Astra Gi­ur­giu, în că­de­re li­be­ră

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ul­ti­mul meci al eta­pei a no­ua de play-off, în Li­ga I la fot­bal, s-a dis­pu­tat între Vi­i­to­rul Con­sta­nța și Astra Gi­ur­giu, pe sta­di­o­nul din Ovi­diu. Tână­ra echi­pă a ce­lor de la ma­lul Mă­rii Ne­gre s-a im­pus cu un ca­te­go­ric 3-0 (1-0).

Gaz­de­le au des­chis sco­rul prin­tr-o scă­riță din pe­nal­ty a lui Eric, bra­zi­lia­nul mar­când go­lul cu nu­mă­rul 59 din ca­ri­e­ră, în pri­ma li­gă ro­mâneas­că. El se apro­pie, ast­fel, de fos­tul ju­că­tor al Vas­lu­i­u­lui Wes­ley, ca­re, cu 64 de go­luri, es­te cel mai bun mar­ca­tor all-ti­me din­tre stra­ni­eri. Pe­nal­ty-ul a fost obți­nut de Ia­cob, ca­re a fost faul­tat în ca­reul mic de por­ta­rul La­zar.

În re­pri­za se­cun­dă, Gi­că Ha­gi a mu­tat in­te­li­gent in­tro­du­când pe te­ren ar­ti­le­ria grea, al­că­tu­i­tă din Ia­nis Ha­gi, Dră­guș și Bă­luță. Aproa­pe

ime­diat ta­be­la a luat pro­po­rții, go­lu­ri­le până la 3-0 fi­ind înscri­se de Cal­can și Dră­guș.

Vic­to­rie de cu­pe eu­ro­pe­ne

Cu acest suc­ces,Vi­i­to­rul Con­sta­nța a ur­cat pe lo­cul al trei­lea în cla­sa­ment,cu 36 de punc­te, de­tro­nând-o de pe po­di­um pe Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va. Fi­na­la pen­tru Eu­ro­pa Le­a­gue va avea loc în ul­ti­ma eta­pă, la Crai­o­va. Ce­le do­uă sunt la ega­li­ta­te de punc­te, dar do­bro­ge­nii sunt avan­ta­jați de re­gu­la înju­mă­tăți­rii punc­te­lor.Ast­fel,ei au la dis­po­ziție și va­rian­ta re­mi­zei, în ul­ti­mul meci din Bă­nie. Lo­cul al trei­lea mer­ge în Eu­ro­pa Le­a­gue, ca și câști­gă­toa­rea Cu­pei Ro­mâni­ei. În ca­zul în ca­re ace­e­ași echi­pă es­te me­da­lia­tă cu bronz și cu­ce­rește Cu­pa Ro­mâni­ei, de exem­plu Vi­i­to­rul, fi­na­lis­ta Cu­pei,Astra Gi­ur­giu, ajun­ge în tu­ru­ri­le pre­li­mi­na­re ale cu­pe­lor eu­ro­pe­ne.

Vic­to­ria le ofe­ră ce­lor de la Vi­i­to­rul Con­sta­nța un to­nus ide­al înain­te de fi­na­la Cu­pei Ro­mâni­ei. Ea a fost obți­nu­tă la me­ci­ul 200 pe ban­ca teh­ni­că al lui Ghe­or­ghe Ha­gi în toa­te com­pe­tiți­i­le ofi­cia­le ro­mânești.

De­grin­go­la­dă to­ta­lă la Astra Gi­ur­giu

La fi­na­lul me­ci­u­lui, că­pi­ta­nul Astrei, croa­tul Mrzljak, a iz­buc­nit și a acu­zat si­tuația de la club, cu ju­că­to­rii ne­plă­tiți de cinci luni.Președinte­le clu­bu­lui gi­ur­gi­u­ve­an, Da­ni­el Co­man, a de­mi­si­o­nat ime­diat du­pă meci. Ace­lași lu­cru a vrut să îl fa­că și an­tre­no­rul Cos­tel Ena­che, înain­te de meci, dar a fost con­vins de ju­că­tori să ră­mână.

Fi­na­la Cu­pei Ro­mâni­ei, pe 25 mai, la Ploi­ești, le va opu­ne pe ace­le­ași Vi­i­to­rul Con­sta­nța și Astra Gi­ur­giu. În con­tex­tul ac­tual,fi­na­la ris­că să fie com­pro­mi­să de evo­luția to­tal­men­te ne­co­res­pun­ză­toa­re a Astrei,ca­re es­te într-o si­tuație ge­ne­ra­lă dis­pe­ra­tă.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.