Ce­le do­uă eco­no­mii din Ro­mânia cu crește­ri­le, de­fi­ci­te­le și da­to­ri­i­le lor

Romania Libera - - Prima Pagina - Ilie Șer­bă­nes­cu

Acest ar­ti­col ar fi cu lua­re amin­te și pen­tru cei ce și-au asu­mat suc­ce­sul crește­rii eco­no­mi­ce pu­ter­ni­ce din ul­ti­mii ani, și pen­tru cei ca­re, dim­po­tri­vă, au con­si­de­rat-o efe­me­ră și im­pli­când mari pe­ri­co­le, și pen­tru cei ca­re au co­che­tat cu ba­za­rea ei pe con­sum, și nu pe in­ves­tiții, și pen­tru cei ca­re, dim­po­tri­vă, au bla­mat-o exact din aces­te con­si­de­ren­te, și pen­tru cei ca­re în con­diți­i­le înce­ti­ni­rii ei dau din co­lț în co­lț, și pen­tru cei ca­re, dim­po­tri­vă, exul­tă că au avut drep­ta­te, și pen­tru cei ce au sa­lu­tat și lău­dat po­li­ti­ca de crește­re a sa­la­ri­i­lor, și pen­tru cei ca­re, dim­po­tri­vă, au cri­ti­cat-o, ac­cen­tuând asu­pra ris­cu­ri­lor ei, și pen­tru cei ce nu par îngri­jo­rați de de­te­ri­o­ra­rea se­ve­ră a de­fi­ci­te­lor co­mer­cia­le și de plăți exter­ne, și pen­tru cei ca­re de­plâng că nu le-au fost as­cul­ta­te aver­tis­men­te­le toc­mai din aces­te do­me­nii, în sfârșit, și pen­tru cei ca­re slă­vesc com­pa­ni­i­le străi­ne, și pen­tru cei ca­re mai cârtesc pe ici, pe co­lo împo­tri­va aces­to­ra, căci de apre­ciat pre­ze­nța lor pe ba­za re­zul­ta­te­lor con­cre­te, și nu pe ba­ză de po­vești sau pre­ju­de­căți po­li­ti­ce, n-o fa­ce ni­ci­u­na din ce­le do­uă ta­be­re po­li­ti­ce evi­dent ad­ver­se.

Inu­til aproa­pe să pre­ci­zăm că apre­ci­e­ri­le – chiar da­că opo­zi­te ale ce­lor do­uă ta­be­re po­li­ti­ce – asu­pra tu­tu­ror fe­no­me­ne­lor eco­no­mi­ce me­nți­o­na­te sunt cu re­fe­ri­re la da­te­le sta­tis­ti­ce agre­ga­te pri­vind „Ro­mânia”. Or, din­co­lo de po­li­ti­că și in­ter­pre­tări, aici es­te bu­ba! Toa­te da­te­le și es­ti­mă­ri­le pri­vind avântul crește­rii eco­no­mi­ce, înce­ti­ni­rea aces­teia, di­men­si­u­nea ex­por­tu­ri­lor și, res­pec­tiv, im­por­tu­ri­lor, am­ploa­rea de­fi­ci­te­lor de plăți și evo­luția da­to­ri­i­lor se re­fe­ră la „an­sam­blul sta­tis­tic Ro­mânia”, ca­re exis­tă doar în ima­gi­nația sta­tis­ti­ci­lor ofi­cia­le, dar de­loc în re­a­li­ta­tea fi­zi­că. Și nor­mal ar fi ca sta­tis­ti­ci­le, pen­tru a zu­gră­vi re­a­li­ta­tea, să se aco­mo­de­ze aces­teia din ur­mă, și nu să ima­gi­ne­ze ce­ea ce nu exis­tă. În Ro­mânia ac­tua­lă exis­tă clar do­uă eco­no­mii, ca­re nu prea au le­gă­turi între ele. Au con­fi­gu­rații di­fe­ri­te, au evo­luții di­fe­ri­te, au di­men­si­uni di­fe­ri­te. Pe

