Cri­za eco­no­mi­că a for­ţei de mun­că de­ja a înce­put

Preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Na­ţi­o­nal al IMM (CNIPMMR), Flo­rin Jia­nu, sus­ţi­ne că o cri­ză a for­ţei de mun­că în Ro­mânia es­te echi­va­len­tul unei cri­ze eco­no­mi­ce.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Pre­şe­din­te­le Con­si­li­u­lui Na­ţi­o­nal al IMM (CNIPMMR), Flo­rin Jia­nu, sus­ţi­ne că o cri­ză a for­ţei de mun­că în Ro­mânia es­te echi­va­len­tul unei cri­ze eco­no­mi­ce. De­fi­ci­tul de for­ţă de mun­că din Ro­mânia de­pă­şeş­te un mi­li­on de oa­meni, spu­ne aces­ta. „Ro­mânia li­be­ră“a dis­cu­tat an­te­ri­or pe acest su­bi­ect cu pre­şe­din­te­le PIAROM, Cris­tian Pârvan. Con­tex­tul era cel al anun­ţu­lui ofi­cial al Gu­ver­nu­lui pri­vind in­ten­ţia de a adu­ce în Ro­mânia mun­ci­tori din Pa­kis­tan.

De­fi­ci­tul de for­ţă de mun­că din Ro­mânia de­pășește un mi­li­on de oa­meni, spu­ne aces­ta. „Ro­mânia li­be­ră“a dis­cu­tat an­te­ri­or pe acest su­bi­ect cu preșe­din­te­le PIAROM, Cris­tian Pârvan. Con­tex­tul era cel al anun­ţu­lui ofi­cial al Gu­ver­nu­lui, pri­vind in­ten­ţia de a adu­ce în Ro­mânia mun­ci­tori din Pa­kis­tan.

Mi­nis­te­rul pen­tru dias­po­ra și dez­vol­ta­rea re­sur­se­lor uma­ne din Pa­kis­tan a con­venit să tri­mi­tă în Ro­mânia pes­te 500.000 de mun­ci­tori, din di­ver­se sec­toa­re, până anul vi­i­tor. Era vor­ba des­pre o ofer­tă pre­zen­ta­tă de am­ba­sa­do­rul ro­mân în Pa­kis­tan, Ni­cu­laie Goia, într-o întâlni­re ofi­cia­lă cu Sayed Zul­fi­kar Abbas Buk­hari, asis­tent spe­cial al pre­mi­e­ru­lui pa­kis­ta­nez.

Dar, în timp ce, ofi­cial, plă­nu­im să adu­cem la con­tract, până în anul 2020, ju­mă­ta­te de mi­li­on de oa­meni, iar CNIPMMR spu­ne că ne­voia ac­tua­lă es­te de un mi­li­on de oa­meni, din alte sur­se, ci­fre­le ofi­cia­le dau, con­tra­dic­to­riu, o ne­voie de for­ţă de mun­că foar­te mi­că, Pârvan a spus RL că da­te­le aces­tea ofi­cia­le „sunt ci­fre sta­tis­ti­ce și vor­be arun­ca­te în vânt“.

Va­ria­bi­le­le

Niște ci­fre exac­te, din eco­no­mia re­a­lă, nici nu se pot da, spu­ne aces­ta, pen­tru că ni­meni nu le știe cu exac­ti­ta­te și sunt mul­te va­ria­bi­le ca­re pot schim­ba da­te­le pro­ble­mei.

„Nu știe ni­meni de fapt (...) noi sus­ţi­nem că avem co­men­zi. Da­că mâi­ne co­mer­ţul mon­dial su­fe­ră, se duc și co­men­zi­le noas­tre, și con­struc­ţi­i­le noas­tre, și tu­ris­mul nos­tru, pen­tru că toa­te au ne­voie de oa­meni. Da­că eco­no­mia per­for­me­a­ză, ne­voia va fi ma­re. Și a noas­tră, și cea eu­ro­pe­a­nă, și cea mon­dia­lă. Da­că nu, îi vom da afa­ră și pe cei pe ca­re-i avem“, a spus RL res­pon­sa­bi­lul PIAROM.

