Nu­mă­rul ac­ci­den­te­lor ru­ti­e­re a scă­zut cu 18% din 2010 încoa­ce

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În Ro­mânia, pes­te 6% din ac­ci­den­te­le ru­ti­e­re gra­ve sunt pro­du­se ca ur­ma­re a con­su­mu­lui de al­cool, în con­tex­tul în ca­re ra­poar­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne înre­gis­tre­a­ză o ra­tă de 99 de­ce­se într-un an la 1 mi­li­on de lo­cu­i­tori. În fi­e­ca­re zi, cinci oa­meni își pi­erd via­ţa în ur­ma ac­ci­den­te­lor pro­du­se pe șo­se­le­le din Ro­mânia.

Ast­fel, ța­ra noas­tră se află pe pri­mul loc în acest cla­sa­ment ne­ga­tiv, ur­ma­tă fi­ind de Croația (79) și Po­lo­nia (74). La po­lul opus, re­gă­sim țări pre­cum Ma­rea Bri­ta­nie (28), Elveția (27) și Sue­dia (25). Chiar da­că ocu­pă pri­mul loc la acest ca­pi­tol, Ro­mânia a înre­gis­trat pro­gre­se sem­ni­fi­ca­ti­ve în ce­ea ce pri­vește con­du­i­ta res­pon­sa­bi­lă a șo­fe­ri­lor, în spe­cial prin cam­pa­nii de res­pon­sa­bi­li­za­re so­cia­lă și prin înăs­pri­rea pe­dep­se­lor pri­vind con­du­ce­rea sub in­flue­nța bău­tu­ri­lor al­coo­li­ce. Aces­te mă­suri au avut ca re­zul­ta­te scă­de­rea nu­mă­ru­lui de ac­ci­den­te ru­ti­e­re cu 18%, în 2017 față de 2010, me­dia Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne fi­ind de 20%. În acest con­text, Aso­cia­ţia de Psi­ho­lo­gie și Si­gu­ran­ţă Ru­ti­e­ră Psi­hoTra­fiQ a or­ga­ni­zat cam­pa­nia „Alcoo­lul la vo­lan es­te un… ac­ci­dent!“, me­ni­tă să-i in­for­me­ze și să-i co­nști­en­ti­ze­ze pe șo­feri asu­pra ris­cu­ri­lor la ca­re se ex­pun, atât ei, cât și cei­lal­ţi par­ti­ci­pan­ţi la tra­fic, atunci când se ur­că la vo­lan în sta­re de ebri­e­ta­te. În ca­drul cam­pa­ni­ei, au

fost împăr­ţi­te pes­te 5.000 de plian­te, bre­lo­curi și odo­ri­zan­te, ca­re con­ţin in­for­ma­ţii des­pre efec­te­le al­coo­lu­lui asu­pra com­por­ta­men­tu­lui la vo­lan, mo­da­li­tă­ţi­le de pre­veni­re și sanc­ţi­u­ni­le pre­vă­zu­te de Co­dul Ru­ti­er.

Gra­vi­ta­tea simp­to­me­lor, în func­ţie de gra­dul al­coo­le­mi­ei

Po­tri­vit spe­cia­liști­lor, re­ac­ţi­i­le la vo­lan ale șo­fe­ri­lor înce­ti­nesc sim­ţi­tor di­rect pro­por­ţi­o­nal cu crește­rea al­coo­le­mi­ei. Ast­fel, la o al­coo­le­mie de 0,3 la mie, șo­fe­ru­lui i se înce­ţoșe­a­ză ima­gi­nea și nu mai es­ti­me­a­ză co­rect dis­tan­ţe­le, la o al­coo­le­mie de 0,5 la mie, i se mi­cșo­re­a­ză vi­te­za de

re­ac­ţie și nu mai es­ti­me­a­ză co­rect vi­te­za cu ca­re con­du­ce. La o al­coo­le­mie de sub 0,8 la mie, ima­gi­nea sca­de din cla­ri­ta­te cu 10-20%, iar sub 1,1 la mie, acu­i­ta­tea vi­zua­lă se re­du­ce cu 20-30 de pro­cen­te, tim­pii de re­ac­ţie cresc sem­ni­fi­ca­tiv, are tul­bu­rări de echi­li­bru, nu poa­te vor­bi co­e­rent și ca­pa­ci­ta­tea de a con­du­ce­re es­te se­ri­os afec­ta­tă. „Con­su­mul de al­cool înce­ti­nește fun­cți­i­le sis­te­mu­lui ner­vos cen­tral, iar ca o con­se­ci­nță, șo­fe­rul nu va pu­tea efec­tua sar­ci­ni­le de ru­ti­nă pen­tru a con­du­ce în li­mi­te de si­gu­ra­nță. Ast­fel, con­su­mul de al­cool are un efect dra­ma­tic asu­pra abi­li­tăți­lor șo­fe­ru­lui de a pre­lu­cra in­for­mații sau asu­pra abi­li­tăți­lor sa­le

