Dez­mem­bra­rea Wall Stre­et Mar­ket, a do­ua ma­re „pia­ţă dark web“din lu­me

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În ca­drul unei ope­rați­uni in­ter­nați­o­na­le ca­re a vi­zat dark web (par­tea ob­scu­ră a web), an­che­ta­to­rii FBI au con­lu­crat cu di­ver­se țări pen­tru ares­ta­rea unor in­di­vi­zi sus­pec­tați că ges­ti­o­nea­ză si­teul De­ep­dor­web, un anuar al dar­kne­tu­lui. De­ep­dor­web tri­mi­te uti­li­za­to­rii la alte si­te-uri dark web, de un­de pot achi­ziți­o­na, prin­tre alte­le, ar­me, dro­guri sau da­te ban­ca­re fu­ra­te. Au fost

ares­ta­te per­soa­ne în Fra­nța, Ger­ma­nia, Isra­el, Olan­da și Bra­zi­lia. Admi­nis­tra­to­rii De­ep­dor­web au obți­nut co­mi­si­oa­ne de mi­li­oa­ne de do­lari. An­che­ta­to­rii eu­ro­peni și ame­ri­cani au anu­nțat și dez­mem­bra­rea uneia din­tre ce­le mai im­por­tan­te pi­ețe cri­mi­na­le on­li­ne din lu­me pen­tru dro­guri, teh­nici de pi­ra­taj și obi­ec­te de furt fi­nan­ciar. Au fost efec­tua­te rai­duri în SUA, Ger­ma­nia și Bra­zi­lia și ares­ta­te mai mul­te per­soa­ne. Ope­rați­u­nea a im­pli­cat Eu­ro­pol, au­to­ri­tăți­le olan­de­ze, bri­ta­ni­ce și ger­ma­ne și a du­rat doi ani. Cu fo­to­gra­fii și avi­zul cum­pă­ră­to­ri­lor, plat­for­ma se­mă­na cu ori­ce alt si­te tra­diți­o­nal de vânzări on­li­ne, nu­mai că pro­pu­nea ar­me, dro­guri, do­cu­men­te fal­se sau pro­gra­me de pi­ra­taj in­for­ma­tic. Si­te-ul a fost închis și cinci per­soa­ne au fost ares­ta­te. Des­chi­să în 2016, „piața” on­li­ne s-a dez­vol­tat ra­pid, având pes­te 63.000 de ofer­te de vânzări, cir­ca 5.400 de vânză­tori și 1,15 mi­li­oa­ne de con­turi ale cli­e­nți­lor. Cum­pă­ră­to­rii plă­te­au cu mo­ne­de vir­tua­le bit­coin și nu­me­ro. Po­tri­vit unui do­cu­ment ju­di­ciar ame­ri­can, „acest si­te, ac­ce­si­bil prin pro­gra­mul Tor, ca­re per­mi­te di­si­mu­la­rea adre­se­lor IP ale com­pu­te­re­lor, era dis­po­ni­bil în șa­se lim­bi și per­mi­tea tra­fi­ca­rea de pro­du­se­lor de con­tra­ban­dă”. Una din pa­gi­ni­le sa­le, re­pro­du­să în do­cu­ment, lis­ta ca­te­go­ri­i­le „dro­guri”, „bi­ju­te­rii din aur”, „frau­dă”, pro­gra­me de vi­ru­sa­re”, „echi­pa­men­te pen­tru fal­si­fi­ca­re” etc. An­che­ta­to­rii ame­ri­cani sus­pec­te­a­ză că „po­pu­la­ri­ta­tea” Wall Stre­et Mar­ket a cres­cut du­pă dis­pa­riția unui con­cu­rent, atră­gând noi cli­e­nți și vânză­tori. Admi­nis­tra­to­rii au lan­sat o „es­cro­che­rie de ieși­re”, tran­sfe­rând con­tu­ri­le per­so­na­le de cir­ca 11 mi­li­oa­ne de do­lari blo­cați pe si­te. Fon­du­ri­le co­res­pun­de­au su­me­lor plă­ti­te de cum­pă­ră­tori și ar fi tre­bu­it tran­sfe­ra­te vânză­to­ri­lor du­pă efec­tua­rea li­vră­ri­lor. Acest tip de es­cro­che­rie es­te frec­vent pe dar­knet și an­che­ta­to­rii ame­ri­cani sus­pec­te­a­ză că admi­nis­tra­to­rii Wall Stre­et Mar­ket au fă­cut să dis­pa­ră în acest mod pre­ce­den­ta plat­for­mă Ger­man Pla­za Mer­ket, în 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.