Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă pen­tru Lo­cu­in­ţe se îndre­ap­tă spre sfârși­tul înce­pu­tu­lui

Doi par­la­men­tari vor să schim­be ro­lul ANL, fă­când din ace­as­ta un or­ga­nism de ve­ri­fi­ca­re și con­trol al pi­e­ţei re­zi­den­ţia­le. Dez­vol­ta­to­rii imo­bi­liari vor avea mai mul­te obli­ga­ţii.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu FOTO: PIXABAY

De exem­plu, ei vor tre­bui să înre­gis­tre­ze la ANL ori­ce proi­ect cu o am­pren­tă la sol de pes­te 500 mp. Cei doi de­pu­ta­ţi li­be­ra­li, Ga­bri­el Andro­na­che și Flo­rin Ro­man, ara­tă, în ex­pu­ne­rea de mo­ti­ve a proi­ec­tu­lui de le­ge, că „ne­ce­si­ta­tea so­cia­lă pen­tru re­gle­men­ta­rea le­gis­la­ti­vă în do­me­ni­ul imo­bi­liar es­te strin­gen­tă“.

Ace­as­ta întru­cât „ac­tua­lul ca­dru le­gis­la­tiv, res­trâns ca întin­de­re și dis­per­sat în mul­te re­gle­men­tări cu pu­te­re ju­ri­di­că di­fe­ri­tă, de­ter­mi­nă crește­rea nu­mă­ru­lui re­cla­ma­ţi­i­lor ro­mâni­lor ca­re se simt înșe­la­ţi, dar și a si­tua­ţi­i­lor în ca­re via­ţa pro­pri­e­ta­ri­lor es­te în pe­ri­col în pro­pria ca­să“.

În pre­zent, spun ini­ţia­to­rii, „pia­ţa imo­bi­lia­ră es­te pri­vi­tă cu sus­pi­ci­u­ne de con­su­ma­tori. Doar 38% au încre­de­re că o tran­zac­ţie imo­bi­lia­ră nu es­te o pă­că­le­a­lă. Acest sec­tor es­te între­cut doar de cel al mași­ni­lor se­cond-hand, un­de cum­pă­ră­to­rii au încre­de­re doar într-un pro­cent de 36% că tran­zac­ţia e co­rec­tă“.

„În acest mo­ment, le­gis­la­ţia din do­me­ni­ul Con­struc­ţi­i­lor es­te una per­mi­si­vă, ce­ea ce fa­ce apa­ri­ţia chiar și a ca­zu­ri­lor în ca­re pro­pri­e­ta­rii mor

in­cen­dia­ţi în pro­pria ca­să“, spun Andro­na­che și Ro­man.

„Ro­mânia li­be­ră“a scris, la fi­na­lul lu­nii ia­nua­rie, că ANL es­te o en­ti­ta­te ca­re nu-și jus­ti­fi­că exis­ten­ţa, du­pă ce a vândut în ze­ce ani pes­te 4.500 de apar­ta­men­te din ce­le pes­te 12.000 dis­po­ni­bi­le la vânza­re, în ca­re lo­cu­iau ti­ne­rii chi­riași.

Pia­ţa re­zi­den­ţia­le­lor, pe de altă par­te, es­te do­mi­na­tă în pro­por­ţie co­vârși­toa­re de lo­cu­in­ţe­le din fon­dul con­stru­it în anii ’80, pe tim­pul co­mu­nis­mu­lui târziu. Ar tre­bui ca ini­ţia­ti­ve­le le­gis­la­ti­ve să se axe­ze pe înnoi­rea fon­du­lui imo­bi­liar.

Din ce­le dis­cu­ta­te cu ex­per­ţii însă rei­e­se că, în loc să se cau­te so­lu­ţii pen­tru re­zol­va­rea pro­ble­me­lor pi­e­ţei re­zi­den­ţia­le, se des­chi­de un soi de Cu­tie a Pan­do­rei, com­pli­cându-se foar­te mult lu­cruri ca­re acum sunt mai sim­ple și cla­re.

ANL nu are spe­cia­liști

Ion Ra­du Zi­liște­a­nu, ana­list eco­no­mic, sus­ţi­ne că „ANL nu are spe­cia­liști în a ur­mări așa ce­va, așa cum nici ANPC nu are spe­cia­liști în a ur­mări ce se întâmplă pe pia­ţa ban­ca­ră. Ar pu­tea să exis­te o ast­fel de agen­ţie ca­re să se ocu­pe de ve­ri­fi­ca­rea con­for­mi­tă­ţii ofer­te­lor de pe pia­ţa imo­bi­lia­ră“.

