Fit­ch Ra­tin­gs con­fir­mă ra­tin­gul Ro­mâni­ei, dar cu aver­tis­men­te

Agen­ţia Fit­ch Ra­tin­gs a re­a­fir­mat pen­tru Ro­mânia ra­tin­gul BBB-, cu per­spec­ti­vă sta­bi­lă. Dar ace­as­tă con­fir­ma­re es­te una cu aten­ţi­o­nări. Le de­ta­li­em mai jos.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Agen­ţia Fit­ch Ra­tin­gs a re­a­fir­mat pen­tru Ro­mânia ra­tin­gul BBB-, cu per­spec­ti­vă sta­bi­lă. Dar ace­as­tă con­fir­ma­re es­te una cu aten­ţi­o­nări. Le de­ta­li­em mai jos. Pe scurt, Fit­ch aşte­ap­tă o con­fir­ma­re a sta­bi­li­tă­ţii în sec­to­rul ban­car, du­pă vol­te­le ca­re au avut loc cu OUG 114 şi apoi OUG 19. Şi Fit­ch se aşte­ap­tă ca de­fi­ci­tul bu­ge­tar pe anul aces­ta să cre­as­că la 3,4%.

Pe scurt, Fit­ch aște­ap­tă o con­fir­ma­re a sta­bi­li­tă­ţii în sec­to­rul ban­car, du­pă vol­te­le ca­re au avut loc cu OUG 114 și apoi OUG 19. Și Fit­ch se aște­ap­tă ca de­fi­ci­tul bu­ge­tar pe anul aces­ta să cre­as­că la 3,4%. De­gra­da­rea fis­ca­lă ar pu­tea con­ti­nua și în anul 2020, în spe­cial da­că Gu­ver­nul va ma­jo­ra anul vi­i­tor pen­si­i­le cu 40%, cum es­te sta­bi­lit.

Con­form Fit­ch Ra­tin­gs, în anul 2020 de­fi­ci­tul bu­ge­tar ar ur­ma să ajun­gă la 4,0%. Inves­ti­ţi­i­le ar ur­ma să se re­dre­se­ze, dar con­tri­bu­ţia ne­ga­ti­vă a co­mer­ţu­lui net ar tre­bui să fie com­pen­sa­tă. De­fi­ci­te­le fis­ca­le per­sis­ten­te și su­praîncăl­zi­rea eco­no­mi­ei ar pu­tea fi prin­tre fac­to­rii ca­re pot înrău­tă­ţi si­tua­ţia Ro­mâni­ei.

Fac­to­rii de risc

Ca întot­de­au­na, Fit­ch Ra­tin­gs spu­ne lu­cru­ri­le ce­le mai im­por­tan­te la fi­na­lul co­mu­ni­ca­tu­lui, în sub­ca­pi­to­lul „Ra­ting sen­si­ti­vi­ti­es“, adi­că tra­dus mot à mot „Sen­si­bi­li­tă­ţi de ra­ting“.

Prin­ci­pa­lii fac­tori ca­re ar pu­tea de­cla­nșa, în mod in­di­vi­dual sau co­lec­tiv, acți­uni de ra­ting ne­ga­ti­ve, sunt apa­ri­ţia unor de­fi­ci­te fis­ca­le ri­di­ca­te per­sis­ten­te, ca­re du­ce la o crește­re ra­pi­dă a da­to­ri­ei pu­bli­ce din PIB; su­praîncăl­zi­rea eco­no­mi­ei sau un hard lan­ding, ca­re sub­mi­nea­ză sta­bi­li­ta­tea ma­cro­e­co­no­mi­că; o de­te­ri­o­ra­re ac­cen­tua­tă a ba­la­nței de plăți.

În lim­baj ex­pert, în ma­cro­e­co­no­mie, „hard lan­ding“înse­am­nă „ate­ri­za­re for­ţa­tă“și es­te ver­si­u­nea pe­si­mis­tă a ce­ea ce re­cent am ob­ser­vat că ar pre­vi­zi­o­na pen­tru Ro­mânia Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, în prog­no­za de pri­mă­va­ră: un soft lan­ding.

Prin­ci­pa­lii fac­tori ca­re ar pu­tea, in­di­vi­dual sau co­lec­tiv, să con­du­că la o acți­u­ne de eva­lua­re po­zi­ti­vă sunt re­du­ce­rea ris­cu­ri­lor de in­sta­bi­li­ta­te ma­cro­e­co­no­mi­că și îmbu­nă­tăți­rea cre­di­bi­li­tății po­li­ti­ci­lor ma­cro­e­co­no­mi­ce.

Apoi, ar mai fi vor­ba des­pre im­ple­men­ta­rea con­so­li­dă­rii fis­ca­le, ca­re ar îmbu­nă­tă­ţi trai­ec­to­ria pe ter­men lung a da­to­ri­ei pu­bli­ce din PIB și îmbu­nă­tăți­rea su­sți­nu­tă a fi­na­nțe­lor exter­ne.

