Se­na­tul fa­ce lu­mi­nă într-un caz demn de sta­tul pa­ra­lel

O pri­mă­rie și-a in­ta­bu­lat su­te de hec­ta­re de te­ren pe ca­re nu avea voie să le in­ta­bu­le­ze

Romania Libera - - Special - Cris­tian Ha­gi

Co­mi­sia pen­tru cer­ce­ta­rea abu­zu­ri­lor, com­ba­te­rea co­ru­pți­ei și pe­tiții a Senatului Ro­mâni­ei fa­ce lu­mi­nă în ca­zul de la Nă­vo­dari, un­de, pen­tru un pe­tec de te­ren ca­re nu-i apa­rți­ne, pri­mă­ria ce­re o ta­xă de cir­ca do­uă mi­li­oa­ne de eu­ro. Un caz demn de sta­tul pa­ra­lel, în ca­re ci­ne­va ne­vă­zut dic­te­a­ză sen­ti­nțe și schim­bă des­ti­ne, iar jus­tiția fie nu i se poa­te opu­ne, fie, dim­po­tri­vă, dă o mână de aju­tor.

Pe ma­lul la­cu­lui Si­ut­ghi­ol, o fir­mă a in­ves­tit în tu­rism și-a ri­di­cat mai mul­te vi­le tu­ris­ti­ce, cla­si­fi­ca­te la pa­tru ste­le. A fost ne­voi­tă să con­so­li­de­ze ma­lul, pen­tru că, din cau­za ero­zi­u­nii, apa afec­ta imo­bi­le­le. A fă­cut ace­as­tă lu­cra­re, și du­pă puțin timp, ad­mi­nis­tra­to­rul a pri­mit de la Pri­mă­ria Nă­vo­dari o no­tă neînre­gis­tra­tă prin ca­re i se ce­re­au do­uă mi-li­oa­ne de eu­ro. Un fel de ta­xă de ocu­pa­re a te­re­nu­lui, deși vor­bim des­pre o lu­cra­re hi­dro­teh­ni­că, re­a­li­za­tă cu apro­ba­rea Ape­lor Ro­mâne. Mai mul­te in­sti­tuții ale sta­tu­lui au cer­ti­fi­cat fap­tul că es­te vor­ba des­pre o ast­fel de con­stru­cție hi­dro­teh­ni­că.

Lo­vi­tu­ra de te­a­tru în acest caz vi­ne din par­tea Co­mi­si­ei pen­tru cer­ce­ta­rea abu­zu­ri­lor, com­ba­te­rea co­ru­pți­ei și pe­tiții a Senatului Ro­mâni­ei. Mem­brii aces­teia au dis­cu­tat ca­zul du­pă ce, în pre­a­la­bil, mai mult de ju­mă­ta­te din ei s-au de­pla­sat la fața lo­cu­lui, să va­dă des­pre ce e vor­ba. Con­clu­zia, ex­pri­ma­tă într-o șe­di­nță din da­ta de 8 mai 2019, es­te cla­ră ca lu­mi­na zi­lei: „Co­mi­sia apre­cia­ză că orașul Nă­vo­dari nu deți­nea un ti­tlu de pro­pri­e­ta­te va­la­bil pen­tru a va­lo­ri­fi­ca te­re­nul ri­ve­ran so­ci­e­tății So­ma­co prin im­pu­ne­rea unei ta­xe lo­ca­le cum es­te cea in­di­ca­tă în de­ci­zia de im­pu­ne­re din 14.08.2012, te­re­nul în dis­cuție fi­ind un te­ren de na­tu­ră hi­dro­teh­ni­că ce apa­rți­ne ex­clu­siv do­me­ni­u­lui pu­blic al sta­tu­lui“, se spu­ne în do­cu­men­tul sem­nat de președinte­le co­mi­si­ei, se­na­tor Ion Ca­ra­co­tă, și se­cre­ta­rul aces­teia, Dan Lun­gu.

De­ci­zia de im­pu­ne­re, de 21 de ori mai ma­re ca va­loa­rea te­re­nu­lui!

Co­mi­sia a ex­pli­cat și mo­dul cum s-a ajuns la ace­as­tă con­clu­zie. În pri­mul rând, din ve­ri­fi­că­ri­le Cu­rții de Con­turi, s-a con­sta­tat că Pri­mă­ria Nă­vo­dari a emis o de­ci­zie de im­pu­ne­re fă­ră nu­măr, în da­ta de 14.08.2012, că­tre So­ma­co Con­struct SRL, ca­re a fost „cal­cu­la­tă em­pi­ric“, fi­ind de 21 de ori mai ma­re de­cât prețul de vânza­re al te­re­nu­lui și de pes­te 1.258 de ori mai ma­re de­cât va­loa­rea re­de­venței! Mai mult, su­ma de 8.474.304 lei nu a fost in­clu­să în veni­tu­ri­le orașu­lui Nă­vo­dari. „Te­re­nul pre­tins a fi ocu­pat de So­ma­co Con­struct apa­rți­ne sta­tu­lui ro­mân și ni­ci­de­cum orașu­lui Nă­vo­dari, fi­ind re­pre­zen­tat de ma­lul la­cu­lui Si­ut­ghi­ol (zo­na de pro­te­cție) și de te­re­nul de na­tu­ră hi­dro­teh­ni­că“, spun mem­brii co­mi­si­ei.

