DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pre­lun­gim ter­me­nul de acor­da­re a bo­ni­fi­ca­ţi­i­lor pen­tru per­soa­ne­le ca­re plă­tesc an­ti­ci­pat con­tri­bu­ţi­i­le de asi­gu­ra­re și să­nă­ta­te. Ter­me­nul es­te de 27 de zi­le de la in­tra­rea în vi­goa­re a aces­tei Ordo­na­nțe de Urge­nță. Cei ca­re vor plă­ti în avans con­tri­bu­ţi­i­le vor be­ne­fi­ca de o re­du­ce­re de 10 la su­tă. E o mă­su­ră de ca­re vor be­ne­fi­cia apro­xi­ma­tiv un mi­li­on de ro­mâni.“

VI­O­RI­CA DĂN­CI­LĂ, PRIM-MI­NIS­TRU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.