RL a con­sta­tat că pe pia­ţă exis­tă și ţe­pe. Pe de altă par­te, sunt o mul­ţi­me de ofer­te mas­ca­te în ofer­te di­fe­ri­te, ca­re în re­a­li­ta­te sunt ace­e­ași ofer­tă, așa cum exis­tă agen­ţii imo­bi­lia­re ca­re fac flu­viu de anun­ţuri imo­bi­lia­re pe ace­lași imo­bil scos la vânza­re sau la închi­ri­e­re și, când suni, des­co­peri că în re­a­li­ta­te e vor­ba des­pre ace­lași obi­ec­tiv imo­bi­liar și ace­e­ași agen­ţie, ca­re își dă di­fe­ri­te te­le­foa­ne, ast­fel că pia­ţa pa­re mult mai ma­re de­cât es­te cu ade­vă­rat.

„ANL are de­ja o re­pu­ta­ţie proas­tă în pia­ţă. A fost și ju­că­tor, și re­gle­men­ta­tor. Ea cen­tra, ea dă­dea cu ca­pul. So­lu­ţia ar fi să fie an­ga­ja­ţi aco­lo ex­per­ţi de altă fac­tu­ră ca­re să înde­pli­neas­că aces­te func­ţi­uni sau să se fa­că o in­sti­tu­ţie no­uă, ca­re să nu ai­bă ba­las­tul de ima­gi­ne al ANL și să nu se nu­me­as­că nea­pă­rat așa: ANL“, a spus RL Zi­liște­a­nu.

Ne îndrep­tăm ast­fel spre mo­de­lul pi­e­ţei imo­bi­lia­re ame­ri­ca­ne, ca­re es­te într-un fel re­gle­men­ta­tă? „Aco­lo se nu­mește mul­ti­ple lis­ting sys­tem. Fi­e­ca­re agent își in­tro­du­ce ofer­ta. Nu cred că ne îndrep­tăm spre ace­as­ta în Ro­mânia“, opi­nea­ză ex­per­tul.

Mo­ti­vul e că ţă­ri­le eu­ro­pe­ne nu prea au ac­cep­tat mo­de­lul aces­ta ame­ri­can. „Pro­ba­bil că ar tre­bui să adop­tăm un mo­del ca­re să me­ar­gă aici, nu unul pe ca­re să tre­bu­ias­că să-l im­por­tăm. Aici sunt cu to­tul alte con­di­ţii de pia­ţă, alte cu­tu­me etc.“, a spus „Ro­mâni­ei li­be­re“Ion Ra­du Zi­liște­a­nu.

Se cal­că pe func­ţii cu Inspec­to­ra­tul de Stat în Con­struc­ţii

Ioan Be­jan, con­sul­tant imo­bi­liar, es­te scep­tic: „Ei ar dori ca ANL să ca­pe­te alte sar­cini. Cu acest lu­cru pot fi de acord în prin­ci­piu, dar, din ce am înţe­les, ar dori ca ANL să de­vi­nă un fel de en­ti­ta­te de con­trol. Inspec­ţia de Stat în Con­struc­ţii ce rol mai are?“.

Ve­ri­fi­ca­rea și con­tro­lul pi­e­ţei re­zi­den­ţia­le. Să ci­tăm din proi­ec­tul de le­ge. „Dez­vol­ta­to­rii imo­bi­liari vor avea mai mul­te obli­ga­ţii și vor tre­bui să înre­gis­tre­ze la ANL ori­ce proi­ect cu o am­pren­tă la sol de pes­te 500 mp. (...) fi­e­ca­re proi­ect imo­bi­liar va tre­bui înre­gis­trat la ANL – în caz con­trar, dez­vol­ta­to­rul va tre­bui să plă­te­as­că o amen­dă de mi­ni­mum 5% din va­loa­rea proi­ec­tu­lui și nu va pu­tea pro­mo­va sau co­mer­cia­li­za ni­cio uni­ta­te din res­pec­ti­vul an­sam­blu“.

De me­nți­o­nat es­te că „fi­e­ca­re eta­pă de con­stru­cție es­te con­si­de­ra­tă un proi­ect au­to­nom, ast­fel că înre­gis­tra­rea la ANL ar tre­bui obți­nu­tă pen­tru fi­e­ca­re fa­ză, se­pa­rat“.

„Mi se pa­re atât de con­fuz... să re­gle­men­te­ze toa­tă pia­ţa imo­bi­lia­ră, cu scu­ze­le de ri­goa­re fa­ţă de dom­nii par­la­men­tari, nu am au­zit să exis­te în lu­me o en­ti­ta­te cu acest rol“, co­men­te­a­ză Be­jan.

Exis­tă însă mo­de­lul ame­ri­can, ca­re a fost pre­zen­tat pre­sei ro­mâne la fi­na­lul ani­lor ´90. Ori­ce ofer­tă imo­bi­lia­ră es­te lis­ta­tă în sis­tem. „Ace­as­ta es­te altce­va, es­te o or­ga­ni­za­ţie pri­va­tă. Pia­ţa es­te au­to­re­gle­men­ta­tă, dar nu es­te o en­ti­ta­te de stat ca­re să fie paz­ni­cul pi­e­ţei imo­bi­lia­re“, spu­ne con­sul­tan­tul imo­bi­liar, adău­gând că, „per­so­nal, eu nu cred în așa ce­va. Da­că vor­bim doar des­pre sub­pia­ţa re­zi­den­ţia­le­lor... ex­pri­mă­ri­le mi se par des­tul de con­fu­ze“.