Mai mult, te­re­nul, a fost in­ta­bu­lat abu­ziv în anul 2012, dar ta­xa ace­as­ta de pes­te 8,4 mi­li­oa­ne lei es­te afe­ren­tă pe­ri­oa­dei 2010 – 2012, când ace­as­tă in­ta­bu­la­re nici mă­car nu exis­ta.

Fap­ta pe­na­lă s-a pres­cris

În pre­zent, ta­xa im­pu­ta­tă so­ci­e­tății So­ma­co se ri­di­că la su­ma de 18.052.173,94, iar în pro­ce­du­ra pe­na­lă s-a sta­bi­lit, în mod de­fi­ni­tiv, că de­ci­zia de im­pu­ne­re prin ca­re a fost sta­bi­li­tă su­ma ante­ri­or me­nți­o­na­tă re­pre­zin­tă ele­men­tul ma­te­rial al in­fra­cți­u­nii de fals in­te­lec­tual în înscri­suri ofi­cia­le, dar și a fap­tu­lui că răs­pun­de­rea au­to­ri­lor fal­su­lui a fost înlă­tu­ra­tă de in­ter­veni­rea pres­cri­pți­ei pe­na­le.

Mem­brii co­mi­si­ei au fost la fața lo­cu­lui

Cum spu­neam, mem­brii co­mi­si­ei au efec­tuat atât eva­luări do­cu­men­ta­re, cât și eva­luări la fața lo­cu­lui, iar aces­tea au re­le­vat că su­pra­fețe sem­ni­fi­ca­ti­ve din do­me­ni­ul pu­blic al sta­tu­lui ro­mân au fost însuși­te, prin elu­da­rea dis­po­ziți­i­lor le­ga­le, de orașul Nă­vo­dari, în sen­sul că nu doar te­re­nul câști­gat din la­cul Si­ut­ghi­ol ca ur­ma­re a lu­cră­ri­lor de con­so­li­da­re efec­tua­te de So­ma­co Con­struct, te­ren pe ca­re orașul Nă­vo­dari l-a in­clus în in­ven­ta­rul pro­priu și, mai apoi, în Car­tea Fun­cia­ră prin per­pe­tua­rea unei si­tuații ju­ri­di­ce ne­re­a­le, în sco­pul de a apli­ca so­ci­e­tății So­ma­co ta­xa de 8.474.000 lei.

S-a ex­tins „fă­ră o jus­ti­fi­ca­re le­ga­lă“

„Pen­tru a înțe­le­ge am­ploa­rea fe­no­me­nu­lui, din do­cu­men­te­le pu­se la dis­po­ziția Co­mi­si­ei a re­zul­tat că su­pra­fața cal­cu­la­tă în ge­o­me­tria UAT Nă­vo­dari s-a ex­tins, fă­ră o jus­ti­fi­ca­re le­ga­lă, cu 506,718 hec­ta­re, de la 6.770,282 hec­ta­re, con­form da­te­lor sta­tis­ti­ce ofi­cia­le co­mu­ni­ca­te de Cen­trul Nați­o­nal de Car­to­gra­fie, la 7.277 hec­ta­re, con­form si­tuați­ei înre­gis­tra­tă la UATO Nă­vo­dari la 31.12.2016, așa cum re­zul­tă din ra­por­tul de con­trol al Cu­rții de Con­turi, înre­gis­trat la UAT Nă­vo­dari cu nr. 43916/28.09.2017. În ca­zul par­ti­cu­lar al te­re­nu­ri­lor li­mi­tro­fe pro­pri­e­tății So­ma­co, se con­sta­tă, fă­ră du­biu, că te­re­nu­ri­le pen­tru ca­re, în anul 2012, s-a im­pus ta­xa lo­ca­lă de 8.474.000 lei re­pre­zin­tă do­me­ni­ul pu­blic al sta­tu­lui, fi­ind un te­ren de na­tu­ră hi­dro­teh­ni­că“, se ara­tă în de­ci­zia co­mi­si­ei senatului.

