Ten­si­u­ni­le din Golf in­fla­me­a­ză prețul pe­tro­lu­lui

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Mai mul­te na­ve au fost vi­za­te de mis­te­ri­oa­se „ac­te de sa­bo­taj” în lar­gul Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te, ali­men­tând crește­rea ten­si­u­nii în Golf, în timp ce se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can se afla la Bru­xel­les pen­tru a dis­cu­ta des­pre Iran cu omo­lo­gii eu­ro­peni.

Mai mul­te na­ve au fost vi­za­te de mis­te­ri­oa­se „ac­te de sa­bo­taj” în lar­gul Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te, ali­men­tând crește­rea ten­si­u­nii în Golf, în timp ce se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can se afla la Bru­xel­les pen­tru a dis­cu­ta des­pre Iran cu omo­lo­gii eu­ro­peni.

Luni, au­to­ri­tăți­le din Ara­bia Sau­di­tă, aliat al Was­hin­gto­nu­lui, au de­nu­nțat „ac­te de sa­bo­taj” ca­re au ava­riat do­uă pe­tro­li­e­re sau­di­te în zo­na eco­no­mi­că ex­clu­si­vă a Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te (EUA), alt aliat al SUA, ca­re și-au întă­rit po­ziția mi­li­ta­ră în Golf în con­tex­tul ten­si­u­ni­lor cu Ira­nul. Mi­nis­trul sau­dit al Ener­gi­ei a de­cla­rat că acți­u­ni­le îndrep­ta­te împo­tri­va pe­tro­li­e­re­lor sau­di­te nu au cau­zat nici vic­ti­me, nici ma­ree nea­gră, dar au pro­vo­cat „dau­ne sem­ni­fi­ca­ti­ve struc­tu­ri­lor ce­lor do­uă na­ve”. El a con­dam­nat un act cri­mi­nal ca­re re­pre­zin­tă o „ame­ni­nța­re se­ri­oa­să” pen­tru na­vi­gația ma­ri­ti­mă și „un in­ci­dent ne­fast asu­pra pă­cii și se­cu­ri­tății re­gi­o­na­le și in­ter­nați­o­na­le”. Ima­gi­ni­le vi­zi­o­na­te de Reu­ters ara­tă o gau­ră în co­că pe li­nia de plu­ti­re.

Emi­ra­te­le au me­nți­o­nat du­mi­ni­că ac­te de sa­bo­taj ce au vi­zat ce­le pa­tru na­ve co­mer­cia­le de di­fe­ri­te nați­o­na­li­tăți, la est de emi­ra­tul Fu­jai­rah, fă­ră să iden­ti­fi­ce

au­to­rii, dar ca­li­fi­când in­ci­den­tul ca fi­ind „grav”. Gu­ver­nul EAU a ce­rut co­mu­ni­tății in­ter­nați­o­na­le să-și asu­me res­pon­sa­bi­li­tăți­le pen­tru a împi­e­di­ca ast­fel de acți­uni co­mi­se de ac­tori ca­re cau­tă să afec­te­ze se­cu­ri­ta­tea na­vi­gați­ei. Por­tul Fu­jai­rah es­te sin­gu­rul ter­mi­nal al Emi­ra­te­lor si­tuat pe coas­ta Mă­rii Ara­bi­ei, ca­re oco­lește Strâmtoa­rea Ormuz, pe un­de trec ma­jo­ri­ta­tea ex­por­tu­ri­lor de pe­trol din Golf. Aproa­pe toa­te ex­por­tu­ri­le de pe­trol din Ara­bia Sau­di­tă, Irak, EUA, Ku­weit, Qa­tar și Iran – cel puțin 15 mi­li­oa­ne de ba­ri­li pe zi - sunt ex­pe­dia­te prin strâmtoa­re.