„O cri­ză eco­no­mi­că nu înse­am­nă nea­pă­rat de­fi­cit, nu înse­am­nă nea­pă­rat o scă­de­re. O cri­ză eco­no­mi­că poa­te însem­na și nea­tin­ge­rea po­ten­ţia­lu­lui eco­no­mic“, a de­cla­rat, con­form Agerpres, Jia­nu.

Li­de­rul CNIPMMR sus­ţi­ne că Ro­mânia poa­te să cre­as­că din punct de ve­de­re eco­no­mic „mult mai mult de­cât o fa­ce în acest mo­ment“. Nu­mai că, a con­ti­nuat Flo­rin Jia­nu, „în mo­men­tul în ca­re, în Tu­rism, nu ai oa­meni cu ca­re să lu­cre­zi, nu mai des­chi­zi un al doi­lea res­tau­rant, în mo­men­tul în ca­re, în Con­struc­ţii, nu ai oa­meni cu ca­re să lu­cre­zi, nu mai faci o no­uă con­struc­ţie ș.a.m.d. în toa­te do­me­ni­i­le“.

Con­form unor es­ti­mări, la ni­ve­lul anu­lui 2017, apro­xi­ma­tiv 70.000 de ro­mâni au ple­cat din ța­ră pen­tru a munci în alt stat UE. În con­se­ci­nță, din ce în ce mai mul­te com­pa­nii ro­mânești sau străi­ne, mai ales din do­me­ni­ul pro­du­cți­ei și HoReCa, au ajuns să re­fu­ze co­men­zi sau chiar să-și închi­dă po­rți­le, de­oa­re­ce nu gă­sesc su­fi­ci­e­nți an­ga­jați, atra­ge aten­ţia EY.

Sunt anu­mi­te zo­ne eco­no­mi­ce (ca Ti­mișoa­ra, Cluj sau Bu­cu­rești) ce su­fe­ră cel mai mult din cau­za de­fi­ci­tu­lui de fo­rță de mun­că. Com­pa­ni­i­le din aces­te pă­rți ale ță­rii cau­tă să pu­nă în apli­ca­re so­luții ca­re să le re­zol­ve pro­ble­me­le. Ast­fel, mul­te au ajuns să ape­le­ze tot mai des la fo­rță de mun­că din afa­ra Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne pen­tru a-și aco­peri pos­tu­ri­le va­can­te, spu­ne EY.

„Ro­mânia li­be­ră“a aflat din pia­ţă că ma­ri­le orașe, în frun­te cu Ca­pi­ta­la, de­ja re­zol­vă spon­tan pro­ble­ma for­ţei de mun­că. Foar­te mul­ţi sud-ame­ri­cani, în pri­mul rând bra­zi­li­eni, cu­ba­ne­zi și chiar vene­zue­leni, sta­te afla­te în cri­ză, lu­cre­a­ză în HoReCa. Și se adap­te­a­ză foar­te re­pe­de, da­to­ri­tă com­pa­ti­bi­li­tă­ţii lim­bii lor ma­ter­ne cu ro­mâna.

Po­ten­ţial de dez­vol­ta­re ra­tat

Re­venind, Jia­nu spu­ne că, da­că nu ai for­ţă de mun­că dis­po­ni­bi­lă, „nu po­ţi să îţi atin­gi po­ten­ţia­lul de dez­vol­ta­re. Eu cred că tre­bu­ie să aban­do­năm ace­as­tă pro­ble­mă, ace­as­tă dra­mă a Ro­mâni­ei, că pa­tru mi­li­oa­ne de ro­mâni lo­cu­i­esc afa­ră, nu to­ţi o duc bi­ne, nu to­ţi sunt fe­ri­ci­ţi, ci tre­bu­ie să ne lup­tăm noi, an­tre­pre­no­rii, să le ofe­rim acea per­spec­ti­vă de a se întoar­ce aca­să“.

