Liviu Dragnea ri­di­că oas­tea împo­tri­va „apar­thei­du­lui ali­men­tar” ri­di­că oas­tea

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Ime­diat du­pă ce președinte­le PSD, Liviu Dragnea, a anun­ţat că in­tro­du­ce în Par­la­ment proi­ec­tul de le­ge pri­vind evi­ta­rea du­blu­lui stan­dard ali­men­tar, vu­vu­ze­le­le sis­te­mu­lui, pu­ter­nic spon­so­ri­za­te de ma­rii re­tai­leri, au să­rit să îl eti­che­te­ze drept o go­go­ri­ţă a ţă­ri­lor din est și o ac­ţi­u­ne po­pu­lis­tă. În ci­u­da fap­tu­lui că însuși pre­fe­ra­tul pro­pa­gan­dei, Je­an-Clau­de Jun­cker, a de­cla­rat anul tre­cut că nu va ac­cep­ta ca în une­le pă­rți ale Eu­ro­pei oa­me­ni­lor să le fie vându­te ali­men­te de ca­li­ta­te in­fe­ri­oa­ră ce­lor din alte țări, în ci­u­da

fap­tu­lui că am­ba­la­je­le și bran­ding-ul sunt iden­ti­ce. „Slo­va­cii nu me­ri­tă mai puțin pește în fish-fin­gers, un­gu­rii mai puți­nă car­ne la me­se, ce­hii mai puți­nă ca­cao în ci­o­co­la­ta lor”, a con­chis președinte­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne.

Pro­pu­ne­rea le­gis­la­ti­vă a li­de­ru­lui ma­jo­ri­tă­ţii par­la­men­ta­re se re­fe­ră la hy­per­mar­ke­tu­ri­le ca­re des­fac pro­du­se din alte ţări la o ca­li­ta­te mai sla­bă, prac­ti­când ace­le­ași pre­ţuri.

Amen­da va fi de 4% din ci­fra de afa­ceri și con­fis­ca­rea pro­du­se­lor, se pre­ci­ze­a­ză în proi­ec­tul de le­ge.

“Es­te pri­mul pas ma­jor al PSD împo­tri­va com­pa­ni­i­lor ca­re vând în Ro­mânia pro­du­se ase­mă­nă­toa­re, dar de o ca­li­ta­te in­fe­ri­oa­ră față de ce­le vându­te în Occi­dent. Es­te însă ne­voie și de pa­tri­oți în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an ca­re să se asi­gu­re că du­blul stan­dard pri­vind ca­li­ta­tea ali­men­te­lor, me­di­ca­men­te­lor și a altor bu­nuri de larg con­sum vându­te pe piața eu­ro­pe­a­nă va fi com­plet era­di­cat”, a afir­mat președinte­le PSD. Po­lo­nia, Unga­ria, Ce­hia, Slo­va­cia, Bul­ga­ria au re­cla­mat si­tua­ţii si­mi­la­re. Au­to­ri­ta­tea Sa­ni­tar-Ve­te­ri­na­ră res­pon­sa­bi­lă cu ca­li­ta­tea pro­du­se­lor ali­men­ta­re din ţa­ra ve­ci­nă a ana­li­zat 90 de mărci di­fe­ri­te, din ca­re 70 ave­au stan­dar­de di­fe­ri­te de ce­le din ţă­ri­le oc­ci­den­ta­le.

Exe­cu­ti­vul de la Bu­da­pes­ta pre­gă­tește un proi­ect de ho­tă­râre de gu­vern prin ca­re să obli­ge mul­ti­na­ţi­o­na­le­le să scrie pe eti­che­te da­că au in­gre­di­en­te di­fe­ri­te față de ce­le din UE.

Mul­ţi pro­du­că­tori de be­re nu sunt obli­ga­ţi să de­cla­re en­zi­me­le din be­re, sus­ţin o se­rie de sur­se din do­me­niu.

