Gu­noai­e­le de pe pla­jă, o pro­ble­mă in­ter­nați­o­na­lă

O ma­re co­mu­ni­ta­te adu­ce pro­ble­me co­mu­ne. Una din­tre aces­te pro­ble­me es­te cea a deșeu­ri­lor ma­ri­ne, a că­ror can­ti­ta­te crește de la an la an în toa­te ce­le 4 țări im­pli­ca­te în proi­ec­tul ANEMONE.

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

O ma­re co­mu­ni­ta­te adu­ce pro­ble­me co­mu­ne. Una din­tre aces­te pro­ble­me es­te cea a deșeu­ri­lor ma­ri­ne, a că­ror can­ti­ta­te crește de la an la an în toa­te ce­le 4 țări im­pli­ca­te în proi­ec­tul ANEMONE.

Mai mul­te work shop-uri au fost or­ga­ni­za­te în Ro­mânia, Ucrai­na, Bul­ga­ria și Tur­cia, țări ca­re au par­ti­ci­pat la proi­ec­tul ANEMONE - „Eva­lua­rea vul­ne­ra­bi­li­tății eco­sis­te­mu­lui ma­rin al Mă­rii Ne­gre la pre­si­u­ni­le an­tro­pi­ce”. Aces­te wor­kshop-uri au re­pre­zen­tat o ac­ti­vi­ta­te ese­nția­lă pen­tru im­pli­ca­rea ce­tățe­ni­lor în ce­ea ce înse­am­nă gă­si­rea și apli­ca­rea de so­luții pen­tru pro­ble­ma deșeu­ri­lor ma­ri­ne și co­nști­en­ti­za­rea pu­bli­că a pro­ble­me­lor me­di­u­lui ma­rin. „Da­că în ul­ti­mii ani au avut loc întâlniri și dis­cuții cu di­ve­rși re­pre­zen­ta­nți ai au­to­ri­tăți­lor, co­mu­ni­tăți­lor ști­i­nți­fi­ce și de afa­ceri, de ace­as­tă da­tă dis­cuți­i­le au fost pur­ta­te cu ce­tățeni din

ță­ri­le im­pli­ca­te, de­oa­re­ce aceștia re­pre­zin­tă prin­ci­pa­lul mo­tor ca­re poa­te mo­bi­li­za po­pu­lația pen­tru adop­ta­rea unui com­por­ta­ment res­pon­sa­bil față de me­diu. Anga­ja­men­tul pu­blic re­pre­zin­tă un fac­tor cheie în con­tex­tul cer­ce­tă­rii res­pon­sa­bi­le și ino­vă­rii, con­cen­trând de­ci­zi­i­le pe ne­voi­le so­ci­e­tății”, spu­ne Anca Ma­ria Ghe­or­ghe, coor­do­na­tor ac­ti­vi­tăți ONG Ma­re Nos­trum.

Pri­mul wor­kshop ANEMONE, or­ga­ni­zat la Con­sta­nța

Se­ria de wor­kshop-uri a fost des­chi­să de Ro­mânia. Eveni­men­tul a fost or­ga­ni­zat la Con­sta­nța, iar în ca­drul aces­tu­ia aproa­pe 40 de par­ti­ci­pa­nți au avut po­si­bi­li­ta­tea de a învăța cum să se im­pli­ce în mo­ni­to­ri­za­rea deșeu­ri­lor ma­ri­ne pe li­to­ra­lul ro­mânesc al Mă­rii Ne­gre, dar au aflat și de­ta­lii des­pre mo­dul în ca­re sunt uti­li­za­te da­te­le și cum se fa­ce in­ter­pre­ta­rea aces­to­ra. Du­pă acest wor­kshop a fost or­ga­ni­za­tă o acți­u­ne de mo­ni­to­ri­za­re a deșeu­ri­lor ma­ri­ne, la ca­re au par­ti­ci­pat ce­tățe­nii, vo­lun­ta­rii și ran­ge­rii. Au fost mo­ni­to­ri­za­te 8 sec­toa­re de pla­jă de pe li­to­ra­lul ro­mânesc al Mă­rii Ne­gre, fi­ind co­lec­ta­te pes­te 12.000 de ele­men­te, cu o greu­ta­te to­ta­lă de 95 de kg.

Acți­uni de mo­ni­to­ri­za­re a pla­je­lor și în Ucrai­na, Bul­ga­ria, Tur­cia

Al doi­lea wor­kshop a avut loc în Ucrai­na, la Odes­sa, un­de în ca­drul Cen­tru­lui Ști­i­nți­fic Ucrai­nean de Eco­lo­gie Ma­ri­nă (UkrSCES) cei pes­te 60 de par­ti­ci­pa­nți au abor­dat as­pec­te pre­cum: mo­du­ri­le în ca­re ajung deșeu­ri­le pe pla­jă și în apa mă­rii, im­pac­tul aces­to­ra asu­pra me­di­u­lui, re­lația din­tre plas­tic și om, so­luții de pre­veni­re a deșeu­ri­lor ma­ri­ne, cât și ne­ce­si­ta­tea co­la­bo­ră­rii din­tre au­to­ri­tăți și ce­tățeni.

