Ho­te­lu­ri­le de pe li­to­ra­lul ro­mânesc, re­no­va­te da­to­ri­tă vo­u­che­re­lor de va­ca­nță

Mai mul­te ho­te­luri de do­uă ste­le au fost tran­zac­ţi­o­na­te, alte­le vor fi în vi­i­to­rul apro­piat.

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

Mai mul­te ho­te­luri de do­uă ste­le au fost tran­za­cți­o­na­te, alte­le vor fi în vi­i­to­rul apro­piat. Ho­te­lu­ri­le de pe li­to­ra­lul ro­mânesc sunt re­no­va­te da­to­ri­tă vo­u­che­re­lor de va­ca­nță. Asta de­cla­ră Au­re­lian Ma­rin, di­rec­tor ge­ne­ral al to­u­ro­pe­ra­to­ru­lui „Pa­ra­dis Va­ca­nțe de Vis”.

Ho­te­lu­ri­le de pe li­to­ra­lul ro­mânesc sunt re­no­va­te da­to­ri­tă vo­u­che­re­lor de va­ca­nță. Asta de­cla­ră Au­re­lian Ma­rin, di­rec­tor ge­ne­ral al to­ur-ope­ra­to­ru­lui „Pa­ra­dis Va­ca­nțe de Vis”. „Vo­u­che­re­le de va­ca­nță au con­tri­bu­it la o am­pli­fi­ca­re ma­re a in­ves­tiți­i­lor în tu­rism, au cres­cut vânză­ri­le la ser­vi­ci­i­le de ma­să și vor asi­gu­ra un grad ri­di­cat de ocu­pa­re și în se­zo­nul es­ti­val 2020, a pre­ci­zat aces­ta.

Au­re­lian Ma­rin su­bli­nia­ză că vo­u­che­re­le de va­ca­nță joa­că un rol im­por­tant și în pri­vi­nța in­ves­tiți­i­lor ho­te­li­e­re, al că­ror ni­vel a cres­cut foar­te mult. Astfel, da­to­ri­tă flu­xu­lui mult mai ma­re de tu­riști ca­re fo­lo­sesc aces­te vo­u­che­re, mai mul­te ho­te­luri de do­uă ste­le au fost tran­za­cți­o­na­te, iar alte­le ur­me­a­ză să fie. Une­le struc­turi

de ca­za­re vor in­tra în acest se­zon es­ti­val ga­ta re­no­va­te și mo­der­ni­za­te, iar alte­le vor fi re­des­chi­se la înce­pu­tul se­zo­nu­lui es­ti­val 2020. Vom pu­tea vor­bi des­pre mii de ca­me­re ca­re vor rein­tra în cir­cu­i­tul tu­ris­tic, ofe­rind o ca­li­ta­te mult mai ri­di­ca­tă.

De ase­me­nea, tot da­to­ri­tă fo­lo­si­rii la sca­ră ma­re a vo­u­che­re­lor de va­ca­nță au cres­cut vânză­ri­le pen­tru ser­vi­ci­i­le de ma­să.

Pen­tru se­zo­nul es­ti­val 2019, o par­te din­tre re­zer­vări sunt fă­cu­te cu vo­u­che­re emi­se anul tre­cut, de­oa­re­ce va­la­bi­li­ta­tea aces­to­ra es­te de un an, timp în ca­re se pot fa­ce re­zer­vă­ri­le. Un im­pact ma­re al re­zer­vă­ri­lor se va re­si­mți și în 2020, când mu­lți ro­mâni vor uti­li­za vo­u­che­re­le emi­se în acest an.

Po­tri­vit con­sul­ta­nți­lor to­ur-ope­ra­to­ru­lui, și în acest an ce­re­rea es­te foar­te ma­re pen­tru li­to­ra­lul ro­mânesc, fi­ind de­ja re­zer­va­te 60% din­tre lo­cu­ri­le pen­tru se­zo­nul es­ti­val. To­pul stați­u­ni­lor ră­mâne ace­lași: li­der in­con­tes­ta­bil es­te Ma­maia, ur­ma­tă de Efo­rie Nord și de Ve­nus.

Pro­ble­me în Ma­maia

În ci­u­da fap­tu­lui că es­te cea mai cău­ta­tă stați­u­ne, sau poa­te toc­mai de ace­ea, în Ma­maia sunt însă și pro­ble­me. Preșe­din­te­le Fe­de­ra­ţi­ei Pa­tro­na­te­lor din Tu­ris­mul Ro­mânesc, Mo­ham­mad Mu­rad, spu­nea, re­cent, că în Ma­maia tu­riștii nu mai au un­de să se plim­be și nu pot dor­mi noap­tea din cau­za mu­zi­cii, iar lu­mea se îndre­ap­tă că­tre zo­ne mai li­niști­te. „Tu­ris­tul ro­mân rar când se du­ce într-un oraș în va­can­ţă. Pen­tru el va­can­ţă înse­am­nă într-o sta­ţi­u­ne. Și în Ro­mânia, și în afa­ră. Acum Ma­maia se­a­mă­nă foar­te mult cu un car­ti­er, nu­mai blo­curi și nu ai spa­ţiu ver­de. Nu po­ţi să faci o plim­ba­re, nu po­ţi să dor­mi noap­tea de mu­zi­că. Lu­mea se îndre­ap­tă că­tre o zo­nă mai li­niști­tă. În sud mi­roa­se a sta­ţi­u­ne tu­ris­ti­că, foar­te mul­te spa­ţii ver­zi, are in­fras­truc­tu­ra ca­re e mult mai OK. Fap­tul că nu a mers aco­lo... a fost no­ro­cul nos­tru că nu au fă­cut blo­curi așa ca în Ma­maia. O să ve­de­ţi, o să fie o mi­gra­re. (…) Aco­lo ai un­de să te plim­bi. În Ma­maia un­de să te plim­bi? Într-o fa­le­ză în ca­re trei sfer­turi din ma­ga­zi­ne vând mar­fă din Chi­na sau Tur­cia?”, a de­cla­rat preșe­din­te­le FPTR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.