Gu­ver­nul e mai op­ti­mist de­cât agen­ţia de ra­ting

Ra­tin­gu­ri­le in­ves­tiți­o­na­le ale Ro­mâni­ei sunt su­sți­nu­te de ni­ve­luri mo­de­ra­te ale da­to­ri­ei pu­bli­ce și de in­di­ca­to­rii PIB pe cap de lo­cu­i­tor și de dez­vol­ta­re uma­nă, ca­re sunt chiar dea­su­pra ni­ve­lu­ri­lor „BBB“, ex­pli­că Fit­ch Ra­tin­gs.

Aces­tea sunt echi­li­bra­te în ra­port cu de­fi­ci­te­le bu­ge­ta­re și de­fi­ci­te­le cu­ren­te, da­to­ria ex­ter­nă ne­tă, ca­re e mai ma­re de­cât cea a ra­tin­gu­ri­lor și po­li­ti­ca fis­ca­lă pro­ci­cli­că, ce re­pre­zin­tă ris­curi pen­tru sta­bi­li­ta­tea ma­cro­e­co­no­mi­că.

Bu­ge­tul de stat în anul 2019 pre­ve­de o re­du­ce­re a de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar ge­ne­ral la 2,8% din PIB, de la 3,0% în anul 2018 (față de un de­fi­cit me­diu de 1,9%, ne­ce­sar la ra­tin­gul „BBB“).

Cu toa­te aces­tea, ob­ser­vă agen­ţia de ra­ting, așa cum au fă­cut-o și foar­te mul­ţi ex­per­ţi ro­mâni, crește­rea an­ti­ci­pa­tă a veni­tu­ri­lor (15,7%) pa­re a fi ex­trem de op­ti­mis­tă. Fit­ch con­si­de­ră că ace­as­ta se ba­ze­a­ză pe ipo­te­ze ma­cro­e­co­no­mi­ce ne­re­a­lis­te, in­clu­siv pe o crește­re a ocu­pă­rii fo­rței de mun­că pri­va­te de pes­te 3,0% (ace­as­ta s-a mă­rit cu doar 1,7% în anul 2018).

Fit­ch amin­tește: Con­si­li­ul fis­cal a iden­ti­fi­cat, de ase­me­nea, sub­bu­ge­ta­rea chel­tu­i­e­li­lor de bu­nuri și ser­vi­cii și plăți­le de do­bânzi, ce­ea ce ar pu­tea con­du­ce la chel­tu­i­e­li mai mari. În anii an­te­ri­ori, știe agen­ţia de ra­ting, Gu­ver­nul a reușit să-și atin­gă obi­ec­ti­ve­le, prin fap­tul că aces­ta co­nți­nea in­ves­tiții de ca­pi­tal.

În con­for­mi­ta­te cu ci­fre­le Eu­ros­tat, in­ves­tiția de ca­pi­tal în ter­meni de an­ga­ja­men­te a fost de 2,7% din PIB în anul 2018, adi­că ace­e­ași ra­tă ca în anul 2017 și cea mai mi­că din anul 1999 încoa­ce. Cu toa­te aces­tea, Fit­ch con­si­de­ră că ace­as­tă stra­te­gie ma­cro atin­ge li­mi­ta și se aște­ap­tă ca de­fi­ci­tul să cre­as­că până la 3,4% din PIB în acest an.

De­gra­da­rea fis­ca­lă ar con­ti­nua și anul vi­i­tor

De­gra­da­rea fis­ca­lă, aten­ţi­o­nea­ză agen­ţia de ra­ting, ar pu­tea con­ti­nua anul vi­i­tor și du­pă ace­as­ta, în spe­cial da­că Gu­ver­nul con­ti­nuă pla­nu­ri­le de crește­re a pen­si­i­lor cu încă 40%. Mă­su­ra es­te prog­no­za­tă a se con­cre­ti­za în sep­tem­brie 2020, înain­te de ale­ge­ri­le le­gis­la­ti­ve (du­pă o apro­ba­re de 15% pen­tru sep­tem­brie 2019, înain­te de ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le).

În ab­se­nța unor re­for­me pri­vind crește­rea veni­tu­ri­lor, Fit­ch es­ti­me­a­ză că de­fi­ci­tul va crește până la 4,0% din PIB în anul 2020, ce­ea ce va du­ce la o crește­re a ra­por­tu­lui da­to­ri­ei pu­bli­ce din PIB la 37,9%, de la 35,0% în anul 2018, deși acest lu­cru es­te încă sub va­loa­rea me­dia­nă es­ti­ma­tă BBB, de 38,8%.

„Ris­cu­ri­le sunt pa­rțial le­ga­te de ela­bo­ra­rea po­li­ti­ci­lor im­pre­vi­zi­bi­le, în spe­cial având în ve­de­re ci­clul elec­to­ral aglo­me­rat în ur­mă­to­rii doi ani“, aten­ţi­o­nea­ză Fit­ch Ra­tin­gs. Es­te pro­ba­bil cea mai im­por­tan­tă con­sta­ta­re din co­mu­ni­ca­tul agen­ţi­ei de ra­ting.