Exis­tă be­re co­mer­cia­li­za­tă în Ro­mânia ca­re dă du­reri de cap. Fa­bri­ci­le de be­re fo­lo­sesc di­fe­ri­te sub­stan­ţe chi­mi­ce pen­tru crește­rea mai ra­pi­dă a droj­di­ei. Și aici se apli­că DU­BLUL STAN­DARD. “Fun­ga­myl, Ce­re­mix 6X MG sau Fil­tra­se sunt doar câte­va din­tre sub­sta­nțe­le fo­lo­si­te”, afir­mă un di­rec­tor pen­tru Ri­se Pro­ject. Es­te ne­voie de o ana­li­ză mai de­ta­lia­tă a com­po­zi­ţi­ei pro­du­se­lor. În Ma­rea Bri­ta­nie es­te in­ter­zi­să o en­zi­mă din be­re. În est se poa­te ori­ce.

Re­cent, „The Guar­dian”, pu­bli­ca­ţia bri­ta­ni­că, a ca­ta­lo­gat ce se întâmplă în es­tul Eu­ro­pei drept un “apar­theid ali­men­tar”.

Eram într-un su­per­mar­ket fran­cez la Lil­le. Am fo­to­gra­fiat pre­ţuri la o se­rie de pro­du­se de la ouă la Mil­ka. Re­cu­nosc că nu m-am ui­tat la com­po­zi­ţia de pe eti­che­tă. Am stu­diat doar pre­ţu­ri­le. Erau aproa­pe la ju­mă­ta­te fa­ţă de ce­le pe ca­re le ave­au ace­le­ași pro­du­se vându­te de ace­lași lanţ în Ro­mânia. Evi­dent că am avut scan­dal cu bo­dy­guar­zii, ca­re m-au ru­gat să șterg ima­gi­ni­le. Oa­re de ce pun go­ri­le­le pe noi, re­por­te­rii? Ce e de as­cuns? Es­te ști­ut fap­tul că mul­ţi est-eu­ro­peni trec fron­ti­e­ra și merg în sta­te ve­ci­ne pen­tru a cum­pă­ra pro­du­se mai bu­ne și mai ief­ti­ne.

Pro­pa­gan­da con­ti­nuă să ri­di­cu­li­ze­ze de­mer­sul fi­resc al unui om po­li­tic ro­mân. Poa­te așa se ex­pli­că ci­ne sunt spon­so­rii #re­zist. Fă­când bășcă­lie de no­ua le­ge, se dau sin­guri în fapt. Nu­mai ur­mă­rind pu­bli­ci­ta­tea UM-uri­lor din pre­să vă da­ţi se­a­ma de ce co­lo­nis­tul vrea să trăim ca-n Ban­tus­ta­nia.

Ro­mânii chel­tu­i­esc aproa­pe 40% din veni­turi în su­per­mar­ke­turi. Sunt mi­liar­de de eu­ro în joc.

Vě­ra Jo­u­ro­vá, un alt idol al re­zis­ten­ţei hașta­gis­te, afir­ma, tot anul tre­cut, că ac­ţi­u­nea du­blu­lui stan­dard ali­men­tar e o prac­ti­că ne­loia­lă. Dar, când spon­so­rii dic­te­a­ză pre­ţul, ca­li­ta­tea și ce se pu­bli­că, nu mai e loc de întors. Oa­re de ce s-a stârnit ji­ha­dul împo­tri­va unui de­mers ca­re îi pe­dep­sește doar pe cei ca­re um­blă cu greu­tă­ţi măs­lu­i­te și ca­re te fac la ca­li­ta­te? Ca să nu mai vor­bim la cântar. Că aco­lo sunt ro­mânii...

Du­pă scan­da­lul de la Bru­xel­les, fi­lia­la slo­venă a Co­ca&Co­la a de­cis să re­du­că de anul tre­cut con­ţi­nu­tul de fruc­to­ză și de za­hăr din bău­tu­ri­le ră­co­ri­toa­re pen­tru a ajun­ge la re­ţe­te­le din Aus­tria, ţa­ra ve­ci­nă. Spar, un brand de iaurt cu că­pșuni, avea cu 40% mai pu­ţi­ne fruc­te, con­form ana­li­ze­lor au­to­ri­tă­ţi­lor lo­ca­le. Cul­mea, pro­du­că­to­rul sus­ţi­nea într-un co­mu­ni­cat că așa do­re­au slo­venii.

