Ru­gi­noa­sa a câști­gat edi­ţia inau­gu­ra­lă a Cu­pei Sa­te­lor la fot­bal

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La Cum­pă­na,ju­dețul Con­sta­nța, au avut loc fi­na­le­le Cu­pei Sa­te­lor, com­pe­tiție U13 or­ga­ni­za­tă de FRF împreu­nă cu AFIR și Aso­ciați­i­le Ju­dețe­ne de Fot­bal.

În fi­na­la mi­că,Sânmar­tin (Bi­hor) s-a im­pus la lo­vi­tu­ri­le de de­par­ta­ja­re, 2-1, du­pă 2-2 la fi­na­lul tim­pu­lui re­gu­la­men­tar, în me­ci­ul cu Ru­deni (Ilfov).

Ma­rea fi­na­lă a înce­put cu lo­vi­tu­ra de start da­tă de in­ter­nați­o­na­lul ro­mân Ia­nis Ha­gi,ca­re le-a tran­smis un me­saj co­pi­i­lor: „Vă urez mult suc­ces și vă aștep­tăm ală­turi de nați­o­na­lă în Nor­ve­gia!”.

Câști­gă­toa­rea com­pe­tiți­ei îi va însoți pe tri­co­lori în de­pla­sa­rea de la Oslo,din pre­li­mi­na­ri­i­le EU­RO 2020. Iar ocu­pan­te­le lo­cu­ri­lor 2 și 3 vor avea par­te de o ex­pe­ri­e­nță VIP la me­ci­ul Ro­mânia-Spa­nia din toam­nă.

Fi­na­la a fost câști­ga­tă la li­mi­tă de echi­pa din Ru­gi­noa­sa (Iași), învin­gă­toa­re cu 1-0 în fața gaz­dei de la Cum­pă­na. Ru­gi­noa­sa es­te lo­ca­li­ta­tea ru­ra­lă din ju­dețul Iași cu­nos­cu­tă pen­tru fap­tul că pe ra­za ei se află co­na­cul dom­ni­to­ru­lui Ale­xan­dru Ioan Cu­za.

Arbi­trii par­ti­dei au fost doi „cen­tra­li” din Li­ga 1,Se­bas­tian Co­lțes­cu și Ho­ria Mla­di­no­vici. Pri­mul din­tre aceștia a fă­cut par­te din bri­ga­da ca­re a con­dus se­mi­fi­na­la Eu­ro­pa Le­a­gue de joi,Chel­sea – Ein­tra­cht Fran­kfurt.

Pre­mi­i­le in­di­vi­dua­le acor­da­te la fi­nal au fost ur­mă­toa­re­le:

Flo­rin Do­rof­tei (Ru­gi­noa­sa) – Gol­ghe­te­rul tur­neu­lui fi­nal

Do­rin Moi­se (Cum­pă­na) – Cel mai bun ju­că­tor al fi­na­lei

Da­ni­el Mol­do­van (Sânmar­tin) – Cel mai bun por­tar al tur­neu­lui

Iu­lian Cur­că (Ru­gi­noa­sa) – Cel mai bun ju­că­tor al tur­neu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.