Aven­turi ma­gi­ce în Fes­ti­val!

Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii (OCC), îi in­vi­tă pe cei mici, ală­turi de pă­ri­nții lor, la Fes­ti­va­lul Ope­ra Co­pi­i­lor (FOC). Timp de 4 we­e­kend-uri pli­ne, Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii îi săr­bă­to­rește pe cei mici la Fes­ti­va­lul Ope­ra Co­pi­i­lor (FOC).

Romania Libera - - Actualitat­e - Ma­ria Ca­pe­los

În pe­ri­oa­da 24 mai – 16 iu­nie, co­pi­ii sunt in­vi­tați, ală­turi de pă­ri­nții lor, la cea de-a V-a ediție FOC, ca­re îi aște­ap­tă cu sur­pri­ze și ac­ti­vi­tăți gro­za­ve.Cur­tea OCC și Zo­na Aven­tu­ra Parc vor fi lo­cu­ri­le un­de co­pi­ii vor pu­tea să des­co­pe­re și să se bu­cu­re de jo­curi va­ria­te, pre­cum și alte ac­ti­vi­tăți pre­gă­ti­te spe­cial pen­tru ei. De ase­me­nea, pe sce­ne­le ce­lor trei să­li, Sa­la Ma­re, Sa­la Unde­rGrant și Sa­lo­nul Mo­zart, dar și în aer li­ber și în Grand Are­na, se vor des­fășu­ra pes­te 60 de re­pre­zen­tații ale ce­lor mai îndră­gi­te spec­ta­co­le ale Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii,pre­cum și spec­ta­co­le-eveni­ment ale in­vi­tați­lor spe­cia­li!

În tim­pul Fes­ti­va­lu­lui Ope­ra Co­pi­i­lor vor avea loc 60 de spec­ta­co­le pro­prii ale OCC; Show De Ma­gie și Ga­le cu in­vi­tați spe­cia­li; Târg și zo­ne de re­la­xa­re; Tre­a­su­re Hunt; Wor­kshop-uri și Ate­li­e­re cre­a­ti­ve; Pis­ci­nă cu bi­le; Jo­curi și con­cur­suri; Wa­ter Fi­ght; Ci­ne­ma On Roof, împreu­nă cu

Ani­mest; Pașa­port de fes­ti­val; Pic­tu­ră și de­sen; Spec­ta­co­le în aer li­ber; Aven­tu­ra Parc; Ex­po­ziții in­te­rac­ti­ve; Gră­di­na cu flu­turi vii; Obser­va­tor de ste­le; Acva­ri­i­le cu pești exo­tici; Bi­bli­o­te­că Vie; VR Zo­ne; Fun Ra­cing; Con­cur­sul FAN OCC; Esca­pe Room; Co­lțul cu clo­poței; Ve­de­te ca­re ci­tesc po­vești co­pi­i­lor (ar­tiștii Fe­li­cia Fi­lip, Anna Ungu­re­a­nu, Co­ri­na Du­mi­tres­cu,Toth Zo­li, vi­ce­cam­pi­oa­na olim­pi­că și cam­pi­oa­na eu­ro­pe­a­nă la să­ri­turi - Va­li Io­nes­cu Ca­ci­u­re­ac și mu­lți alții).

Mi­cuța Do­rot­hy se întoar­ce aca­să!

Mu­si­ca­lul ,,Mi­cuța Do­rot­hy“, în re­gia Antoa­ne­tei Co­jo­ca­ru re­vi­ne la OCC.Inspi­rat din fai­mo­sul ro­man pen­tru co­pii ,,Vră­ji­to­rul din Oz“, de Ly­man Frank Baum pre­zin­tă em­ble­ma­ti­ca po­ves­te a mi­cuței Do­rot­hy și a pri­e­te­ni­lor săi, ca­re por­nesc spre tă­râmul fer­me­cat al Vră­ji­to­ru­lui din Oz în cău­ta­rea unor ex­pe­ri­e­nțe noi. Spec­ta­co­lul es­te pro­gra­mat pe 17,18 și 19 mai.

