Vic­tor Pon­ta, hră­nit și îmbră­cat de Do­rin Co­coș din san­da­le­le Ele­nei

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Ci­or­can Eu­gen Pă­trașcu

În ur­mă cu apro­xi­ma­tiv o lu­nă de zi­le, Ele­na Udrea îi re­proșa di­rect, fă­ră per­dea, lui Vic­tor Pon­ta fap­tul că din cau­za lui a ră­mas fă­ră câte­va pe­re­chi de pan­to­fi în gar­de­ro­bă. Asta de­oa­re­ce fos­tul ei soț, Do­rin Co­coș, a pre­fe­rat la un mo­ment dat

să chel­tu­ias­că ba­nii des­ti­nați sa­tis­fa­ce­rii mi­ci­lor ei bu­cu­rii fe­mi­ni­ne pen­tru a-l îmbră­ca pe Vic­tor Pon­ta cu hai­ne de la Paul&Shark. Per­ce­pu­tă mai de­gra­bă ca o toa­nă, de­cla­rația Ele­nei Udrea es­te însă cât se poa­te de re­a­lă. Căci ju­ris­tul Pon­ta a de­venit avo­ca­tul fo­lo­sit de omul de afa­ceri Do­rin Co­coș pen­tru a-și le­ga­li­za afa­ce­ri­le du­bi­oa­se chiar în timp ce ocu­pa fun­cția de mi­nis­tru de­le­gat pen­tru con­tro­lul im­ple­men­tă­rii pro­gra­me­lor cu fi­na­nța­re in­ter­nați­o­na­lă și ur­mă­ri­rea apli­că­rii ac­qu­is-ului co­mu­ni­tar.

În ur­mă cu apro­xi­ma­tiv o lu­nă de zi­le, Ele­na Udrea îi re­proșa di­rect, fă­ră per­dea, lui Vic­tor Pon­ta fap­tul că din cau­za lui a ră­mas fă­ră câte­va pe­re­chi de pan­to­fi în gar­de­ro­bă. Asta de­oa­re­ce fos­tul ei soț, Do­rin Co­coș, a pre­fe­rat la un mo­ment dat să chel­tu­ias­că ba­nii des­ti­nați sa­tis­fa­ce­rii mi­ci­lor ei bu­cu­rii fe­mi­ni­ne pen­tru a-l îmbră­ca pe Vic­tor Pon­ta cu hai­ne de la Paul&Shark. Per­ce­pu­tă mai de­gra­bă ca o toa­nă, de­cla­rația Ele­nei Udrea es­te însă cât se poa­te de re­a­lă. Căci ju­ris­tul Pon­ta a de­venit avo­ca­tul fo­lo­sit de omul de afa­ceri Do­rin Co­coș pen­tru a-și le­ga­li­za afa­ce­ri­le du­bi­oa­se chiar în timp ce ocu­pa fun­cția de mi­nis­tru de­le­gat pen­tru con­tro­lul im­ple­men­tă­rii pro­gra­me­lor cu fi­na­nța­re in­ter­nați­o­na­lă și ur­mă­ri­rea apli­că­rii ac­qu­i­su­lui co­mu­ni­tar. În apri­lie 2004, când era dem­ni­tar în Ca­bi­ne­tul Năs­ta­se, Pon­ta își mai fă­cea bani de un tri­cou, da­că ar fi să ne luăm du­pă Ele­na Udrea, re­dac­tând ac­te avo­cația­le pen­tru Do­rin Co­coș. Evi­dent, în mod ile­gal, căci și atunci Le­gea 90/2001 in­ter­zi­cea mi­niștri­lor des­fășu­ra­rea de ac­te de co­me­rț sau si­mi­la­re aces­to­ra.

„Vic­to­re... mă­car mie po­ţi să-mi fii re­cu­nos­că­tor! Nu pen­tru că ţi-am fă­cut lob­by, că ar fi fă­cut ori­cum Mai­or și Col­dea pen­tru ti­ne. Ci pen­tru că m-am sa­cri­fi­cat și am ac­cep­tat ca Do­rin Co­coș să îţi cum­pe­re ţie hai­ne de la Paul &Shark în loc să îmi cum­pe­re mie pan­to­fi.” - Ele­na Udrea

Lă­sat de foar­te puțin timp fă­ră pu­te­rea fun­cți­ei de șef al Cor­pu­lui de Con­trol al prim-mi­nis­tru­lui, dar ocu­pant, to­tuși, al por­to­fo­li­u­lui de mi­nis­tru de­le­gat în Gu­ver­nul Năs­ta­se, Vic­tor Pon­ta se ocu­pa în apri­lie 2004 cu re­dac­ta­rea unui con­tract de ce­si­u­ne de acți­uni în ca­drul SC Te­le­me­di­ca SA, fir­mă afla­tă atunci sub con­tro­lul și pro­te­cția lui Do­rin Co­coș, soțul Ele­nei Udrea. Chiar da­că le­gea pri­vind or­ga­ni­za­rea și fun­cți­o­na­rea Gu­ver­nu­lui îi in­ter­zi­cea ca­te­go­ric acest lu­cru, de dra­gul ba­ni­lor lui Co­coș mi­nis­trul Vic­tor Pon­ta a re­a­li­zat, la da­ta de 25.04.2004, un con­tract de ce­si­u­ne de acți­uni SC Te­le­me­di­ca SA. Prin do­cu­men­tul re­dac­tat de avo­ca­tul-mi­nis­tru Vic­tor Pon­ta, acți­o­na­rii Do­rin Co­coș, Ia­co­bes­cu Jo­se și Câmpe­a­nu Ale­xan­dru își ce­dau par­te din pă­rți­le so­cia­le deți­nu­te în SC Te­le­me­di­ca SA pen­tru a-i coop­ta pe Cris­tu Spi­ri­don Mi­hai și Bra­tu Lu­cia.

