Obi­ec­tiv 2020. Tri­pla­rea su­pra­fețe­lor agri­co­le iri­ga­te, la do­uă mi­li­oa­ne de hec­ta­re

Sunt în de­ru­la­re 192 de proi­ec­te de re­fa­ce­re a sis­te­me­lor de iri­gații, 90% din­tre aces­tea fi­ind în ba­zi­ne­le ce­re­a­li­e­re din Brăi­la și Ga­lați.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Sunt în de­ru­la­re 192 de proi­ec­te de re­fa­ce­re a sis­te­me­lor de iri­gații, 90% din­tre aces­tea fi­ind în ba­zi­ne­le ce­re­a­li­e­re din Brăi­la și Ga­lați. Timp de aproa­pe trei de­ce­nii sis­te­mul de iri­gații a fost dis­trus în pri­mul rând de stat.

Timp de aproa­pe trei de­ce­nii sis­te­mul de iri­gații a fost dis­trus în pri­mul rând de stat. Gu­ver­ne­le ca­re s-au pe­rin­dat la pu­te­re au con­si­de­rat că se poa­te fa­ce agri­cul­tu­ră și fă­ră iri­gații și au sub­fi­na­nțat com­pa­ni­i­le nați­o­na­le ca­re dețin in­fras­truc­tu­ra de iri­gații și îmbu­nă­tățiri fun­cia­re. În foar­te mul­te ca­zuri, su­cur­sa­le­le ju­dețe­ne ale aces­tor com­pa­nii nați­o­na­le nu au mai avut nici mă­car ba­nii cu ca­re să își plă­te­as­că paz­ni­cii și stați­i­le de pom­pa­re au fost ani de zi­le la che­re­mul hoți­lor de fi­er ve­chi, ca­re au fu­rat echi­pa­men­te­le și con­duc­te­le.

Echi­pa­men­te de iri­gații vându­te la „fi­er ve­chi” cu aju­to­rul sta­tu­lui

Au fost și mul­te ca­zuri în ca­re sis­te­me­le de iri­gații au fost dis­tru­se cu aju­to­rul in­sti­tuți­i­lor sta­tu­lui, mai pre­cis al ANAF, ca­re le-a scos la me­zat. Ne re­fe­rim la ca­zuri în ca­re or­ga­ni­za­ţi­i­le uti­li­za­to­ri­lor de apă pen­tru iri­ga­ţii (OUAI) au in­trat în fa­li­ment şi ANAF le-a exe­cu­tat si­lit, sco­ţând la li­ci­ta­ţie in­sta­la­ţi­i­le. Spre exem­plu, în ur­mă cu câți­va ani ANAF Ga­lați a scos la li­ci­ta­ţie ac­ti­ve­le OUAI Va­meş, din co­mu­na Pis­cu, du­pă ce ante­ri­or fu­se­se­ră scoa­se la li­ci­tație in­sta­la­ţi­i­le din Şen­dreni și Bra­niş­tea. Aşa au dis­pă­rut in­sta­la­ţi­i­le de iri­gat de pe un sec­tor de 40 km din Lun­ca Si­re­tu­lui. În ur­ma exe­cu­tă­rii si­li­te, sta­tul nu s-a ales cu ma­re lu­cru. Spre exem­plu, clă­di­rea Sta­ţi­ei de Pom­pa­re SPP 22 a fost vându­tă la pre­ţul de 5.998 lei, iar cei 22.972 m de re­ţea de con­duc­te îngro­pa­te s-au vândut la pre­ţul de 7,9 lei/m. Echi­pa­men­te­le și con­duc­te­le au ajuns la fi­er ve­chi. Pe ace­le con­duc­te sta­tul a înca­sat 181.000 lei. În loc să fie vându­te pu­te­au fi pre­lua­te de stat și me­nți­nu­te în con­ser­va­re în aștep­ta­rea unor fer­mi­eri in­te­re­sați. În vi­i­tor vor fi chel­tu­i­te su­me cu mult mai mari pen­tru re­fa­ce­rea ce­lor 22 de ki­lo­me­tri de con­duc­te pen­tru iri­gații.

Un­de au fost dis­tru­se in­sta­lați­i­le, agri­cul­tu­ră în pa­gu­bă

Cos­tu­ri­le in­di­fe­re­nței față de si­tuația sis­te­me­lor de iri­gații se văd în bi­la­nțu­ri­le fer­mi­e­ri­lor. La Ga­lați, în 1990 erau sis­te­me de iri­gații pe te­re­nu­ri­le agri­co­le din cea mai ma­re par­te a ju­dețu­lui. Acum mai pot fi iri­ga­te nu­mai 50.000 din ce­le 290.000 ha de te­re­nuri agri­co­le. În 2015, fer­mi­e­rii gă­lățeni au pi­er­dut 78,8% din cul­tu­ri­le agri­co­le în ca­re au in­ves­tit în anul agri­col 2014-2015. Se­ce­ta a afec­tat 228.702 ha de cul­turi agri­co­le, pro­du­când pa­gu­be în va­loa­re de 361.117.560 lei. În 2018, au fost dis­tru­se de fe­no­me­ne me­te­o­ro­lo­gi­ce ne­fa­vo­ra­bi­le cul­tu­ri­le agri­co­le de pe o su­pra­față de 27.736 de hec­ta­re. Se­ce­ta a afec­tat 17.167 de hec­ta­re.