Încă de la pre­mi­e­ra sa din anul 2017, spec­ta­co­lul, a că­rui sce­no­gra­fie es­te sem­na­tă de Vla­di­mir Tur­tu­ri­că, cu mu­zi­ca re­a­li­za­tă de Ma­ri­us Ței­cu și li­bre­tul de Sil­via Ke­rim, s-a bu­cu­rat de fi­e­ca­re da­tă de pre­ze­nța unui pu­blic nu­me­ros. Timp de o oră și ju­mă­ta­te,Sa­la Ma­re a Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii se tran­sfor­mă într-o lu­me de basm,cu de­co­ruri viu co­lo­ra­te și efec­te spe­cia­le im­pre­si­o­nan­te. Po­ves­tea mi­cuței Do­rot­hy es­te ofe­ri­tă ce­lor mici cu en­tu­ziasm de că­tre ti­ne­rii ar­tiști ai OCC,ca­re reușesc să dea viață per­so­na­je­lor de basm prin­tr-o in­ter­pre­ta­re pli­nă de vi­ta­li­ta­te și bu­cu­rie. Mu­si­ca­lul „Mi­cuța Do­rot­hy“pro­mi­te să le ofe­re co­pi­i­lor ve­niți la spec­ta­col o le­cție va­lo­roa­să - Ni­mic nu e mai pu­ter­nic pe lu­me de­cât pri­e­te­nia ade­vă­ra­tă!

Ba­le­tul „Mi­ran­do­li­na“re­vi­ne pe sce­na Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii

În lu­na mai,ba­le­tul „Mi­ran­do­li­na“, cre­ație a co­re­gra­fu­lui Mi­hai Ba­bușka, are pro­gra­ma­te

cinci re­pre­zen­tații la Sa­la Unde­rGrant a Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii. Spec­ta­co­lul, in­ter­pre­tat de ti­ne­rii dan­sa­tori ai te­a­tru­lui, es­te inspi­rat din pi­e­sa de te­a­tru „Han­gița“de Car­lo Gol­doni și pre­zin­tă, în pași de dans, po­ves­tea unei ti­ne­re fer­me­că­toa­re ca­re, oda­tă cu moște­ni­rea unui han, înce­pe să fie cur­ta­tă de nu­me­roși pre­ten­de­nți, unul mai ca­ra­ghi­os de­cât altul.Plin de întâmplări co­mi­ce și încur­că­turi amu­zan­te, ba­le­tul „Mi­ran­do­li­na“es­te un spec­ta­col pe gus­tul spec­ta­to­ri­lor de ori­ce vârstă.

Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii vă in­vi­tă la ate­li­e­rul in­te­rac­tiv „Sa­lo­nul de Ba­let“

Pe 18 și 19 mai, cei ca­re do­resc să des­co­pe­re eta­pe­le pe ca­re le par­cur­ge un dan­sa­tor până a ajun­ge la grația și pre­ci­zia ca­re îi sunt ad­mi­ra­te pe sce­nă, sunt in­vi­tați la „Sa­lo­nul de ba­let“,un spec­ta­col-ate­li­er in­te­rac­tiv su­sți­nut de ba­le­ri­na și co­re­gra­fa Co­ri­na Du­mi­tres­cu. Toți iu­bi­to­rii dan­su­lui sunt aștep­tați la Sa­lo­nul Mo­zart pen­tru a porni în ace­as­tă că­lă­to­rie iniția­ti­că în lu­mea fas­ci­nan­tă a ba­le­tu­lui. Cei mici vor avea ac­ces la exem­ple­le mișcă­ri­lor din sce­ne din ba­le­te ce­le­bre, adap­ta­te pe înțe­le­sul lor și in­ter­pre­ta­te de An­sam­blul de Ba­let al Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.