„Ve­ni­ţi ală­turi de noi în mu­zi­că, pri­e­te­nie, spe­ran­ţă, fru­mu­se­ţe și iu­bi­re!”

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Fes­ti­va­lul Re­gal de Ope­ră “Vir­gi­nia Ze­ani” anu­nță con­cer­tul ex­traor­di­nar pe ca­re so­pra­na Nel­ly Mi­ri­ci­oiu îl va su­sți­ne la Cluj-Na­po­ca, ală­turi de noi­le voci ale ope­rei mon­dia­le - ti­neri ar­tiști de­sem­nați, în ur­ma unei se­le­cții de înalt ni­vel, de un ju­riu in­ter­nați­o­nal de ex­ce­le­nță.

La înce­pu­tul as­cen­si­u­nii lor in­ter­nați­o­na­le, ti­ne­rii ar­tiști au șan­sa de a cânta ală­turi de una din­tre so­pra­ne­le de re­fe­ri­nță ale ope­rei in­ter­nați­o­na­le, ovați­o­na­tă pe toa­te sce­ne­le lu­mii pen­tru ma­ri­le ro­luri din re­per­to­ri­ul li­ric. Nel­ly Mi­ri­ci­oiu, un „rar fe­no­men vo­cal al aces­tui se­col” – așa cum a nu­mit-o cri­ti­ca

in­ter­nați­o­na­lă -, stră­lu­ci­toa­re la Co­vent Gar­den Royal Ope­ra Ho­u­se, Me­tro­po­li­tan Ope­ra din New York sau Sca­la din Mi­la­no, a fost aplau­da­tă ală­turi de ma­ri­le voci ale ope­rei mon­dia­le, de la Jo­sé Car­re­ras, Jo­sé Cu­ra sau Neil Schi­co† la Pláci­do Do­min­go, Ro­ber­to Alag­na sau Alfre­do Kraus. Lau­re­ații pres­ti­gi­o­su­lui “L’Asso­lu­ta Vir­gi­nia Ze­ani Royal Voi­ce Com­pe­ti­ti­on” sunt se­lec­tați de o co­mi­sie in­ter­nați­o­na­lă din ca­re fac par­te di­rec­tori ai ce­lor mai im­por­tan­te te­a­tre din Eu­ro­pa sau Ru­sia. Par­te din su­i­ta ma­ni­fes­tă­ri­lor cul­tu­ra­le pri­le­ju­i­te de cea de-a treia ediție a Fes­ti­va­lu­lui Re­gal de Ope­ră “Vir­gi­nia Ze­ani”, con­cer­tul va avea loc joi, 6 iu­nie, la Ope­ra Ma­ghia­ră din Cluj-Na­po­ca.

“Fes­ti­va­lul Vir­gi­nia Ze­ani ce­le­bre­a­ză, înain­te de toa­te, viața și ca­ri­e­ra uneia din­tre ce­le mai mari ar­tis­te ale Ro­mâni­ei și sunt mândră să fiu și eu par­te din acest eveni­ment spe­cial. Vă încu­ra­jez pe voi, so­liștii ge­ne­rați­ei ur­mă­toa­re, să vă înscri­eți în acest con­curs, pen­tru a împăr­tăși ace­as­tă fer­me­că­toa­re săr­bă­toa­re. Ve­niți ală­turi de noi în mu­zi­că, pri­e­te­nie, voi­oșie, spe­ra­nță, fru­mu­sețe și iu­bi­re! Aștept cu ne­răb­da­re să vă urez bun venit vo­uă, tu­tu­ror, în Ro­mânia mea fru­moa­să, să re­văd ța­ra, cu oa­me­nii ei mi­nu­nați, cu mu­zi­ca și cul­tu­ra ei”, a tran­smis Nel­ly Mi­ri­ci­oiu.

Fon­du­ri­le obți­nu­te în ca­drul aces­tui eveni­ment vor fi do­na­te pen­tru ame­na­ja­rea unui mu­zeu în ca­sa în ca­re s-a năs­cut so­pra­na Vir­gi­nia Ze­ani, în co­mu­na So­lo­văs­tru, ju­dețul Mu­reș.

