Săp­tă­mâna eu­ro­pe­a­nă a să­nă­tă­ţii pu­bli­ce

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În pre­mi­e­ră, în pe­ri­oa­da 13-17 mai se des­fășoa­ră o se­rie de ac­ţi­uni de­di­ca­te pro­mo­vă­rii să­nă­tă­ţii pu­bli­ce.Ast­fel, pes­te 70 de eveni­men­te în cel puțin 25 de sta­te eu­ro­pe­ne, prin­tre ca­re și Ro­mânia, sunt or­ga­ni­za­te la iniția­ti­va Aso­ciați­ei eu­ro­pe­ne de să­nă­ta­te pu­bli­că (EUPHA), împreu­nă cu Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și cu spri­ji­nul Bi­ro­u­lui re­gi­o­nal pen­tru Eu­ro­pa al Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății (OMS Eu­ro­pa).

Sub ge­ne­ri­cul „Gri­jă pen­tru îngri­jiri“, mi­er­curi, 15 mai, es­te zi­ua de­di­ca­tă im­por­ta­nței ca­re se acor­dă unui sis­tem de să­nă­ta­te bi­ne or­ga­ni­zat și fi­na­nțat, ac­ce­si­bil ge­o­gra­fic și fi­nan­ciar, echi­ta­bil și cu ac­cen­tul pus pe pre­venție și pro­mo­va­rea să­nă­tății, pen­tru crește­rea efi­ci­e­nței îngri­ji­ri­lor me­di­ca­le. Un rol esen­ţial în ecua­ţia sis­te­mu­lui me­di­cal îl are me­di­ci­na pri­ma­ră, ca­re ar tre­bui în pri­mul rând să aju­te oa­me­nii să-și

îmbu­nă­tățe­as­că sta­rea de să­nă­ta­te și nu nea­pă­rat să tra­te­ze di­ver­se bo­li, având în ve­de­re fap­tul că me­di­cii de fa­mi­lie sunt cei ca­re au con­tact per­ma­nent cu pa­ci­en­ţii, cu­nos­când și is­to­ri­cul me­di­cal al aces­to­ra. Prin for­ma­rea unei ima­gini de an­sam­blu, pot asi­gu­ra o îngri­ji­re mai bu­nă și, în fe­lul aces­ta, cre­e­a­ză eco­no­mii în sis­te­mul de să­nă­ta­te, având po­si­bi­li­ta­tea de a ghi­da op­tim pa­ci­e­nții în sis­te­mul de să­nă­ta­te și aju­tând ast­fel

la evi­ta­rea unor chel­tu­i­e­li inu­ti­le.

Ro­mânia are a pa­tra cea mai mi­că spe­ra­nță de viață din UE, res­pec­tiv 75,3 ani, față de o me­die eu­ro­pe­a­nă de 81 ani,dar și ce­le mai mici chel­tu­i­e­li cu să­nă­ta­tea din Uni­u­ne,con­form ediți­ei 2018 a ra­por­tu­lui „Să­nă­ta­tea pe scurt: Eu­ro­pa“.To­to­da­tă, ţa­ra noas­tră are a do­ua cea mai ma­re ra­tă a mor­ta­li­tății din UE,du­pă Bul­ga­ria, de 1.530 de­ce­se la 100.000 lo­cu­i­tori,față de o me­die

UE de 1.036 ca­zuri.Cea mai frec­ven­tă cau­ză de de­ces o re­pre­zin­tă bo­li­le sis­te­mu­lui cir­cu­la­tor (car­di­o­vas­cu­la­re, ce­re­bro­vas­cu­la­re).Ace­as­tă si­tuație a stă­rii de să­nă­ta­te a ro­mâni­lor poa­te fi re­flec­ta­tă prin ni­ve­lul chel­tu­i­e­li­lor pen­tru să­nă­ta­te.Ast­fel, Ro­mânia se află pe ul­ti­mul loc în UE,cu doar 983 eu­ro anual pe cap de lo­cu­i­tor,cu pes­te 250 eu­ro sub Bul­ga­ria. La po­lul opus se află Lu­xem­burg,cu 4.713 eu­ro,în timp ce me­dia UE es­te de 2.773 eu­ro.Cu

toa­te aces­tea,în 2019, su­ma alo­ca­tă Să­nă­tă­ţii a fost ma­jo­ra­tă cu cir­ca 6 mi­liar­de de lei fa­ţă de 2018,atât în bu­ge­tul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii cât și în cel al Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te. Bu­ge­tul pen­tru in­ves­tiții es­te de pes­te un mi­liard de lei, bani ca­re vor fi alo­ca­ţi pen­tru achi­ziți­o­na­rea de apa­ra­tu­ră, re­pa­rații ca­pi­ta­le și fi­na­li­za­rea lu­cră­ri­lor de in­ves­tiții înce­pu­te, pre­cum și alte­le noi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.