La Brăi­la, sis­te­me de iri­gații pe 90% din su­pra­fața agri­co­lă

Si­tuația es­te cu to­tul di­fe­ri­tă în ju­dețul ve­cin, Brăi­la, un­de in­sta­lați­i­le au fost dis­tru­se în mai mi­că mă­su­ră. Exis­tă sis­te­me de iri­gații pe 274.000 de hec­ta­re, adi­că pe apro­xi­ma­tiv 80-90% din su­pra­fa­ţa agri­co­lă din ju­deț. Sta­ţia de pom­pa­re de la Stăn­cu­ţa e cea mai ma­re din ţa­ră, asi­gu­rând apă pen­tru iri­ga­rea a 205.000 ha de te­re­nuri agri­co­le, din ca­re 80.000 ha în ju­de­ţul Ia­lo­mi­ţa, iar res­tul în ju­de­ţul Brăi­la. Es­te o sta­ţie de pom­pa­re cu un de­bit in­sta­lat de 180 mc/s. Sta­ţia de la Stăn­cu­ţa es­te una plu­ti­toa­re, ca­re are în do­ta­re ze­ce na­ve, cu câte şa­se elec­tro­pom­pe pe fi­e­ca­re na­vă.

Fa­ci­li­tăți pen­tru fer­mi­eri: apa gra­tu­it și bani pen­tru echi­pa­men­te

Schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, ca­re afec­te­a­ză în pri­mul rând agri­cul­tu­ra, au de­ter­mi­nat o schim­ba­re de ati­tu­di­ne. A exis­tat chiar o Co­mi­sie par­la­men­ta­ră de an­che­tă a dis­tru­ge­rii sis­te­me­lor de iri­gații, ca­re a re­a­li­zat un ra­port de su­te de pa­gini. Trep­tat, au înce­put să apa­ră și mă­su­ri­le con­cre­te. În 2017, prin Le­gea 366, sta­tul a asi­gu­rat gra­tu­it apa pen­tru iri­gații, iar asta a fă­cut ca su­pra­fața to­ta­lă iri­ga­tă să se tri­ple­ze la ni­ve­lul între­gii țări, de la 200.000 hec­ta­re în 2016 la 600.000 de hec­ta­re în 2017. Dar, deși apa era asi­gu­ra­tă gra­tu­it, mu­lți fer­mi­eri nu au reușit să își iri­ge cul­tu­ri­le pen­tru că nu ave­au echi­pa­men­te. A fost in­tro­du­să prin PNDR fa­ci­li­ta­tea ca Orga­ni­zați­i­le Uti­li­za­to­ri­lor de Apă să be­ne­fi­ci­e­ze de un aju­tor fi­nan­ciar pen­tru achi­ziți­o­na­rea echi­pa­men­te­lor, a „ari­pi­lor de ploaie”, un aju­tor de ca­re nu be­ne­fi­ciau până acum: „În sub­mă­su­ra 4.3, cea ca­re e spe­ci­fi­că iri­ga­ţi­i­lor, am in­tro­dus con­di­ţia ca cel pu­ţin 30% din va­loa­rea proi­ec­tu­lui să poa­tă să achi­zi­ţi­o­ne­ze echi­pa­men­te și in­sta­la­ţii de iri­gat, iar în ace­as­tă mă­su­ră aju­to­rul fi­nan­ciar e de 100%. Da­că până acum se pu­tea doar să schim­bi con­duc­te­le, să in­ter­vii asu­pra sta­ţi­i­lor de pom­pa­re, acum le per­mi­tem să achi­zi­ţi­o­ne­ze şi echi­pa­men­te­le de iri­gat Orga­ni­za­ţi­i­lor Uti­li­za­to­ri­lor de Apă sau Fe­de­ra­ţi­ei Uti­li­za­to­ri­lor de Apă, ast­fel încât aces­te or­ga­ni­za­ţii să poa­tă, prin echi­pa­men­te­le achi­zi­ţi­o­na­te, să mă­re­as­că su­pra­fa­ţa pe ca­re o vor iri­ga”, ne de­cla­ra Flo­ri­cel Di­ma, sub­se­cre­tar de stat la Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii Acum ur­me­a­ză o altă eta­pă, a in­ves­tiți­i­lor în re­fa­ce­rea sis­te­me­lor de iri­gații aco­lo un­de au fost dis­tru­se și de ex­tin­de­re a aces­to­ra.

