O ine­di­tă in­cur­si­u­ne în spa­te­le uși­lor închi­se

Mu­zeul Na­ţi­o­nal de Artă al Ro­mâni­ei, împreu­nă cu Di­gi Wor­ld Ro­mânia, ne in­vi­tă astă­zi, 16 mai, de la ora 11.00, la par­te­rul Ga­le­ri­ei Nați­o­na­le, la pre­zen­ta­rea se­ri­ei de epi­soa­de „Lu­nea la mu­zeu”, de­di­ca­tă Mu­zeu­lui Nați­o­nal de Artă al Ro­mâni­ei.

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

La in­vi­ta­ţia Di­gi Wor­ld Ro­mânia, în pe­ri­oa­da iu­nie 2018-apri­lie 2019, Mu­zeul Na­ţi­o­nal de Artă al Ro­mâni­ei a par­ti­ci­pat la re­a­li­za­rea a do­uăs­pre­ze­ce epi­soa­de ale emi­si­u­nii „Lu­nea la mu­zeu”, un proi­ect de­di­cat în spe­cial pi­e­se­lor din pa­tri­mo­ni­ul mu­ze­al mai puțin ac­ce­si­bi­le pu­bli­cu­lui. Ple­când de la fap­tul că, de re­gu­lă, lu­nea ce­le mai mul­te mu­zee sunt închi­se pu­bli­cu­lui vi­zi­ta­tor, echi­pe­le MNAR și Di­gi Wor­ld au pro­fi­tat pen­tru a ima­gi­na o că­lă­to­rie ine­di­tă în spa­te­le uși­lor încu­ia­te, pe cu­loa­re­le fă­ră pu­blic și în să­li­le lu­mi­na­te

doar at­mos­fe­ric, cu do­ri­nța de a pre­zen­ta pu­bli­cu­lui larg „po­vești­le” ar­tei și ale ma­ri­lor ar­tiști ro­mâni și eu­ro­peni. Se­ria se înscrie în con­cep­tul pro­du­cți­ei de te­le­vi­zi­u­ne Di­gi Wor­ld ca­re ur­mă­rește să dez­vă­lu­ie se­cre­te­le mu­ze­e­lor bu­cu­rește­ne și să le pu­nă în lu­mi­nă di­ver­si­ta­tea și ca­li­ta­tea pa­tri­mo­ni­u­lui, într-o ma­ni­e­ră vie și cap­ti­van­tă, cu aju­to­rul ce­lor mai pa­si­o­nați gar­di­eni ai aces­tor co­mori: mu­ze­o­gra­fi și di­rec­tori de mu­zeu.

Cea de-a pa­tra se­rie a pro­du­cți­ei ori­gi­na­le Di­gi Wor­ld “Lu­nea la mu­zeu” a pre­zen­tat de­ja pu­bli­cu­lui un prim epi­sod de­di­cat unu­ia din­tre ce­le mai va­lo­roa­se mu­zee bu­cu­rește­ne: Mu­zeul Co­le­cți­i­lor de Artă. Am aflat astfel de la Ilin­ca Da­mian, con­ser­va­tor aco­lo, cum a reușit ma­re­le pic­tor Cor­ne­liu Ba­ba, “prin in­ter­me­di­ul ex­po­ziți­i­lor iti­ne­ran­te pe ca­re le-a avut de-a lun­gul vi­eții, să va­dă și ar­ta ves­tu­lui și a es­tu­lui, să cir­cu­le și să cu­noas­că alți ar­tiști, să se îndră­gos­te­as­că de Rem­bran­dt, de Goya, de El Gre­co, per­so­na­li­tăți ale ar­tei in­ter­nați­o­na­le ca­re îi vor mar­ca par­cur­sul ar­tis­tic”. Inau­gu­rat în 1978, Mu­zeul Co­lec­ţi­i­lor de Artă ex­pu­ne lu­crări de pic­tu­ră, sculp­tu­ră, gra­fi­că și artă de­co­ra­ti­vă, do­na­te de-a lun­gul tim­pu­lui de co­le­cți­o­nari și ar­tiști. ”Cu­le­gă­toa­rea de mor­co­vi”, sin­gu­ra lu­cra­re de Van Go­gh, es­te găz­du­i­tă aici și poa­te fi vă­zu­tă ală­turi de lu­cră­ri­le ma­ri­lor ma­eștri ro­mâni. Un alt epi­sod es­te de­di­cat ex­po­ziți­ei tem­po­ra­re ”Me­ta­mor­fo­ze. Ca­mee, ge­me și bi­ju­te­rii din co­le­cția MNAR”, ca­re a pre­zen­tat pu­bli­cu­lui în anul 2018 pes­te 100 de pi­e­se ne­ex­pu­se până atunci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.