Că­lă­rași­ul a pi­er­dut cu Bo­toșani

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În Li­ga I la fot­bal, în ace­as­tă săp­tă­mână es­te pro­gra­ma­tă o eta­pă in­ter­me­dia­ră. În me­ci­u­ri­le de ma­rți, oas­peții au fost la pu­te­re. FC Bo­toșani și-a asi­gu­rat un fi­nal li­niștit de se­zon, im­pu­nându-se la Că­lă­rași cu 2-0, în timp ce Po­li Iași a re­mi­zat pe te­re­nul ce­lor de la Gaz Me­tan Me­diaș, scor 1-1.

Axa Fu­lop-Go­lof­ca a fost de­ci­si­vă pe ma­lul Du­nă­rii. În mi­nu­tul 28, Go­lof­ca a scos un pe­nal­ty, fi­ind faul­tat în ca­reul Du­nă­rii. Fu­lop Lo­rand a tran­sfor­mat pen­tru des­chi­de­rea de scor. Apoi, în mi­nu­tul 45, Go­lof­ca a

pri­mit de la Fu­lop în ex­tre­ma dre­ap­tă și a tri­mis un șut su­perb, în dia­go­na­lă, la vin­clu. Șep­ta­rul bo­toșă­nean a sta­bi­lit nu doar sco­rul pau­zei, ci și pe cel fi­nal. El a re­ci­di­vat du­pă ce run­da tre­cu­tă mar­ca­se tot în mi­nu­tul 45 go­lul de 2-0 cu Vo­lun­tari, prin­tr-o exe­cuție si­mi­la­ră, șut la vin­clu, din afa­ra ca­reu­lui.

Re­mi­ză echi­ta­bi­lă la Me­diaș

Gaz Me­tan Me­diaș și Po­li Iași au încheiat la ega­li­ta­te, 1-1. Du­pă o pri­mă re­pri­ză albă, Ola­ru, de­ca­rul me­di­eșe­an, a fost eli­mi­nat în mi­nu­tul 53 pen­tru cu­mul de car­to­nașe gal­be­ne. La fa­za ime­diat ur­mă­toa­re, ieșe­nii au des­chis sco­rul. Min­gea a ajuns în ca­reu, un­de spați­i­le lă­sa­te de apă­ra­rea gaz­de­lor au fost ge­ne­roa­se. Tei­xei­ra a șu­tat din la­te­ral, min­gea a ri­coșat din ba­ră la Sa­noh, într-o po­ziție sus­pec­tă de of­said, ca­re a mar­cat.

În in­fe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că, am­fi­tri­o­nii au ega­lat prin La­rie, ca­re a re­luat cu ca­pul o lo­vi­tu­ră li­be­ră exe­cu­ta­tă de Caia­do.

În ur­ma aces­tor re­zul­ta­te, echi­pe­le mol­da­ve s-au sal­vat în pro­po­rție de 90% de la re­tro­gra­da­re.

Ase­a­ră, du­pă închi­de­rea ediți­ei ti­pă­ri­te, s-au des­fășu­rat și ce­le­lal­te do­uă me­ci­uri ale in­ter­me­dia­rei: FC Her­man­nstadt – Di­na­mo și FC Vo­lun­tari – Con­cor­dia Chiaj­na.

Li­viu Ci­u­bo­ta­riu, an­tre­nor FC Bo­toșani

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.