PNL vrea in­va­li­da­rea man­da­tu­lui lui Dragnea

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

PNL se­si­ze­a­ză Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă în le­gă­tu­ră cu ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­tea ho­tă­rârii prin ca­re a fost va­li­dat man­da­tul de de­pu­tat al lui Liviu Dragnea, având în ve­de­re că aces­ta era con­dam­nat pen­tru să­vârși­rea unor in­frac­ţi­uni în ca­drul

de­ru­lă­rii unui pro­ces elec­to­ral, mo­tiv de in­va­li­da­re a man­da­tu­lui, con­form Re­gu­la­men­tu­lui Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor. Li­be­ra­lii mai afir­mă că lui Dragnea i-a fost in­ter­zis prin ho­tă­râre ju­de­că­to­re­as­că de con­dam­na­re ră­ma­să de­fi­ni­ti­vă exer­ci­ţi­ul drep­tu­ri­lor elec­to­ra­le pen­tru o pe­ri­oa­dă de 4 ani. Ei in­vo­că si­tua­ţia lui Brândușel Ni­chi­te­an, al că­rui man­dat de se­na­tor a fost in­va­li­dat în 2004 pen­tru să­vârși­rea unor fap­te pe­na­le în ca­drul pro­ce­su­lui elec­to­ral, deși la acel mo­ment avea doar ca­li­ta­tea de sus­pect.

PNL a fo­lo­sit ace­le­ași ar­gu­men­te și în 2016, la mo­men­tul va­li­dă­rii man­da­tu­lui de de­pu­tat al lui Liviu Dragnea. La acel mo­ment, Dragnea afir­ma că opo­zi­ţia se „um­ple de ri­di­col“prin ast­fel de ten­ta­ti­ve de a-l lă­sa în afa­ra Par­la­men­tu­lui, iar res­pec­ti­ve­le pre­ve­deri se apli­că doar ce­lor ca­re au co­mis frau­de elec­to­ra­le la scru­ti­nul în ur­ma că­ru­ia au și fost aleși. Li­de­rul PSD afir­ma atunci că Re­gu­la­men­tul Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor spu­ne că acea co­mi­sie de va­li­da­re tre­bu­ie doar să ve­ri­fi­ce con­di­ţi­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te și da­că un de­pu­tat a co­mis frau­de elec­to­ra­le la ale­ge­ri­le ca­re toc­mai s-au încheiat, în ur­ma că­ro­ra a fost ales, deci nu are cum acea pre­ve­de­re să se apli­ce și în ca­zul lui. Dragnea con­tes­ta și fap­tul că ar fi fost con­dam­nat pen­tru frau­dă elec­to­ra­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.