Hă­rți întoc­mi­te de ex­pe­rții Ar­ma­tei Ro­mâne

Mem­brii aces­teia au stu­diat hă­rți întoc­mi­te, încă din 1954 până în pre­zent, de că­tre Di­re­cția To­po­gra­fi­că Mi­li­ta­ră din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Nați­o­na­le. Una din­tre ele re­le­vă fap­tul că, ante­ri­or edi­fi­că­rii con­stru­cți­ei hi­dro­teh­ni­ce de că­tre So­ma­co Con­struct, te­re­nul pro­pri­e­ta­te a aces­teia se înve­ci­na fie di­rect cu lu­ci­ul la­cu­lui Si­ut­ghi­ol, fie se înve­ci­na cu zo­na de pro­te­cție a la­cu­lui, fie chiar se su­pra­pu­nea pes­te lu­ci­ul la­cu­lui.

O altă har­tă re­le­vă că, prin fi­na­li­za­rea con­stru­cți­ei de con­so­li­da­re a ma­lu­lui, a re­zul­tat un te­ren ca­re, fi­ind câști­gat din lac, apa­rți­ne ex­clu­siv do­me­ni­u­lui pu­blic al sta­tu­lui. Prin do­uă ho­tă­râri de Con­si­liu Lo­cal, acest te­ren a fost in­clus în pa­tri­mo­ni­ul orașu­lui Nă­vo­dari, iar prin in­ta­bu­lări re­a­li­za­te în anii 2012 și 2013, drep­tul de pro­pri­e­ta­te a fost înscris în Car­tea Fun­cia­ră. „S-a cre­at ast­fel apa­re­nța drep­tu­lui orașu­lui Nă­vo­dari de a san­cți­o­na So­ma­co prin apli­ca­rea unei ta­xe de 8.474.000 de lei pen­tru o pre­tin­să ocu­pa­re a do­me­ni­u­lui orașu­lui cu de­po­zi­te de ma­te­ria­le de con­stru­cții“, spu­ne ra­por­tul co­mi­si­ei. De ase­me­nea, har­ta întoc­mi­tă de ex­pe­rții Ar­ma­tei Ro­mâne re­le­vă că, în pe­ri­oa­da 1954 – 2019, lu­ci­ul de apă al la­cu­lui Si­ut­ghi­ol a fost di­mi­nuat sem­ni­fi­ca­tiv prin câști­ga­rea unor su­pra­fețe am­ple de te­ren. Aces­te te­re­nuri de na­tu­ră hi­dro­teh­ni­că – ce apa­rțin ex­clu­siv do­me­ni­u­lui pu­blic al sta­tu­lui ro­mân – au re­zul­tat atât ca ur­ma­re a in­ter­venți­ei sta­tu­lui (apor­tul de pă­mânt re­zul­tat de la lu­cră­ri­le ca­na­lu­lui Poar­ta Albă – Mi­dia Nă­vo­dari), dar și ca ur­ma­re a lu­cră­ri­lor de con­so­li­da­re a ma­lu­ri­lor de că­tre pro­pri­e­ta­rii te­re­nu­ri­lor ri­ve­ra­ne, cum es­te și ca­zul So­ma­co.

Se­na­to­rii con­sta­tă că mai mul­te te­re­nuri au fost in­ta­bu­la­te și in­ven­ta­ria­te în do­me­ni­ul UAT Nă­vo­dari, în ba­za unor ho­tă­râri de Con­si­liu Lo­cal, ho­tă­râri de Gu­vern și ade­ve­ri­nțe emi­se de au­to­ri­tăți­le lo­ca­le, dar spun clar că „ac­te­le enu­me­ra­te nu con­sti­tu­ie un ti­tlu va­la­bil de pro­pri­e­ta­te ca­re să stea la ba­za in­ta­bu­lă­rii“.

O mi­că por­tiță, fo­lo­si­tă însă în mod ne­po­tri­vit

Co­mi­sia a mai con­sta­tat că, din fe­brua­rie 2013, du­pă o mo­di­fi­ca­re a Le­gii nr. 7/1996, a exis­tat po­si­bi­li­ta­tea ca pen­tru imo­bi­le­le pro­pri­e­ta­te pu­bli­că a UAT-uri­lor, în lip­sa ac­te­lor de pro­pri­e­ta­te sau a ex­tra­se­lor de pe in­ven­ta­rul bu­nu­ri­lor res­pec­ti­ve, a înscri­e­rii pro­vi­zo­rii, în ba­za ho­tă­rârii emi­se de co­mi­si­i­le lo­ca­le. Imo­bi­le­le des­pre ca­re vor­bim au fost însă in­ta­bu­la­te înain­te de ace­as­tă mo­di­fi­ca­re le­gis­la­ti­vă. Așa­dar, în opi­nia co­mi­si­ei, HCLu­ri­le in­di­ca­te în ex­tra­se­le de car­te fun­cia­ră nu pu­te­au sta la ba­za in­ta­bu­lă­ri­lor, în con­diți­i­le în ca­re și du­pă in­tra­rea în vi­goa­re a aces­tor nor­me, ast­fel de ac­te ad­mi­nis­tra­ti­ve nu pu­te­au sta la ba­za in­ta­bu­lă­rii, ci doar la ba­za unei înscri­eri pro­vi­zo­rii.

