Me­sa­je­le par­ti­de­lor în cam­pa­nie

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai se apro­pie și par­ti­de­le își in­ten­si­fi­că efor­tu­ri­le de a con­vin­ge ale­gă­to­rii în ce­le do­uă săp­tă­mâni de cam­pa­nie elec­to­ra­lă ca­re au mai ră­mas. Adver­sa­rii PSD în cam­pa­nie sunt pro­tes­ta­ta­rii, președinte­le Ioah­nnis, ofi­cia­lii eu­ro­peni sau fir­me­le oc­ci­den­ta­le. Sfă­tu­iți de con­si­li­e­rii de ima­gi­ne, li­de­rii PSD oco­lesc cu gri­jă te­ma jus­tiți­ei și

anu­nță scu­tiri la pla­ta asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le. PNL pro­mi­te ade­ra­rea la Schen­gen, ri­di­ca­rea MCV sau apro­pi­e­rea de ni­ve­lul de trai oc­ci­den­tal. De ase­me­nea, li­be­ra­lii vor­besc des­pre re­a­li­ză­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­ri­lor pro­prii. Me­sa­jul USR es­te cen­trat pe lup­ta anti­co­ru­pție și pe ata­curi la PSD pen­tru mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor jus­tiți­ei.

Adver­sa­rii PSD în cam­pa­nie sunt pro­tes­ta­ta­rii, ofi­cia­lii eu­ro­peni sau fir­me­le oc­ci­den­ta­le. PSD ofe­ră scu­tiri la pla­ta asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le. PNL pro­mi­te ade­ra­rea la Schen­gen, ri­di­ca­rea MCV sau apro­pi­e­rea de ni­ve­lul de trai oc­ci­den­tal. Me­sa­jul USR es­te cen­trat pe lup­ta anti­co­ru­pție.

Ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai se apro­pie și par­ti­de­le își in­ten­si­fi­că efor­tu­ri­le de a con­vin­ge ale­gă­to­rii în ce­le do­uă săp­tă­mâni de cam­pa­nie elec­to­ra­lă ca­re au mai ră­mas.

Sfă­tu­iți de con­si­li­e­rii de ima­gi­ne, li­de­rii PSD oco­lesc cu gri­jă te­ma jus­tiți­ei, la fel cum au pro­ce­dat la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2016. Te­ma jus­tiți­ei apa­re doar, tan­ge­nțial, atunci când li­de­rul PSD, Liviu Dragnea, vrea să îl ata­ce pe președinte­le Klaus Io­han­nis. Liviu Dragnea a sus­ţi­nut re­fe­rin­du-se la scri­soa­rea prim­vi­ce­preșe­din­te­lui Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Frans Tim­mer­mans, că a avut „gu­ra au­ri­tă“,

pen­tru că a spus zi­le­le tre­cu­te că „prin­ci­pa­lul lu­cru dis­cu­tat de Io­han­nis cu stă­pânii lui a fost să scoa­tă re­pe­de ce­va iar împo­tri­va Ro­mâni­ei“.

Pe de altă par­te, Liviu Dragnea spu­ne că i-a fost foar­te greu să le so­li­ci­te mem­bri­lor și sim­pa­ti­zan­ţi­lor ca­re vin la mi­tin­guri „să nu ri­pos­te­ze“la „vi­o­len­ţe“. „Mă ui­tam la aces­te vi­o­len­ţe și încer­cam să mă gândesc da­că es­te vreo di­fe­ren­ţă și n-am gă­sit ni­cio di­fe­ren­ţă în mo­dul în ca­re se com­por­tau Că­măși­le ne­gre în anii ’30, în Ger­ma­nia na­zis­tă. Ace­lași lu­cru: să nu mai ai opi­nie, să îi ba­ţi, să îi spe­rii...“, a co­men­tat Dragnea.

Acți­u­ni­le PSD

O te­mă de cam­pa­nie a li­de­ru­lui PSD, Liviu Dragnea, es­te lup­ta cu oc­ci­den­ta­lii des­pre ca­re el spu­ne că ar vrea să fa­că rău Ro­mâni­ei. Liviu Dragnea a de­pus la Ca­me­ră le­gea pri­vind sanc­ţi­o­na­rea du­blu­lui stan­dard de ca­li­ta­te pen­tru pro­du­se și ser­vi­cii, pe ca­re a anun­ţat-o în re­pe­ta­te rânduri, atât la mi­tin­guri elec­to­ra­le, cât și în emi­si­uni te­le­vi­za­te. Con­form proi­ec­tu­lui, co­mer­cia­li­za­rea pro­du­se­lor și ser­vi­ci­i­lor pen­tru con­su­ma­tori cu stan­dar­de du­ble de ca­li­ta­te se pe­dep­sește cu amen­dă ma­xi­mum 4% din ci­fra de afa­ceri. De fapt, Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an a vo­tat, de­ja, o re­zo­luție po­tri­vit că­reia fir­me­le ca­re prac­ti­că du­blul stan­dard vor fi amen­da­te cu 4% din ci­fra de afa­ceri. Cu alte cu­vin­te, nu vor­bim de o iniția­ti­vă a lui Liviu Dragnea, ci de pre­lua­rea unei di­rec­ti­ve eu­ro­pe­ne, ca­re tre­bu­ie trans pu­să în le­gis­lația in­ter­nă. Li­de­rul PSD a mai pro­mis un proi­ect prin ca­re le va in­ter­zi­ce străi­ni­lor să cum­pe­re pă­mânt în Ro­mânia.

