Do­sa­re­le „dis­cor­di­ei“abor­da­te la Mos­co­va între mi­niștrii de Exter­ne rus și ame­ri­can

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le rus, Vla­di­mir Pu­tin l-a pri­mit ma­rți pe se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo, în vi­zi­tă la Mos­co­va pen­tru a încer­ca „sta­bi­li­za­rea” re­lați­i­lor foar­te di­fi­ci­le între ce­le do­uă pu­teri ri­va­le, în timp ce ten­si­u­ni­le cresc între SUA și Iran. Mi­ke Pom­peo s-a întâlnit cu omo­lo­gul său rus, Ser­ghei La­vrov, înain­te ca cei doi îna­lți di­plo­mați să fie pri­miți de preșe­din­te­le rus. De la Ve­ne­zue­la la Iran,

la Ucrai­na, Co­re­ea de Nord sau de­zar­ma­re, su­bi­ec­te­le dis­cor­di­ei între Ru­sia și SUA sunt nu­me­roa­se și afla­te în „te­ren mi­nat”, po­tri­vit me­dia oc­ci­den­ta­lă, șe­ful di­plo­mați­ei ame­ri­ca­ne, Mi­ke Pom­peo, a tre­bu­it să îmbi­ne fer­mi­ta­tea sa cu­nos­cu­tă cu voi­nța de apro­pi­e­re do­ri­tă de preșe­din­te­le Do­nald Trump, eli­be­rat de greu­ta­tea an­che­tei pro­cu­ro­ru­lui Muel­ler, acum încheia­tă. Mi­ke Pom­peo va de­ve­ni cel mai înalt res­pon­sa­bil ame­ri­can ca­re s-a întâlnit cu Vla­di­mir Pu­tin du­pă sum­mi­tul din iu­lie 2018 de la Hel­sin­ki cu Do­nald Trump ca­re a șo­cat cla­sa po­li­ti­că ame­ri­ca­nă prin to­nul său con­ci­liant față de li­de­rul de la Krem­lin. Apro­piat al preșe­din­te­lui Trump, Mi­ke Pom­peo, ră­mâne adep­tul unei li­nii du­re față de Mos­co­va.

Pom­peo și La­vrov au abor­dat o se­rie de pro­ble­me ac­tua­le și în afa­ra do­sa­ru­lui ira­nian și su­bi­ec­tul de­zar­mă­rii – Mos­co­va și Was­hin­gton tre­bu­ie să ne­go­ci­e­ze un alt tra­tat de con­trol al ar­ma­men­te­lor nu­cle­a­re, START, tex­tul ac­tual ex­pi­rând în 2021 – ce­le­lal­te su­bi­ec­te au an­tre­nat un cli­mat de nou Răz­boi Re­ce între ce­le do­uă țări. Cel mai sen­si­bil su­bi­ect în pre­zent es­te Ve­ne­zue­la, prin mi­za ge­o­po­li­ti­că și po­ziți­i­le Ru­si­ei și SUA „dia­me­tral opu­se”. În ul­ti­me­le săp­tă­mâni, Mos­co­va și Was­hin­ton s-au acu­zat re­ci­proc de in­ge­ri­nță în Ve­ne­zue­la, pri­ma fi­ind un aliat ese­nțial al preșe­din­te­lui con­tes­tat Ni­co­las Ma­du­ro în timp ce par­tea ame­ri­ca­nă îl su­sți­ne pe șe­ful opo­ziți­ei, Juan Guai­do. De ase­me­nea a fost abor­da­tă pro­ble­ma in­ge­ri­nței ru­se în pro­ce­sul elec­to­ral al ul­ti­me­lor pre­zi­de­nția­le ame­ri­ca­ne, acu­zație res­pin­să de Mos­co­va. Ca­sa Albă spe­ră ca fi­na­lul an­che­tei pro­cu­ro­ru­lui Ro­bert Muel­ler va per­mi­te închei­e­rea pe­ri­oa­dei re­lați­i­lor reci între SUA și Ru­sia. În acest do­sar, Mos­co­va a de­nu­nțat fap­tul că Ma­ria Bu­ti­na, acu­za­tă că es­te agent rus, a fost con­dam­na­tă la 18 luni de de­te­nție, le­gat de an­che­ta pri­vind in­ge­ri­nța ru­să în po­li­ti­ca ame­ri­ca­nă. În Ru­sia, Paul Whe­lan, ce­tățe­an ame­ri­ca­no-bri­ta­nic es­te pla­sat în de­te­nție pro­vi­zo­rie. Ares­tat la Mos­co­va, es­te acu­zat de spi­o­naj. Alt punct de cris­pa­re între ce­le do­uă pu­teri da­te­a­ză din 2014 când Ru­sia a ane­xat Cri­me­ea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.