Fe­ro­via­rii au ob­ţi­nut al doi­lea ti­tlu con­se­cu­tiv

CFR Cluj și-a ad­ju­de­cat cel de-al doi­lea ti­tlu con­se­cu­tiv în Li­ga I la fot­bal. Gru­pa­rea din Gru­ia nu a avut emoții în pe­nul­ti­ma eta­pă de cam­pi­o­nat, pe te­ren pro­priu, cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va, pe ca­re a învins-o cu 1-0.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost mar­cat de ve­te­ra­nul ar­gen­ti­nian Cu­lio, din lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să, în mi­nu­tul 13, la un fault aproa­pe inu­til co­mis de fun­dașul ol­te­an Nas­ci­men­to, în pro­pria su­pra­față de pe­de­ap­să. Go­lul fu­se­se pre­ce­dat de o altă min­ge tri­mi­să în poar­tă, dar du­pă un fault în atac al lui Omrani.

Cu­lio și-a anu­nțat re­tra­ge­rea la fi­ne­le se­zo­nu­lui, așa că es­te foar­te po­si­bil ca aces­ta să fie ul­ti­mul meci și ul­ti­mul gol pen­tru cel ca­re acum 10 ani mar­ca de do­uă ori la Ro­ma,în gru­pe­le Li­gii Cam­pi­o­ni­lor.

Al cin­ci­lea ti­tlu al se­co­lu­lui XXI

Deși es­te una din­tre ce­le mai ve­chi echi­pe din Ro­mânia, înfi­i­nța­tă în 1907, CFR Cluj a cu­nos­cut glo­ria în se­co­lul XXI. Aces­ta es­te al doi­lea ti­tlu con­se­cu­tiv și al cin­ci­lea din pal­ma­re­sul echi­pei. CFR Cluj a cu­ce­rit, în to­tal, 10 tro­fee: cinci ti­tluri, pa­tru Cu­pe și o Su­per­cu­pă, toa­te du­pă 2000.

Dan Pe­tres­cu, an­tre­no­rul cu ca­re anul tre­cut CFR Cluj re­de­venea cam­pi­oa­nă, a re­venit pe ban­ca teh­ni­că du­pă înde­păr­ta­rea lui Con­cei­cao și in­te­ri­ma­tul lui Alin Min­teuan. „Bur­su­cul” a adus sta­bi­li­ta­tea ne­ce­sa­ră echi­pei ca­re a câști­gat ti­tlul cu o eta­pă înain­te de fi­nal.

Ti­tlu cu 1-0

CFR Cluj a do­ve­dit con­sta­nță și prag­ma­tism în acest se­zon. Arde­le­nii au câști­gat se­zo­nul re­gu­lat, in­trând cu cel mai bun punc­taj în play-oÂ. Indi­fe­rent de ci­ne a fost an­tre­nor, ei au ur­mat ace­e­ași idee tac­ti­că de a fo­lo­si prag­ma­tic re­sur­se­le pe ca­re le-au avut la dis­po­ziție. De exem­plu, CFR Cluj a obți­nut 10 vic­to­rii cu sco­rul de 1-0 din­tr-un to­tal de 13 suc­ce­se con­sem­na­te la li­mi­tă. Din lu­na oc­tom­brie 2018, CFR Cluj s-a in­sta­lat la șe­fia cla­sa­men­tu­lui, pe ca­re n-a mai ce­dat-o.

În acest con­text, fi­na­la cam­pi­o­na­tu­lui, pro­gra­ma­tă la sfârși­tul săp­tă­mânii, pe Are­na Nați­o­na­lă, între FCSB și CFR Cluj, de­vi­ne un meci fă­ră mi­ză, roș-al­baștrii fi­ind și ei si­guri de ocu­pa­rea lo­cu­lui 2.

FOTO: INQUAM PHOTOS/MANASES SANDOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.