Al trei­lea wor­kshop din ca­drul proi­ec­tu­lui ANEMONE a fost or­ga­ni­zat la Var­na, în Bul­ga­ria. Pes­te 35 de par­ti­ci­pa­nți au aflat in­for­mații des­pre si­tuația ac­tua­lă a pro­ble­mei deșeu­ri­lor ma­ri­ne din Bul­ga­ria. În ca­drul eveni­men­tu­lui, Insti­tu­tul de Oce­a­no­lo­gie (IO-BAS) a re­a­li­zat și o de­mon­strație cu o dro­nă, ca­re a pla­nat dea­su­pra pla­jei, ofe­rind o ima­gi­ne de an­sam­blu asu­pra po­rți­u­nii ce ur­ma a fi mo­ni­to­ri­za­tă. Ulte­ri­or aces­tui wor­kshop, par­ti­ci­pa­nții s-au im­pli­cat într-o acți­u­ne de in­ven­ta­ri­e­re și co­lec­ta­re a deșeu­ri­lor pe po­rți­u­nea de pla­jă sur­vo­la­tă de dro­nă.

Im­pac­tul deșeu­ri­lor

Ulti­mul wor­kshop ce a abor­dat pro­ble­ma deșeu­ri­lor ma­ri­ne a avut loc în Tur­cia, la Istan­bul, un­de pes­te 30 de ce­tățeni au dez­bă­tut o te­mă de in­te­res: im­pac­tul deșeu­ri­lor ma­ri­ne asu­pra me­di­u­lui cos­ti­er. Wor­kshop-ul a fost ur­mat de o acți­u­ne de mo­ni­to­ri­za­re a deșeu­ri­lor ma­ri­ne, or­ga­ni­za­tă de Fun­dația Tur­că de Cer­ce­ta­re Ma­ri­nă (TUDAV), în ca­drul că­reia au fost co­lec­ta­te 75 kg plas­tic, 19 kg de sti­clă și 18 kg de me­tal. „Pro­ble­ma deșeu­ri­lor ma­ri­ne es­te una co­mu­nă ță­ri­lor din ju­rul Mă­rii Ne­gre, iar aces­te wor­kshop-uri ne-au ofe­rit po­si­bi­li­ta­tea de a dis­cu­ta cu ce­tățe­nii par­ti­ci­pa­nți din aces­te țări, de a ve­dea per­spec­ti­va aces­to­ra și de a gă­si so­luții co­mu­ne și acți­uni con­cre­te în ca­re aceștia se pot im­pli­ca. Am întâlnit oa­meni dor­nici și ho­tă­râți în a acți­o­na și a fa­ce par­te din ce­ea ce înse­am­nă schim­ba­rea, toți având ace­e­ași do­ri­nță – pla­je cu­ra­te, nu aco­pe­ri­te de deșeuri”, a con­chis Anca Ma­ria Ghe­or­ghe.

În pe­ri­oa­da ime­diat ur­mă­toa­re sunt pla­ni­fi­ca­te alte se­rii de wor­kshop-uri în fi­e­ca­re din ță­ri­le im­pli­ca­te.Proi­ec­tul es­te coor­do­nat de Insti­tu­tul Nați­o­nal pen­tru Cer­ce­ta­re și Dez­vol­ta­re Ma­ri­ti­mă „Gri­go­re Anti­pa”.

O pro­ble­mă com­ple­xă

Ori­ce deșeu eli­mi­nat ne­co­res­pun­ză­tor, ac­ci­den­tal sau in­te­nți­o­nat, are po­te­nția­lul de a de­ve­ni deșeu ma­rin, fie că es­te eli­mi­nat di­rect în me­di­ul ma­rin sau cos­ti­er, fie că ajun­ge aici prin in­ter­me­di­ul râu­ri­lor și flu­vi­i­lor ce se var­să în mări și oce­a­ne. Prin­ci­pa­lul fac­tor ce con­du­ce la apa­riția aces­to­ra es­te omul. Deșeu­ri­le ma­ri­ne se gă­sesc în toa­te mă­ri­le și în toa­te zo­ne­le cos­ti­e­re din între­a­ga lu­me, re­pre­zen­tând o ame­ni­nța­re la adre­sa fau­nei și a eco­sis­te­me­lor, dar și la adre­sa să­nă­tății uma­ne.

În Ma­rea Ne­a­gră, deșeu­ri­le ma­ri­ne sunt ge­ne­ra­te în prin­ci­pal de ac­ti­vi­tăți­le de pe us­cat, iar pe țăr­mu­ri­le ei ele­men­te­le cel mai des întâlni­te sunt mu­cu­ri­le de ți­ga­ră, PET-uri­le și am­ba­la­je­le de la di­fe­ri­te ali­men­te.

Ca­rac­te­ris­ti­ci­le spe­ci­fi­ce re­gi­u­nii Mă­rii Ne­gre fac ca deșeu­ri­le ma­ri­ne să re­pre­zin­te o pro­ble­mă des­tul de di­fi­ci­lă, per­sis­ten­tă și co­mu­nă pen­tru toa­te ță­ri­le ri­ve­ra­ne. Ce­le 18 por­turi, si­tua­te de-a lun­gul ce­lor 6 țări ri­ve­ra­ne, dar și ac­ti­vi­tăți­le tu­ris­ti­ce și co­mer­cia­le atrag mi­li­oa­ne de tu­riști anual, că­ro­ra li se adau­gă po­pu­lați­i­le lo­ca­le, con­du­când ast­fel la o sur­să nes­fârși­tă de pro­du­ce­re a deșeu­ri­lor ma­ri­ne. De ase­me­nea, spe­ci­fi­cul de ma­re se­mi-închi­să, în ca­re se var­să apa a 10 mari râuri, con­tri­bu­ie sem­ni­fi­ca­tiv la can­ti­ta­tea de deșeuri întâlni­tă pe pla­je și în apa mă­rii, deșeuri co­lec­ta­te de aces­te ape, de la iz­vor până la gu­ra de văr­sa­re, din tot ba­zi­nul hi­dro­gra­fic al aces­to­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.