Țin­ta anu­lui 2020: do­uă mi­li­oa­ne de hec­ta­re iri­ga­te

Ba­zi­ne­le ce­re­a­li­e­re din ju­dețe­le Ga­lați și Brăi­la sunt prin­ci­pa­le­le vi­za­te de re­fa­ce­rea sis­te­me­lor de iri­gații, în aces­te do­uă zo­ne fi­ind dez­vol­ta­te 90% din ce­le 192 de proi­ec­te afla­te în de­ru­la­re. La Con­si­li­ul Ju­dețe­an (CJ) Ga­lați a fost or­ga­ni­za­tă dez­ba­te­rea „Sta­di­ul im­ple­men­tă­rii proi­ec­te­lor afe­ren­te Sub­mă­su­rii 4.3 – com­po­nen­ta in­fras­truc­tu­ra de iri­ga­ţii din ju­de­ţul Ga­la­ţi”, la ca­re au par­ti­ci­pat ofi­cia­li din Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii. S-a dis­cu­tat des­pre sta­di­ul im­ple­men­tă­rii fi­e­că­rui proi­ect şi pro­ble­me­le întâmpi­na­te.

„Noi ne ocu­păm ca apa din in­fras­truc­tu­ra prin­ci­pa­lă să ajun­gă la fer­mi­er. Sunt 47 de şan­ti­e­re des­chi­se în toa­tă ţa­ra, în ca­re se lu­cre­a­ză la sis­te­mul de iri­ga­ţii şi se vor mai des­chi­de încă 30. Din 192 de proi­ec­te fi­nan­ţa­te în toa­tă ţa­ra, pes­te 90 sunt în ju­de­ţe­le Ga­la­ţi şi Brăi­la”, a spus se­cre­ta­rul de stat Da­ni­el Cru­nțe­a­nu. „Ga­la­ţi­ul es­te, ală­turi de Brăi­la, unul din ju­de­ţe­le ce­le mai im­por­tan­te pen­tru agri­cul­tu­ră, ală­turi de ce­le din su­dul ţă­rii. Dez­vol­ta­rea sis­te­mu­lui de iri­ga­ţii es­te pri­o­ri­ta­tea nr. 1 în Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi vrem să ajun­gem până la do­uă mi­li­oa­ne de hec­ta­re iri­ga­te până în anul 2020”, a pre­ci­zat sub­se­cre­ta­rul de stat Flo­ri­cel Di­ma.

Pri­o­ri­ta­tea „nr. 1”, re­fa­ce­rea in­sta­lați­i­lor din ju­dețul Brăi­la

Zo­na Brăi­lei es­te unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te ba­zi­ne ce­re­a­li­e­re ale ță­rii și de ace­ea es­te pri­o­ri­ta­tea nu­mă­rul 1 a ofi­cia­li­lor Mi­nis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii. În lu­na mar­tie, mi­nis­trul Pe­tre Da­ea a efec­tuat do­uă vi­zi­te la Brăi­la. La înce­pu­tul lu­nii mar­tie, mi­nis­trul a par­ti­ci­pat la pu­ne­rea în fun­cți­u­ne a Sta­ţi­ei Pom­pa­re - Re­pom­pa­re a Apei (SRPA) La­cu Re­zi.

Da­că înain­te de 1990 ace­as­tă stație de pom­pa­re fun­cți­o­na cu 15 pom­pe de ma­re pu­te­re, cu ca­pa­ci­ta­tea de 6 mc/s fi­e­ca­re, în ul­ti­mii ani mai erau în fun­cți­u­ne 4 agre­ga­te. Au mai fost mon­ta­te alte 6 pom­pe, re­fă­cându-se pa­rțial ca­pa­ci­ta­tea stați­ei. Se mai lu­cre­a­ză la o sta­ţie de pom­pa­re plu­ti­toa­re cu ex­tra­cție din Du­nă­re, fi­ind re­a­bi­li­ta­te na­va și ce­le șa­se pom­pe cu ca­re apa es­te tri­mi­să spre te­re­nu­ri­le de pe Te­ra­sa Brăi­lei.

La sfârși­tul lu­nii mar­tie, mi­nis­trul Pe­tre Da­ea a vi­zi­tat un alt șan­ti­er, în zo­na sta­ţi­ei de iri­ga­ţii de lângă lo­ca­li­ta­tea Albi­na. Și acea stație fa­ce par­te din sis­te­mul de iri­ga­ţii de pe Te­ra­sa Brăi­lei, o su­pra­fa­ţă de pes­te 100.000 de hec­ta­re.

La Albi­na es­te în de­ru­la­re un proi­ect de in­ves­ti­ţii în va­loa­re de câte­va zeci de mi­li­oa­ne de lei, ca­re vi­ze­a­ză re­a­bi­li­ta­rea a trei sta­ţii de pom­pa­re şi a zeci de ki­lo­me­tri de ca­na­le prin­ci­pa­le sau ca­nal de dis­tri­bu­ţie a apei din ca­drul Te­ra­sei Brăi­lei. Se in­ves­tesc su­me des­tul de mari, dar e ne­voie de mult mai mu­lți bani pen­tru a re­pa­ra dis­tru­ge­ri­le din acești 30 de ani.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.