de o par­te, eco­no­mia de­ru­la­tă de ca­pi­ta­lul străin din Ro­mânia, ca­re es­te do­mi­nan­tă pen­tru că deți­ne ac­ti­ve­le stra­te­gi­ce, sec­toa­re­le stra­te­gi­ce, pârghi­i­le stra­te­gi­ce și deci de­ci­zia. Pe de altă par­te, eco­no­mia de­ru­la­tă de ca­pi­ta­lul ro­mânesc, ca­re es­te su­bal­ter­nă și, du­pă ce că pu­ne doar pin­ge­le, dă tot îna­poi. Pen­tru eco­no­mia deți­nu­tă de ca­pi­ta­lul străin, Ro­mânia es­te doar un te­ren pe ca­re se așa­ză, ea având le­gă­turi cu res­tul com­po­nen­te­lor de pe alte pi­ețe ale struc­tu­ri­lor de tip tran­snați­o­nal din ca­re fa­ce par­te, și nu cu eco­no­mia de­ru­la­tă de ca­pi­ta­lul ro­mânesc. De pe piața lo­ca­lă își pro­cu­ră doar fo­rța de mun­că, a că­rei ief­ti­nă­ta­te es­te și sco­pul pre­ze­nței în Ro­mânia. Acce­sul la re­sur­se și uti­li­tăți și-l asi­gu­ră prin le­gă­turi tot cu eco­no­mia străi­nă din Ro­mânia, căci aces­te do­me­nii stra­te­gi­ce sunt pre­lua­te sub con­trol de că­tre ace­as­ta. Cu eco­no­mia ro­mâneas­că din Ro­mânia n-are, de fapt, ni­cio tre­a­bă. Nici le­gă­tu­ra fi­zi­că cu con­su­ma­to­rii in­di­vi­dua­li nu se fa­ce prin in­ter­me­diari ro­mâni, eco­no­mia străi­nă din Ro­mânia con­stru­in­du-și ca­na­le pro­prii în co­me­rțul cu ri­di­ca­ta și cu amă­nun­tul. Cât pri­vește eco­no­mia de­ru­la­tă de ca­pi­ta­lul ro­mânesc, ace­as­ta poa­te gă­si par­te­neri mai de­gra­bă în afa­ra ho­ta­re­lor ță­rii de­cât în fir­me­le eco­no­mi­ei străi­ne din Ro­mânia, ca­re prac­ti­că un fel de in­su­la­ri­za­re pe te­ri­to­ri­ul ro­mânesc.

De ace­ea, pen­tru a ști ce se întâmplă, de fapt, eco­no­mic în Ro­mânia, tre­bu­ie să ve­dem nu ce ne spun sta­tis­ti­ci­le ofi­cia­le des­pre „an­sam­blul sta­tis­tic Ro­mânia”, pen­tru că aces­tea in­duc în eroa­re adu­nând me­re cu pe­re, ci ce se întâmplă în ca­drul ce­lor do­uă eco­no­mii se­pa­ra­te. Ca­re au crește­ri­le lor eco­no­mi­ce, ex­por­tu­ri­le lor, im­por­tu­ri­le lor, de­fi­ci­te­le lor, da­to­ri­i­le lor. An­sam­blul sta- tis­tic agre­gat nu fa­ce de­cât să as­cun­dă re­a­li­tăți­le! Arti­co­lul de față ace­as­ta ur­mă­rește: să fa­că o „fișă” pen­tru fi­e­ca­re din­tre ce­le do­uă eco­no­mii din Ro­mânia exis­ten­te în viața re­a­lă. Se înce­ar­că să se de­li­mi­te­ze din „an­sam­blul sta­tis­tic Ro­mânia” cât re­pre­zin­tă eco­no­mia apa­rți­nând ca­pi­ta­lu­lui străin și cât eco­no­mia apa­rți­nând ca­pi­ta­lu­lui ro­mânesc. Re­pet, în nu­me­le fap­tu­lui că în re­a­li­ta­te aces­tea acți­o­nea­ză și fun­cți­o­nea­ză se­pa­rat, și nu în co­ne­xi­u­ne or­ga­ni­că pre­cum în ca­zul unei ade­vă­ra­te eco­no­mii uni­ta­re!

Ta­be­lul ală­tu­rat su­ma­ri­ze­a­ză „fișa” ce­lor do­uă eco­no­mii din Ro­mânia, prin es­ti­ma­rea pon­de­ri­lor fi­e­că­reia din ele în prin­ci­pa­lii in­di­ca­tori eco­no­mici pe „an­sam­blul sta­tis­tic Ro­mânia”. Es­ti­mă­ri­le nu au vreo pre­te­nție de pre­ci­zie, încer­când doar o eva­lua­re a or­di­nu­lui de mă­ri­me.