Si­gu­ra­nța ru­ti­e­ră pla­se­a­ză Ro­mânia pe ul­ti­mul loc în UE, în con­di­ţi­i­le în ca­re 2.000 de ro­mâni îşi pi­erd via­ţa în pes­te 30.000 de ac­ci­den­te pro­du­se anual în tra­fic.

cog­ni­ti­ve, iar coor­do­na­rea ochi-mână sunt înce­ti­ni­te con­si­de­ra­bil. Din ne­fe­ri­ci­re, șo­fe­rii mai ti­neri sunt mai pre­dis­puși să se ur­ce la vo­lan du­pă ce au con­su­mat bău­turi al­coo­li­ce, în spe­cial de­oa­re­ce ei cred că nu li se pot întâmpla ni­mic rău. To­to­da­tă, ca o con­se­ci­nță be­ne­fi­că a mai mul­tor cam­pa­nii de res­pon­sa­bi­li­za­re

so­cia­lă pe ca­re Aso­ciația Psi­hoTra­fiQ le-a de­ma­rat în mai mul­te orașe din Ro­mânia, con­sta­tăm cu bu­cu­rie că nu­mă­rul ac­ci­den­te­lor ru­ti­e­re mor­ta­le a scă­zut, față de anul 2010, cu 18%“, de­cla­ră prof. univ. dr. Mi­ha­e­la Rus, președinte­le Aso­ciați­ei.

Psi­ho­log: Șo­fe­rii ro­mâni, mai res­pon­sa­bi­li în tra­fic

„Mi­cro­som­nul, nea­te­nția și, în spe­cial, con­du­ce­rea în sta­re de ebri­e­ta­te, sunt prin­tre ce­le mai frec­ven­te cau­ze ale pro­du­ce­rii ac­ci­den­te­lor mor­ta­le. Alcoo­lul afec­te­a­ză re­a­cți­i­le, înce­ti­nește re­fle­xe­le, di­mi­nue­a­ză coor­do­na­rea mo­tri­că și, în ge­ne­ral, ne fa­ce să su­bes­ti­măm

pe­ri­co­le­le. Es­te îmbu­cu­ră­tor că le­gi­u­i­to­rii au con­si­de­rat con­du­ce­rea sub in­flue­nța bău­tu­ri­lor al­coo­li­ce o fap­tă de­o­se­bit de gra­vă și au înăs­prit pe­dep­se­le. Noi, ca re­pre­zen­ta­nți ai so­ci­e­tății ci­vi­le, do­rim să venim în întâmpi­na­rea au­to­ri­tăți­lor și să de­ma­răm cam­pa­nii de in­for­ma­re și de res­pon­sa­bi­li­za­re a șo­fe­ri­lor cu pri­vi­re la ris­cu­ri­le la ca­re aceștia se ex­pun da­că ur­că la vo­lan în sta­re de ebri­e­ta­te. To­to­da­tă, ne bu­cu­răm să con­sta­tăm că nu­mă­rul ac­ci­den­te­lor gra­ve au scă­zut con­si­de­ra­bil în ul­ti­mul de­ce­niu, ce­ea ce de­no­tă că șo­fe­rii sunt mai res­pon­sa­bi­li în tra­fic, ast­fel de cam­pa­nii fi­ind de bun au­gur pen­tru toa­tă lu­mea“, de­cla­ră psi­ho­lo­gul Ma­ria Ște­fa­nia Mi­lea, or­ga­ni­za­to­rul cam­pa­ni­ei de res­pon­sa­bi­li­za­re so­cia­lă din Iași. Aso­cia­ţia „Psi­hoTra­fiQ“a de­ru­lat,în ul­ti­mii ani, cam­pa­nii de res­pon­sa­bi­li­za­re a par­ti­ci­pan­ţi­lor la tra­fic, în ve­de­rea re­du­ce­rii aces­tor com­por­ta­men­te dis­func­ţi­o­na­le, ca­re tind să con­ta­mi­ne­ze com­por­ta­men­tal din ce în ce mai mul­ţi șo­feri ro­mâni. Prin­tre aces­tea, cam­pa­ni­i­le na­ţi­o­na­le „(Mi­cro)Som­nul la vo­lan – un pe­ri­col re­al!“și „Alcoo­lul la vo­lan es­te un ac­ci­dent“, des­fășu­ra­te în Con­stan­ţa, Bis­tri­ţa, Bu­cu­rești și ju­de­ţul Pra­ho­va, cam­pa­nii de res­pon­sa­bi­li­za­re so­cia­lă ca­re sunt pre­zen­te pe web­si­te-ul Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne (Car­ta Eu­ro­pe­a­nă a Si­gu­ra­nței Ru­ti­e­re),fi­ind no­mi­na­li­za­te la Excel­len­ce in Road Sa­fe­ty Awar­ds 2016.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.