No­ua ANL, la con­cu­ren­ţă cu toa­te pri­mă­ri­i­le

ANL ar tre­bui de ase­me­nea să ges­ti­o­ne­ze un sis­tem on­li­ne pen­tru de­pu­ne­rea ce­re­rii de înre­gis­tra­re a dez­vol­tă­ri­lor imo­bi­lia­re, iar în si­tuația ne­res­pec­tă­rii re­gle­men­tă­ri­lor le­gii ANL are drep­tul de a anu­la înre­gis­tra­rea proi­ec­tu­lui până la re­me­di­e­rea si­tuați­ei.

„Atunci au­to­ri­ta­tea lo­ca­lă ce mai fa­ce? Ea emi­te acum au­to­ri­za­rea de con­struc­ţie. Vi­ne o altă en­ti­ta­te de stat și anu­le­a­ză au­to­ri­za­ţia de con­struc­ţie?“, se între­a­bă re­to­ric Ioan Be­jan.

„Dez­vol­ta­to­rii vor tre­bui să de­pu­nă ANL ac­te­le ne­ce­sa­re pen­tru con­struc­ţie“, sti­pu­le­a­ză proi­ec­tul le­gal, „pre­cum: au­to­ri­za­ţia de con­struc­ţie, cer­ti­fi­ca­tul de urba­nism, pla­nul lu­cră­ri­lor de con­stru­i­re, de­ta­li­i­le am­pla­sa­men­tu­lui proi­ec­tu­lui, mo­de­lul de con­tract pen­tru re­zer­va­re, con­trac­tul de vânza­re-cum­pă­ra­re și ac­tul de tran­smi­te­re pro­pus spre a fi sem­nat de că­tre cum­pă­ră­tori, nu­me­le și adre­se­le agen­ţi­lor imo­bi­liari ca­re re­a­li­ze­a­ză vânza­rea, da­că exis­tă, nu­me­le și adre­se­le con­trac­tan­ţi­lor/sub­con­trac­tan­ţi­lor, ar­hi­tec­tu­lui, in­gi­ne­ru­lui și ori­ce alte per­soa­ne im­pli­ca­te în dez­vol­ta­rea proi­ec­tu­lui pro­pus“.

Oa­re­cum ci­u­dat es­te că toa­te aces­tea se fac acum în pri­mă­rii. Poa­te că nu se vor mai fa­ce la pri­mă­rii și se tran­sfe­ră la no­ul ANL. Așa­dar, ANL tre­bu­ie să-și fa­că agen­ţii în fi­e­ca­re lo­ca­li­ta­te?

„Pro­ba­bil, dar ace­as­ta ar însem­na o bi­ro­cra­ţie imen­să și nu văd ros­tul să tran­sfe­răm la ANL anu­mi­te sar­cini ca­re ar tre­bui înde­pli­ni­te fie de au­to­ri­ta­tea lo­ca­lă ca­re a emis au­to­ri­za­ţia de con­struc­ţie, fie de că­tre Inspec­to­ra­tul de Stat în Con­struc­ţii. Acum mai adău­găm niște sar­cini ca­re s-ar pu­tea să se înca­le­ce“, sus­ţi­ne Be­jan.

O pre­ve­de­re po­zi­ti­vă a le­gii, cre­de Eco­no­mi­ca.net, es­te că cel pu­ţin ju­mă­ta­te din­tre su­me­le înca­sa­te de la be­ne­fi­ciari ar ur­ma să fie de­po­zi­ta­te într-un cont se­pa­rat, des­chis la o ban­că dis­pu­să să aco­pe­re prin cre­dit cos­tul con­struc­ţi­ei și cos­tul te­re­nu­lui, echi­va­len­tul con­tu­lui es­crow des­pre ca­re se vor­bește de cel pu­ţin 10 ani pe pia­ţă.

„Exis­tă un ast­fel de me­ca­nism, dar mă îndoi­esc că s-au dis­cu­tat aces­te pre­ve­deri, că s-au agre­at cât de cât cu sec­to­rul ban­car. Mă îndoi­esc“, co­men­te­a­ză ex­per­tul.

Ioan Be­jan, con­sul­tant imo­bi­liar: „Ei ar dori ca ANL să ca­pe­te alte sar­cini. Cu acest lu­cru pot fi de acord în prin­ci­piu, dar, din ce am înţe­les, ar dori ca ANL să de­vi­nă un fel de en­ti­ta­te de con­trol. Inspec­ţia de Stat în Con­struc­ţii ce rol mai are?“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.