Apli­ca­rea de că­tre au­to­ri­tăți a unei or­do­na­nțe de ur­gen­ţă con­tro­ver­sa­te pri­vind im­po­zi­te­le, în lu­na de­cem­brie a anu­lui 2018, și in­ver­sa­rea ul­te­ri­oa­ră a unor mă­suri, în ur­ma pre­si­u­nii exer­ci­ta­te de BNR și de sec­to­rul pri­vat, evi­de­nția­ză slă­bi­ci­u­nea ca­dru­lui de ela­bo­ra­re a po­li­ti­ci­lor fis­ca­le.

Fit­ch con­si­de­ră că im­pac­tul fis­cal al mă­su­ri­lor de re­vi­zu­i­re es­te foar­te li­mi­tat, în spe­cial cea re­fe­ri­toa­re la im­po­zi­tul pe ac­ti­ve al băn­cii (0,4% pen­tru băn­ci­le cu o co­tă de piață de pes­te 1% și 0,2% pen­tru ce­le sub 1%), ca­re, în ori­ce caz, au fost ex­clu­se din bu­get. Atunci când o agen­ţie de ra­ting scrie „in any ca­se“, din­co­lo de tra­du­ce­rea mot à mot, înse­am­nă că fap­tul că o ches­ti­u­ne cu im­pact bu­ge­tar nu es­te tre­cu­tă în Le­gea bu­ge­tu­lui de stat ri­di­că un semn de între­ba­re.

Sec­to­rul ban­car stă bi­ne

Exis­tă ris­cul de efec­te ne­ga­ti­ve în ce­ea ce pri­vește im­pac­tul ne­ga­tiv asu­pra me­di­u­lui de afa­ceri, a in­ves­tiți­i­lor și a crește­rii eco­no­mi­ce.

Pen­tru sec­to­rul ban­car, no­ua ta­xă ar tre­bui să afec­te­ze pro­fi­ta­bi­li­ta­tea doar foar­te puțin, iar Fit­ch aște­ap­tă o sta­bi­li­ta­te lar­gă în in­dus­trie. Adec­va­rea ca­pi­ta­lu­lui ră­mâne ri­di­ca­tă (19,7% la sfârși­tul anu­lui 2018), ra­por­tul cre­di­te­lor ne­per­for­man­te con­ti­nuă să sca­dă (4,8% în fe­brua­rie 2019 de la 6,4% la sfârși­tul anu­lui 2017) și exis­tă o li­chi­di­ta­te am­plă.

Ci­clul cre­di­te­lor pa­re mo­de­rat, în con­tex­tul unei creșteri eco­no­mi­ce foar­te ra­pi­de în ul­ti­mii ani, cre­di­ta­rea sec­to­ru­lui pri­vat cres­când cu 7,9% în anul 2018 și 13,2% în mo­ne­da lo­ca­lă (față de o crește­re no­mi­na­lă de 10,2%).

Acest lu­cru aju­tă la re­du­ce­rea ris­cu­ri­lor le­ga­te de bu­le­le de cre­dit și de tran­sfe­ru­ri­le ne­ga­ti­ve că­tre eco­no­mie, în an­sam­blu. Fit­ch con­ti­nuă să prog­no­ze­ze o înce­ti­ni­re trep­ta­tă a ac­ti­vi­tății eco­no­mi­ce în 2019 - 2020, cu o crește­re a PIB de 3,1%, în ge­ne­ral în con­cor­da­nță cu „BBB“, dar com­pa­rat cu 4,6% în anii 2013 - 2018.

Con­su­mul pri­vat a fost prin­ci­pa­lul mo­tor al crește­rii to­ta­le, din 2014 încoa­ce. Agen­ţia de ra­ting se aște­ap­tă ca ace­as­tă ten­di­nță să con­ti­nue pe ter­men me­diu, deși într-un ritm mai lent, având în ve­de­re crește­ri­le sa­la­ria­le mai mici es­ti­ma­te.

Inves­tiți­i­le ar tre­bui să se re­dre­se­ze în pe­ri­oa­da ani­lor 2019 - 2020, du­pă con­trac­ţia din anul 2018, pa­rțial da­to­ri­tă ten­di­nțe­lor ci­cli­ce din sec­toa­re pre­cum Con­stru­cți­i­le și par­ţial da­to­ri­tă ab­sor­bți­ei mai mari a fon­du­ri­lor UE.

Cu toa­te aces­tea, fap­tul ar tre­bui com­pen­sat, în ma­re par­te, de o con­tri­buție ne­ga­ti­vă a co­me­rțu­lui net, de­oa­re­ce ce­re­rea in­ter­nă pu­ter­ni­că con­ti­nuă să con­du­că la crește­rea ro­bus­tă a im­por­tu­ri­lor. Dat fi­ind pi­er­de­rea ne­tă a po­pu­lați­ei, PIB pe cap de lo­cu­i­tor ar tre­bui să con­ti­nue să cre­as­că în mod con­stant, re­du­când de­ca­la­jul cu res­tul UE (ace­as­ta a ajuns la 65% din me­dia UE, în ter­meni de pu­te­re de cum­pă­ra­re, în anul 2018).

FOTO: WWW.PIXABAY.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.