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anun­ţat, ieri, re­du­ce­rea TVA de la 9% la 5% pen­tru pro­du­se­le „mon­ta­ne, eco­lo­gi­ce, tra­di­ţi­o­na­le, au­to­ri­za­te de Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dez­vol­tă­rii Ru­ra­le“. Pre­mi­e­rul a anun­ţat că anu­mi­te ca­te­go­rii de per­soa­ne vor avea fa­ci­li­tă­ţi la pla­ta asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le de să­nă­ta­te. „Tot prin acest proi­ect, acor­dăm fa­ci­li­ta­tea per­soa­ne­lor ca­re au ob­ţi­nut în pe­ri­oa­da 20152017 veni­turi lu­na­re sub ni­ve­lul sa­la­ri­u­lui mi­nim brut pe ţa­ră sau veni­turi anua­le sub ni­ve­lul a 12 sa­la­rii mi­ni­me bru­te pe eco­no­mie să nu plă­te­as­că de­cât op­ţi­o­nal asi­gu­rări so­cia­le de să­nă­ta­te“, a spus Dăn­ci­lă. Ea a adău­gat că în acest fel vor fi eli­mi­na­te „ine­chi­tă­ţi“pen­tru apro­xi­ma­tiv 600.000 de ro­mâni.

Me­sa­je­le PNL

În schimb, PNL pu­ne ac­cen­tul pe per­for­ma­nțe­le pri­ma­ri­lor par­ti­du­lui, ca­re au atras fon­duri eu­ro­pe­ne, pe ima­gi­nea lui Ra­reș Bogdan sau pe apar­te­nen­ţa la PPE, cea mai pu­ter­ni­că fa­mi­lie po­li­ti­că eu­ro­pe­a­nă. De ase­me­nea, li­be­ra­lii vor­besc des­pre re­a­li­ză­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­ri­lor pro­prii – eli­mi­na­rea ta­ri­fe­lor de roa­ming (Adi­na Vă­le­an) sau ne­go­ci­e­rea bu­ge­tu­lui UE (Si­eg­fri­ed Mu­reșan).

Li­de­rul PNL, Lu­do­vic Orban, a de­cla­rat, la eveni­men­tul de lan­sa­re a pro­gra­mu­lui po­li­tic al par­ti­du­lui pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, că li­be­ra­lii se an­ga­je­a­ză ca în ma­xi­mum un an de la pre­lua­rea gu­ver­nă­rii, Ro­mânia să de­vi­nă ţa­ră mem­bră Schen­gen. De ase­me­nea, PNL are ca obi­ec­ti­ve ri­di­ca­rea MCV (prin tran­spu­ne­rea re­co­man­dă­ri­lor ofi­cia­li­lor eu­ro­peni) și ade­ra­rea la mo­ne­da Eu­ro. Președinte­le PNL a pre­ci­zat, de ase­me­nea, că pen­tru li­be­ra­li un obi­ec­tiv fun­da­men­tal es­te ace­la ca într-un timp cât mai scurt veni­tul ro­mâni­lor să ajun­gă cât mai aproa­pe de veni­tul me­di­ul al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne.

Pe de altă par­te, PNL ata­că PSD pen­tru schim­ba­rea le­gi­lor Jus­tiți­ei. Li­be­ra­lii sunt ală­turi de președinte­le Klaus Io­han­nis în de­mer­sul pen­tru va­li­da­rea re­fe­ren­du­mu­lui pe te­me de jus­tiție.

Stra­te­gia USR

Alia­nța USR-PLUS are ca prin­ci­pal me­saj lup­ta anti­co­ru­pție, acu­zând PSD că a mo­di­fi­cat le­gi­le Jus­tiți­ei. Slo­ga­nul Alia­nței es­te „Fă­ră hoție ajun­gem de­par­te!“. „Ale­ge­ri­le de pe 26 mai sunt pri­me­le ale­geri de când Dragnea și PSD au pre­luat pu­te­rea în Ro­mânia. Du­pă 2 ani de abu­zuri și pro­tes­te, du­pă 2 ani în ca­re Ro­mânia a fost con­du­să de o gașcă de hoți, acum avem pen­tru pri­ma da­tă șan­sa să acți­o­năm aco­lo un­de con­te­a­ză cu ade­vă­rat, la vot. Aco­lo nu mai pot să ne lo­ve­as­că, nu mai pot să ne ig­no­re, aco­lo noi avem pu­te­rea“, se afir­mă într-unul din ma­te­ria­le­le USR - PLUS. „Pe 26 mai es­te pri­ma bă­tă­lie, atunci înce­pem. Ur­me­a­ză doi ani de ale­geri, la fi­na­lul că­ro­ra vrem ca Ro­mânia să sca­pe de pe­na­li și de im­pos­tori și să ale­a­gă în frun­tea ță­rii oa­meni onești și com­pe­te­nți. Iar obi­ec­ti­vul nos­tru es­te ca în 2020 să pu­tem da Ro­mâni­ei o gu­ver­na­re USR-PLUS“, mai su­sțin re­pre­zen­ta­nții alia­nței.

For­mați­uni pre­cum PRO Ro­mânia sau ALDE mi­ze­a­ză pe no­to­ri­e­ta­tea li­de­ri­lor din frun­tea aces­tor for­mați­uni. În vi­de­o­cli­pu­ri­le PRO Ro­mânia apar fos­tul pre­mi­er Vic­tor Pon­ta și co­mi­sa­rul eu­ro­pe­an Co­ri­na Crețu. De ase­me­nea, ALDE își ba­ze­a­ză cam­pa­nia pe no­to­ri­e­ta­tea li­de­ru­lui său, fos­tul pre­mi­er Călin Popescu Tăriceanu.

FOTO: INQUAM PHOTOS/BOGDAN DANESCU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.