Se ple­a­că de la apre­ci­e­ri­le PIAROM-ZF, pe ba­za da­te­lor ONRC (Ofi­ci­ul Nați­o­nal al Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui), pri­vind ci­fra de afa­ceri a com­pa­ni­i­lor din Ro­mânia în 2017 (ve­zi „Ro­mânia li­be­ră”, 17 apri­lie 2019). Ce­le cu ca­pi­tal străin dețin 51%; ce­le cu ca­pi­tal pri­vat ro­mânesc 45%, ală­turi de ca­re a fost pu­să eco­no­mia de stat (4%). Es­ti­mă­ri­le pen­tru PIB (res­pec­tiv con­tri­buția la PIB a ce­lor do­uă eco­no­mii) de­ri­vă din re­lația din­tre ci­fra de afa­ceri și PIB: par­tea de con­tri­buție a eco­no­mi­ei ca­pi­ta­lu­lui străin a fost ușor di­mi­nua­tă față de cea în ci­fra de afa­ceri

având în ve­de­re prac­ti­ca sis­te­ma­ti­că a com­pa­ni­i­lor tran­snați­o­na­le de a um­fla scrip­tic con­su­mu­ri­le in­ter­me­dia­re pen­tru re­du­ce­rea apa­ren­tă a pro­fi­tu­ri­lor obți­nu­te. În ce pri­vește fo­rța de mun­că, pon­de­ri­le au în ve­de­re in­clu­de­rea bu­ge­ta­ri­lor în ocu­pa­rea de că­tre ca­pi­ta­lul ro­mânesc (fă­ră bu­ge­tari, pon­de­ri­le sunt 67% an­ga­jați la ca­pi­ta­lul pri­vat ro­mânesc și 33% la ca­pi­ta­lul străin). Pon­de­ri­le în ma­sa sa­la­ria­lă de­ri­vă din co­rec­ta­rea ce­lor din ocu­pa­rea fo­rței de mun­că cu sa­la­ri­ul me­diu net, mult mai ri­di­cat la an­ga­jații ca­pi­ta­lu­lui străin. Pon­de­ri­le în ma­sa „ex­ce­den­tu­lui brut de ex­ploa­ta­re” (de­nu­mi­rea sta­tis­ti­că a pro­fi­tu­ri­lor) de­ri­vă din pon­de­ri­le în ma­sa sa­la­ria­lă și, res­pec­tiv, pon­de­ri­le în va­loa­rea adău­ga­tă bru­tă pe an­sam­blu și deci din PIB (va­loa­rea adău­ga­tă bru­tă împreu­nă cu bi­la­nțul net al in­ter­venți­ei sta­ta­le for­mând PIB-ul). Par­ti­ci­pa­rea la ta­xe­le înca­sa­te la ni­ve­lul bu­ge­tu­lui sta­tu­lui es­te es­ti­ma­tă pe ba­za apre­ci­e­rii ofi­cia­le a ANAF pri­vind con­tri­buția la su­sți­ne­rea bu­ge­tu­lui de stat a con­tri­bua­bi­li­lor mari (43%) și ce­lor­la­lți con­tri­bua­bi­li (57%). Con­tri­buți­i­le la ex­por­turi și, res­pec­tiv, im­por­turi, deci și la de­fi­cit, sunt es­ti­mări PIAROM-ZF, pe ba­za da­te­lor ONRC, iar ce­le re­fe­ri­toa­re la pon­de­ri­le în da­to­ria ex­ter­nă sunt da­te ale BNR (pre­ze­nța apa­rent bi­za­ră a aproa­pe 2/3 din da­to­ria ex­ter­nă a Ro­mâni­ei în con­tul de fapt al ca­pi­ta­lu­lui străin se ex­pli­că prin fap­tul că între­a­ga da­to­rie ex­ter­nă pri­va­tă es­te a sub­si­dia­re­lor com­pa­ni­i­lor străi­ne din Ro­mânia, ca­re se fi­na­nțe­a­ză de pe pi­ețe­le exter­ne, un­de ace­as­ta es­te mai ief­ti­nă de 2-3 ori de­cât în Ro­mânia; pri­vații ro­mâni, fie fir­me, fie in­di­vi­dua­li, nu au prac­tic da­to­rii exter­ne, căci din afa­ra ță­rii nu-i cre­di­te­a­ză ni­meni, toa­tă da­to­ria ex­ter­nă a „ro­mâni­lor” fi­ind, de fapt, a sta­tu­lui ro­mân).

Co­men­ta­ri­ul și con­clu­zi­i­le con­tu­ra­te de es­ti­mă­ri­le din ta­bel, săp­tă­mâna vi­i­toa­re.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.