Cu toa­te do­ve­zi­le apă­ru­te în ra­poar­te, in­dus­tria de spe­cia­li­ta­te nu a re­cu­nos­cut că fa­bri­că ace­le­ași pro­du­se cu in­gre­di­en­te di­fe­ri­te. Doar sun­tem o pia­ţă. Nu de­ge­a­ba s-a dis­trus in­dus­tria na­ţi­o­na­lă, ar zi­ce re­pu­ta­tul pro­fe­sor Ilie Șer­bă­nes­cu.

Într-ade­văr, în ci­u­da con­sta­tă­ri­lor din Slo­venia, Slo­va­cia, Bul­ga­ria și Unga­ria, ca­re su­ge­re­a­ză că ali­men­te­le și bău­tu­ri­le de ca­li­ta­te mai sla­bă sunt vându­te de că­tre com­pa­ni­i­le mul­ti­nați­o­na­le din ță­ri­le lor, in­dus­tria nu a fost în sta­re să ac­cep­te că a fă­cut ce­va greșit.

Un ofi­cial al Foo­dDrin­kEu­ro­pe din Bru­xel­les avea tu­peul să sus­ţi­nă că di­fe­re­nțe­le de com­po­ziție se pot gă­si și între Ma­rea Bri­ta­nie și Fra­nța sau între Ita­lia și Sue­dia, în func­ţie de do­rin­ţe­le con­su­ma­to­ru­lui.

Ci­ne vrea mai pu­ţi­ne că­pșuni în iaurt?

Când ţă­ri­le din es­tul Eu­ro­pei au sem­nat Tra­ta­tul de Ba­ză al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, du­pă de­ci­zia de ade­ra­re, nu li s-a spus că li­be­ra cir­cu­la­ţie a măr­fu­ri­lor, ga­ran­ta­tă prin nor­ma fun­da­men­ta­lă, înse­am­nă ca es­tu­lui să i se li­vre­ze con­ser­ve cu mi­ros de pește, și nu pește pro­priu-zis.

Mai era un banc pe vre­mea co­mu­nis­mu­lui, când ci­ne­va a des­chis o con­ser­vă de car­ne de ele­fant și era goa­lă. „Ai ni­me­rit fun­dul ele­fan­tu­lui”, era re­pli­ca lui Bu­lă.

O evi­den­ţă e cla­ră. Am fost ac­cep­ta­ţi în UE pen­tru for­ţa de mun­că mai ief­ti­nă, pen­tru că eram un po­ten­ţial de pia­ţă pen­tru pro­du­că­to­rii ves­tici, că nu ave­am des­tu­le pre­ten­ţii.

Acum, stan­dar­dul de via­ţă s-a mai ri­di­cat. Păi, nu asta era și mi­si­u­nea fon­du­ri­lor struc­tu­ra­le și de co­e­zi­u­ne?

UE era la înce­put o uni­u­ne a pa­tri­i­lor. Acum mul­ţi își do­resc o fe­de­ra­ţie. Dar nu cu du­blă mă­su­ră. Unii cu gu­ma­ţii, alţii cu ciz­me de pi­e­le. Nu scria ni­ci­un­de că sun­tem to­le­ra­ţi și de mâna a șap­tea.

O spun ca unul ca­re lo­cu­ia mai mult la Bru­xel­les și în ma­ri­le me­tro­po­le pen­tru a con­vin­ge li­de­rii po­li­tici de drep­tu­ri­le noas­tre is­to­ri­ce de re­veni­re în con­tex­tul ţă­ri­lor ci­vi­li­za­te, de un­de am fost alun­ga­ţi.

Nu ni s-a fă­cut un fa­vor. Ni s-a re­pa­rat un drept is­to­ric.

Ni­ci­o­da­tă n-am cre­zut că tre­bu­ie să mer­gem aple­ca­ţi, cu clă­bă­ţul în mână. Re­fuz să cred că asta e me­to­da.

Li­de­rii eu­ro­peni de atunci erau alt­fel de­cât cei de acum, de­veni­ţi bi­ro­cra­ţi, sim­pli func­ţi­o­nari po­li­tici. Pe vre­mea dis­cu­tă­rii ca­pi­to­le­lor de ne­go­ci­e­re n-am închis un do­sar pen­tru a des­chi­de mai târziu cu­tia goa­lă, cu do­sul ele­fan­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.