Da, însă pro­ble­ma ace­as­ta a re­pa­tri­e­rii ro­mâni­lor din dias­po­ra es­te și mai com­ple­xă. Oda­tă ce s-au aco­mo­dat cu stan­dar­de­le oc­ci­den­ta­le, ro­mânii ple­ca­ţi în Fran­ţa, Spa­nia sau Ita­lia, ori Ma­rea Bri­ta­nie sunt foar­te greu de adus îna­poi.

Pro­fe­so­rul de Eco­no­mie Mir­cea Coșea a atras aten­ţia de mai mult timp „Ro­mâni­ei li­be­re“că sta­tis­ti­ci­le din mai mul­te sta­te ca­re s-au con­frun­tat, de-a lun­gul tim­pu­lui, cu emi­gra­ţia eco­no­mi­că, de­mon­stre­a­ză că, în me­die, nu­mai 15% din cei ple­ca­ţi se mai întorc în ţa­ra lor de ori­gi­ne.

Cum re­ac­ţi­o­nea­ză au­to­ri­tă­ţi­le? Pe 5 noi­em­brie 2018, a fost pro­mul­ga­tă Le­gea 247/2018 pen­tru mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea unor ac­te nor­ma­ti­ve pri­vind re­gi­mul străi­ni­lor în Ro­mânia.

Ce­le mai im­por­tan­te amen­da­men­te:

Sa­la­ri­ul de re­fe­ri­nță se mo­di­fi­că de la va­rian­te­le an­te­ri­oa­re, la ni­ve­lul sa­la­ri­u­lui de ba­ză mi­nim brut pe ța­ră, ga­ran­tat în pla­tă;

Pen­tru înca­dra­rea și pre­lun­gi­rea drep­tu­lui de mun­că la lu­cră­to­rii înalt ca­li­fi­cați, va fi ne­voie doar de do­uă sa­la­rii me­dii bru­te, în loc de pa­tru, cum pre­ve­dea an­te­ri­or, spu­ne Clau­dia So­fia­nu, par­te­ner EY Ro­mânia;

Se sim­pli­fi­că obți­ne­rea avi­zu­lui de mun­că pen­tru lu­cră­to­rii per­ma­ne­nți, prin eli­mi­na­rea pro­ce­du­rii de obți­ne­re a ates­ta­tu­lui de re­cu­noaște­re a stu­di­i­lor de la Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei;

Se re­gle­men­te­a­ză in­tra­rea și șe­de­rea pen­tru ac­ti­vi­tăți de cer­ce­ta­re ști­i­nți­fi­că;

Se re­gle­men­te­a­ză noți­u­nea de lu­cră­tor au pair;

Se înju­mă­tățesc ta­xe­le la avi­ze­le de mun­că de la 200 la 100 de eu­ro, res­pec­tiv de la 50 la 25 de eu­ro.

Pro­mul­ga­rea le­gii nr. 247/2018 va avea un im­pact po­zi­tiv pen­tru me­di­ul pri­vat, re­du­când pra­gu­ri­le de înca­dra­re și sim­pli­fi­când an­ga­ja­rea străi­ni­lor în Ro­mânia, cre­de EY.

În ace­lași timp, mo­di­fi­că­ri­le vor spori apor­tul de ce­tățeni ai sta­te­lor te­rțe, atât în do­me­ni­ul pri­vat de­fi­ci­tar (HoReCa, IT, in­dus­tria au­to­mo­ti­ve, Con­stru­cți­i­le, re­tai­lul și cen­tre­le de ser­vi­cii), cât și în zo­na de spe­cia­liști și cer­ce­tă­tori pen­tru dez­vol­ta­re.

FOTO: INQUAM PHOTOS/BOGDAN BUDA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.