Tra­via­ta es­te ro­lul ca­re i-a adus so­pra­nei din Ro­mânia re­cu­noaște­rea in­ter­nați­o­na­lă. Năs­cu­tă în Adjud, pe 31 mar­tie 1952, Nel­ly Mi­ri­ci­oiu es­te re­cu­nos­cu­tă pen­tru ma­ri­le ro­luri din re­per­to­ri­u­lui li­ric (Flo­ria Tos­ca, Lu­cia di Lam­mer­moor, Mi­mi sau Ma­non Les­caut) sau pen­tru par­ti­turi de ope­ră ra­ră, sem­na­te de Ros­sini, Do­ni­zet­ti, Pa­cini sau Mer­ca­dan­te. Es­te o ar­tis­tă a că­rei ver­sa­ti­li­ta­te de ex­pre­sie vo­ca­lă es­te între­cu­tă doar de ușu­ri­nța de a tre­ce, ală­turi de pu­blic, une­ori în ca­drul ace­lu­iași spec­ta­col, prin­tr-o vas­tă ga­mă de stări de spi­rit – de la sus­pi­ci­u­ne la spe­ra­nță, de la iu­bi­re sau ură la bu­cu­rie, mândrie, une­ori o fu­rie ama­ră și chiar ne­bu­nie. Re­per­to­ri­ul ei in­clu­de ro­luri prin­ci­pa­le în ope­re­le lui Do­ni­zet­ti, pre­cum Ma­ria Stuar­da, Anna Bo­le­na, Ro­ber­to De­ve­reux, a fost aplau­da­tă, de ase­me­nea, în Tos­ca lui Puc­cini sau Tra­via­ta lui Ver­di. De-a lun­gul între­gii sa­le ca­ri­e­re a fost des­cri­să cu su­per­la­ti­ve ab­so­lu­te de pre­sa in­ter­nați­o­na­lă, de la New York Ti­mes și Evening Stan­dard sau BBC la Ti­mes și Ope­ra Ma­ga­zi­ne. A pă­ră­sit Ro­mânia în 1981, la vârsta de 29 de ani, du­pă o pe­ri­oa­dă în ca­re a fost an­ga­ja­tă a Ope­rei din Brașov. Du­pă un an în ca­re a lo­cu­it în Fi­li­pi­ne, s-a sta­bi­lit în Ma­rea Bri­ta­nie și a de­bu­tat la Scot­tish Ope­ra din Glas­gow cu ro­lul Vi­o­let­tei din „La Tra­via­ta”. În 1982 a cântat pen­tru pri­ma da­tă la Co­vent Gar­den, în ro­lul Ned­dei din “Paiațe”, iar un an mai târziu a apă­rut pen­tru pri­ma da­tă în fața pu­bli­cu­lui de la fai­moa­sa Sca­la, cu ro­lul “Lu­cia de Lam­mer­moor”. A lu­crat cu unii din­tre cei mai pres­ti­gi­oși di­ri­jori și in­ter­preți ai lu­mii: în Tos­ca i-a întâlnit pe sce­nă pe Jo­sé Car­re­ras, Jo­sé Cu­ra și Neil Shi­co†, iar în Bo­e­ma – pe Pláci­do Do­min­go. Vre­me de ze­ce ani, înce­pând din 1986, a su­sți­nut se­ria con­cer­te­lor de ma­ti­neu “Va­ra” la sa­la de con­cer­te Con­cer­tge­bo­uw din Amster­dam, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te in­sti­tu­ţii mu­zi­ca­le ale lu­mii. În pre­zent, Nel­ly Mi­ri­ci­oiu trăi­ește în Ma­rea Bri­ta­nie. Pe­da­gog și ma­es­tru exi­gent, Nel­ly Mi­ri­ci­oiu es­te unul din­tre cei mai apre­ciați pro­fe­sori la Co­vent Gar­den.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.