Ira­nul a ame­ni­nțat de mai mul­te ori că va închi­de ace­as­tă strâmtoa­re stra­te­gi­că, cru­cia­lă pen­tru na­vi­gația mon­dia­lă și fur­ni­ză­ri­le de pe­trol, în ca­zul con­frun­tă­rii mi­li­ta­re cu SUA. Deși Was­hin­gto­nul res­pin­ge ame­ni­nță­ri­le Te­he­ra­nu­lui, a tri­mis na­ve de răz­boi și bom­bar­di­e­re în re­gi­u­ne, în timp ce președinte­le Do­nald Trump cau­tă să izo­le­ze re­gi­mul ira­nian tăind ex­por­tu­ri­le de pe­trol ale Ira­nu­lui du­pă ce s-a re­tras din acor­dul nu­cle­ar ira­nian sem­nat în 2015. Anu­nțul aces­tor in­ci­den­te fă­cut de doi aliați apro­piați ai Was­hin­gto­nu­lui in­ter­vi­ne într-un con­text de exa­cer­ba­re a ten­si­u­ni­lor din­tre SUA și Iran, du­pă înăs­pri­rea san­cți­u­ni­lor ame­ri­ca­ne con­tra Te­he­ra­nu­lui, ca­re de par­tea sa a sus­pen­dat une­le din an­ga­ja­men­te­le sa­le nu­cle­a­re.

Luni, se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo, a fă­cut o es­ca­lă la Bru­xel­les pen­tru a dis­cu­ta „pro­ble­me ur­gen­te” și în spe­cial pro­ble­ma ira­nia­nă cu co­le­gii săi eu­ro­peni în ca­drul reu­ni­u­nii mi­niștri­lor de Exter­ne ai UE, înain­te de a ple­ca spre Ru­sia, un­de are pro­gra­ma­tă o între­ve­de­re cu președinte­le Vla­di­mir Pu­tin. Mi­nis­trul bri­ta­nic de Exter­ne, Je­re­my Hunt, a aver­ti­zat că Ma­rea Bri­ta­nie es­te îngri­jo­ra­tă de ris­cul pro­du­ce­rii unui con­flict în Golf „prin ac­ci­dent”, din cau­za ten­si­u­nii din­tre SUA și Iran. Cau­za dau­ne­lor și ti­pul de ar­mă fo­lo­sit ră­mân un mis­ter. Da­că es­te vor­ba de un dis­po­zi­tiv aflat în apă, sin­gu­ra me­nți­o­na­tă a fost am­pla­sa­rea de mi­ne na­va­le de că­tre re­be­lii hut­si, mai mul­te zeci fi­ind uti­li­za­te în con­flic­tul din Ye­men. Acești re­be­li au vi­zat în tre­cut și in­sta­lații pe­tro­li­e­re sau­di­te cu ra­che­te.

Ris­cu­ri­le unui con­flict

Po­tri­vit ana­liști­lor, da­că ar iz­bucni lup­te în Golf sau în altă zo­nă, efec­te­le asu­pra eco­no­mi­ei mon­dia­le ar pu­tea fi im­por­tan­te. Toa­tă re­gi­u­nea si­tua­tă între Me­di­te­ra­na și India es­te un fo­car de ame­ni­nțări, de con­tra-ame­ni­nțări, de com­plo­turi, de san­cți­uni eco­no­mi­ce și de mișcări mi­li­ta­re. Și, în ori­ce mo­ment, un in­ci­dent, o neînțe­le­ge­re sau un ac­ci­dent ar pu­tea tran­sfor­ma to­tul într-un răz­boi des­chis între sta­te. Da­că punc­te­le ne­vral­gi­ce sunt India și Pa­kis­ta­nul, Ira­nul și sta­te­le din Golf, Ara­bia Sau­di­tă și Isra­e­lul, Tur­cia și Si­ria, Ira­nul se află în cen­trul pre­o­cu­pă­ri­lor. Zvo­nu­ri­le abun­dă în pri­vi­nța ten­si­u­ni­lor între fo­rțe­le ar­ma­te și Gar­di­e­nii Re­vo­luți­ei, în timp ce san­cți­u­ni­le eco­no­mi­ce au im­pact ma­jor asu­pra eco­no­mi­ei ira­ni­e­ne, an­tre­nând ma­ni­fes­tații și re­vol­te. Și ame­ni­nță­ri­le cu san­cți­uni su­pli­men­ta­re au de­ter­mi­nat con­tra-ame­ni­nțări pri­vind închi­de­rea Strâmto­rii Ormuz. În re­pli­că, SUA au su­pli­men­tat sem­ni­fi­ca­tiv pu­te­rea ae­ria­nă și na­va­lă în Golf. Even­tua­li­ta­tea iz­buc­ni­rii unui răz­boi în ace­as­tă re­gi­u­ne bo­ga­tă în pe­trol ar avea re­per­cu­si­uni la sca­ră mon­dia­lă.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.