co­rup­ţia adau­gă la aces­te pre­o­cu­pări. Aces­te pre­ve­deri ris­că să cre­e­ze o si­tua­ţie de im­pu­ni­ta­te de fac­to pen­tru in­frac­ţi­uni, in­clu­siv in­frac­ţi­uni de co­rup­ţie”, se ara­tă în scri­soa­rea tran­smi­să de prim-vi­ce­preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Frans Tim­mer­mans. Scri­soa­rea es­te adre­sa­tă preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis, preșe­din­te­lui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, preșe­din­te­lui Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor Liviu Dragnea și pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă va de­cla­nșa „Ru­le of law Fra­me­work”, pro­ces ca­re va înlo­cui pen­tru un timp MCV, da­că ţa­ra noas­tră adop­tă alţi pași ne­ga­ti­vi în do­me­ni­ul ju­di­ciar, pre­cum pro­mul­ga­rea ul­ti­me­lor mo­di­fi­cări adu­se co­du­ri­lor pe­na­le. „Acest pro­ces – ca­re pre­ve­de un dia­log pen­tru a co­rec­ta pre­o­cu­pă­ri­le și a evi­ta ac­ti­va­rea ar­ti­co­lu­lui 7 din Tra­ta­tul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne – va înlo­cui pen­tru un timp pro­ce­sul MCV. Cri­te­ri­i­le și re­co­man­dă­ri­le re­le­van­te din MCV vor fi ana­li­za­te în ca­drul Ru­le of law Fra­me­work”, se mai ara­tă în scri­soa­re.

Re­proșu­ri­le lui Tim­mer­mans

Frans Tim­mer­mans ara­tă în scri­soa­re că, în po­fi­da efor­tu­ri­lor, mul­te pre­o­cu­pări au fost ig­no­ra­te în ac­te­le adop­ta­te și ră­mân va­la­bi­le. „Da­că se adau­gă apa­riția se­cți­ei spe­cia­le pen­tru an­che­ta­rea ma­gis­trați­lor și cu ac­ti­vi­ta­tea re­cen­tă a Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re, re­zul­ta­tul es­te înspăi­mântă­tor pen­tru ma­gis­trați din punct de ve­de­re al inde­pen­de­nței lor”, se me­nți­o­nea­ză în do­cu­ment. „În ce pri­vește lup­ta efec­ti­vă împo­tri­va cri­mi­na­li­tății, exis­tă un trend clar de sub­mi­na­re a au­to­ri­tăți­lor, în spe­cial Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție și Di­re­cția Nați­o­na­lă Anti­co­ru­pție, ese­nția­le în lup­ta împo­tri­va co­ru­pți­ei”, su­sți­ne ofi­cia­lul eu­ro­pe­an.

Ofi­cia­lul eu­ro­pe­an fa­ce re­fe­ri­re și la re­cen­te­le mo­di­fi­cări ale Co­du­lui Pe­nal, in­clu­siv la re­du­ce­rea ter­me­ne­lor de pres­crip­ţie: pen­tru in­frac­ţi­u­ni­le ca­re fac obi­ec­tul unei pe­dep­se între 10 și 20 de ani și între 5 și 10 ani, pe­ri­oa­da până la con­dam­na­re de­fi­ni­ti­vă ar fi, în prin­ci­piu, re­du­să cu doi ani. Acest amen­da­ment poa­te du­ce, po­tri­vit prim-vi­ce­preșe­din­te­lui CE, în mul­te ca­zuri, la atin­ge­rea pe­ri­oa­dei de pres­crip­ţie înain­te ca ul­ti­ma in­stan­ţă să ai­bă po­si­bi­li­ta­tea de a ju­de­ca ca­zul. Ace­as­ta înse­am­nă că mul­te in­frac­ţi­uni pot ră­mâne ne­pe­dep­si­te, in­clu­siv in­frac­ţi­uni ca­re, în con­for­mi­ta­te cu le­gis­la­ţia UE, ar tre­bui pe­dep­si­te în mod efec­tiv cu sanc­ţi­uni pe­na­le, pro­por­ţi­o­na­le și cu efect de des­cu­ra­ja­re (cum ar fi fal­si­fi­ca­rea de bani, abuz de pia­ţă sau por­no­gra­fie in­fan­ti­lă).

Ofi­cia­lul eu­ro­pe­an fa­ce re­fe­ri­re și la re­du­ce­rea pe­dep­se­lor pen­tru anu­mi­te in­frac­ţi­uni în po­zi­ţii pu­bli­ce, cum ar fi abu­zul în ser­vi­ciu. Acest lu­cru va avea un im­pact, spu­ne Tim­mer­mans, asu­pra du­ra­tei pe­dep­sei cu închi­soa­rea în ast­fel de ca­zuri și, în ul­ti­mă in­stan­ţă, asu­pra efec­tu­lui di­sua­siv al dis­po­zi­ţi­i­lor pe­na­le ca­re stau la ba­za aces­teia.

Eta­pe­le san­cți­u­ni­lor

„Ru­le of law Fra­me­work” es­te o pro­ce­du­ră înfi­i­nța­tă de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă în 2014 cu sco­pul de a con­tra­ca­ra ame­ni­nță­ri­le la adre­sa sta­tu­lui de drept ca­re au ca­rac­ter sis­te­mic. Pro­ce­sul es­te con­sti­tu­it din trei eta­pe: o eva­lua­re a Co­mi­si­ei, o re­co­man­da­re a Co­mi­si­ei și ur­mă­ri­rea apli­că­rii re­co­man­dă­rii de că­tre sta­tul mem­bru vi­zat. Da­că sta­tul res­pec­tiv nu apli­că re­co­man­da­rea Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, se tre­ce la ac­ti­va­rea ar­ti­co­lu­lui 7, așa-nu­mi­ta „opți­u­ne nu­cle­a­ră”.

Arti­co­lul 7 din Tra­ta­tul UE es­te cea mai du­ră san­cți­u­ne po­li­ti­că pen­tru un stat mem­bru UE și înse­am­nă sus­pen­da­rea drep­tu­lui de vot al res­pec­ti­vei țări în Con­si­li­ul UE. Până acum, Co­mi­sia a inițiat ace­as­tă pro­ce­du­ră doar în ca­zul Po­lo­ni­ei, iar în ca­zul Unga­ri­ei ce­re­rea de iniți­e­re a venit de la Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. To­tuși, de­cla­nșa­rea ar­ti­co­lu­lui 7 se poa­te fa­ce doar cu una­ni­mi­ta­tea sta­te­lor mem­bre. ”Con­si­li­ul Eu­ro­pe­an, ho­tă­rând în una­ni­mi­ta­te la pro­pu­ne­rea unei trei­mi din sta­te­le mem­bre sau a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne și cu apro­ba­rea Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an, poa­te să con­sta­te exis­ten­ţa unei încăl­cări gra­ve și per­sis­ten­te a va­lo­ri­lor pre­vă­zu­te la arti­co­lul 2, de că­tre un stat mem­bru, du­pă ce a in­vi­tat acel stat mem­bru să-și pre­zin­te ob­ser­va­ţi­i­le”, pre­ve­de Tra­ta­tul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.