Mem­brii co­mi­si­ei pre­ci­ze­a­ză foar­te clar că „ar fi tre­bu­it să exis­te o le­ge or­ga­ni­că ca­re să schim­be for­ma de pro­pri­e­ta­te. Pe ca­le de con­se­ci­nță, opi­nia co­mi­si­ei, ni­ci­u­nul din ac­te­le in­di­ca­te în închei­e­ri­le de car­te fun­cia­ră ante­ri­or me­nți­o­na­te (HCL-uri, HG-uri) nu con­sti­tu­ie un ti­tlu va­la­bil de pro­pri­e­ta­te ca­re să stea la ba­za in­ta­bu­lă­rii.

Ro­lul OCPI

Aici se ri­di­că o altă pro­ble­mă ex­trem de im­por­tan­tă: cum se poa­te in­ta­bu­la un te­ren de că­tre o pri­mă­rie da­că, le­gal, aces­ta apa­rți­ne sta­tu­lui și nu se poa­te in­ta­bu­la de că­tre pri­mă­rie? Ape­le Ro­mâne, ca­re dețin aces­te te­re­nuri, au so­li­ci­tat în mai mul­te rânduri, po­tri­vit sur­se­lor noas­tre, de la Ofi­ci­ul pen­tru Ca­das­tru și Pu­bli­ci­ta­te Imo­bi­lia­ră, să le pu­nă la dis­po­ziție do­cu­men­te­le de pri­mă in­ta­bu­la­re, dar au și ate­nți­o­nat că ace­le te­re­nuri sunt ale sta­tu­lui și nu pot fi înstrăi­na­te. Cu toa­te aces­tea, nu s-au pri­mit răs­pun­suri iar pro­ce­du­ri­le de in­ta­bu­la­re s-au de­ru­lat pe mai mu­lți ani.

Ca­zul a ajuns la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă

Co­mi­sia pen­tru cer­ce­ta­rea abu­zu­ri­lor, com­ba­te­rea co­ru­pți­ei și pe­tiții din ca­drul Senatului Ro­mâni­ei a tran­smis con­clu­zi­i­le aces­tui caz că­tre mai mul­te in­sti­tuții ca­re tre­bu­ie să fa­că lu­mi­nă în acest caz. Es­te vor­ba des­pre Age­nția Nați­o­na­lă pen­tru Ca­das­tru și Pu­bli­ci­ta­te Imo­bi­lia­ră (preșe­din­te Ra­du Co­druț Ște­fă­nes­cu), Age­nția Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă – AJFP Con­sta­nța (di­rec­tor Doi­nița Ra­du), Admi­nis­trația Nați­o­na­lă Ape­le Ro­mâne (preșe­din­te Vic­tor San­du), Admi­nis­trația Ba­zi­na­lă de Apă Do­bro­gea Li­to­ral (di­rec­tor Hris­tu Uzun), UATO Nă­vo­dari (pri­mar Flo­rin Che­la­ru). ANAR, ABADL și Mi­nis­te­rul de Fi­na­nțe au des­chis un pro­ces pen­tru re­cu­pe­ra­rea te­re­nu­lui și a la­cu­lui ca­re apa­rțin sta­tu­lui, nu orașu­lui Nă­vo­dari. Un ju­de­că­tor din Con­sta­nța le-a dat drep­ta­te și a se­si­zat Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă pen­tru anu­la­rea Le­gii 42, ca­re per­mi­tea UAT-uri­lor să ad­mi­nis­tre­ze aces­te te­re­nuri, le­ge ca­re ori­cum nu a fost apli­ca­tă, pen­tru că ori­ce lac mai ma­re de 1.000 de hec­ta­re nu poa­te fi ad­mi­nis­trat de­cât de stat, nu de că­tre UAT-uri.

Șap­te ani de pro­ce­se

Au tre­cut șap­te ani de la im­pu­ne­rea aces­tei ta­xe abu­zi­ve și în tot acest timp un sis­tem com­pus din pro­cu­rori și ju­de­că­tori se chi­nu­ie par­că să aco­pe­re acest caz, nu să îl re­zol­ve, așa cum sunt obli­gați să fa­că. Pa­gu­ba cal­cu­la­tă pen­tru toa­te te­re­nu­ri­le din zo­nă re­tro­ce­da­te și in­ta­bu­la­te hao­tic, nu­mai prin HCL-uri, fă­ră ac­te de pro­pri­e­ta­te în spa­te, se ri­di­că, la un cal­cul es­ti­ma­tiv fă­cut de noi, la cir­ca un mi­liard de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.