Tri­mis în Opo­ziție du­pă ce în ur­ma ale­ge­ri­lor din noi­em­brie 2004 PNL și PD au for­mat gu­ver­nul, dar to­tuși de­pu­tat PSD de Gorj, Vic­tor Pon­ta și-a re­luat mai abi­tir re­lați­i­le cu Do­rin Co­coș, soțul Ele­nei Udrea. Din când în când, Pon­ta își mai ro­tun­jea veni­tu­ri­le pu­nându-se la dis­po­ziție pen­tru re­dac­ta­rea vreu­nui act adiți­o­nal la fir­me­le lui Co­coș sau pen­tru di­ver­se ates­tări de au­ten­ti­fi­cări. Vic­tor Pon­ta era avo­ca­tul de ca­să la ca­re se pu­tea ape­la la ori­ce oră. Acest fapt es­te dez­vă­lu­it de do­cu­men­te­le exis­ten­te în ar­hi­va Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui.

„Gru­pa­rea Co­coș” era me­reu bi­ne­veni­tă la ca­bi­ne­tul lui Pon­ta din Ca­lea 13 Sep­tem­brie nr. 226. O do­ve­dește ca­de­nța ac­cen­tua­tă a do­cu­men­te­lor încheia­te de aces­ta. Plus ser­vi­ci­i­le „la cheie”. Căci, du­pă ce Pon­ta re­dac­ta con­trac­te­le de ce­si­uni de pă­rți so­cia­le și le ofe­rea închei­eri de ates­ta­re, do­cu­men­te­le erau du­se ime­diat la Re­gis­trul Co­me­rțu­lui de un par­te­ner de-al său, tot avo­cat, Vlad Ște­fan Stoi­ca. Aces­ta avea să ajun­gă apoi, în mai 2012, șe­ful Can­ce­la­ri­ei prim-mi­nis­tru­lui.

Lu­na și con­trac­tul pen­tru Vic­to­raș

Când Do­rin Co­coș - soțul Ele­nei Udrea - a do­rit să mo­di­fi­ce obi­ec­tul de ac­ti­vi­ta­te al SC Te­le­me­di­ca SA, a ape­lat tot la ser­vi­ci­i­le lui Pon­ta. Și pro­ba­bil că Ele­na Udrea a of­tat atunci în sec la gândul pi­er­de­rii unei poșe­te sau a încă vreu­nei pe­re­chi de pan­to­fi. La fel s-a întâmplat și la da­ta de 3 noi­em­brie 2006, când ace­lași Co­coș a cum­pă­rat câte­va pă­rți so­cia­le în Te­le­me­di­ca SA de la Cris­tu Spi­ri­don Mi­hai. Și pe acest act tot avo­ca­tul Pon­ta și-a pus ștam­pi­le­le.

La da­ta de 5 noi­em­brie 2006, Pon­ta a mai lă­sat-o pe Udrea fă­ră încă o pe­re­che de pan­to­fi, încheind și au­ten­ti­fi­când pen­tru Do­rin Co­coș și Ra­du Mi­oa­ra Con­trac­tul de ce­si­u­ne de acți­uni pen­tru SC Cli­ni­ca de Diag­nos­tic Cli­nic Inter­de­par­ta­men­tal SRL. A do­ua zi, pe 6 noi­em­brie 2006, Vic­tor Pon­ta îi mai cer­ti­fi­ca per­so­nal, lui Co­coș, o altă de­cla­rație. Au ur­mat apoi, în de­cem­brie 2006, do­uă noi ce­si­uni suc­ce­si­ve de pă­rți so­cia­le în SC Med­com­plex SRL. Apoi ac­te­le pen­tru so­ci­e­ta­tea Sa­nip­harm SRL. Dar și pen­tru SC Eu­ro Ho­tels In­ter­nați­o­nal Co SRL și Cen­trul de Diag­nos­tic Cli­nic In­ter­nați­o­nal SRL, ambe­le so­ci­e­tăți fi­ind con­tro­la­te di­rect de Do­rin Co­coș.

Ba­nii de la Do­rin și Ele­na nu au fost de­cla­rați de mi­cul Ti­tu­les­cu

Așa cum au pre­zen­tat de-a lun­gul tim­pu­lui și co­le­gii de la Ri­se Pro­ject, prin sem­nă­tu­ra zia­ris­tu­lui Da­ni­el Be­fu, Vic­tor Pon­ta nu a de­cla­rat ni­ci­o­da­tă veni­tu­ri­le înca­sa­te de la Do­rin Co­coș pen­tru ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te în ca­li­ta­te de avo­cat. Deși, te­o­re­tic, se afla în opo­ziție față de gu­ver­na­rea PNL-PD, față de Traian Bă­ses­cu și față de Ele­na Udrea, avo­ca­tul Pon­ta nu a avut nici cea mai mi­că reți­ne­re să lu­cre­ze și să înca­se­ze bani fix de la Do­rin Co­coș. Ast­fel că, în lu­mi­na aces­tei re­a­li­tăți, plă­cu­tă sau an­ti­pa­ti­za­tă de opi­nia pu­bli­că, Ele­na Udrea se pa­re că are drep­ta­te. Cel puțin par­tea ei de drep­ta­te fe­mi­ni­nă. Căci, cu si­gu­ra­nță, ar fi pu­tut să deți­nă în plus câte­va pe­re­chi bu­ne de pan­to­fi da­că soțul, Do­rin Co­coș, nu ar fi pră­pă­dit ba­nii din ca­să pe ser­vi­ci­i­le de no­tar/avo­cat ale lui Vic­tor Pon­ta. Mot­to:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.