CSM Bu­cu­rești a câști­gat Cu­pa Chal­len­ge

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În sa­la Di­na­mo din Ca­pi­ta­lă s-a dis­pu­tat ma­nșa re­tur a fi­na­lei Cu­pei Chal­len­ge la han­dbal mas­cu­lin, între CSM Bu­cu­rești și for­mația por­tu­ghe­ză AM Ma­dei­ra Ande­bol SAD. În ur­mă cu o săp­tă­mână,în Pa­vil­hão do Ma­ríti­mo din Fun­chal ce­le do­uă echi­pe au ter­mi­nat la ega­li­ta­te,scor 22-22,.Așa du­pă cum era de aștep­tat,elevii lui Pau­lo Pe­rei­ra au obți­nut vic­to­ria cu 26-20 (16-9).

În po­fi­da di­fe­re­nței de șa­se go­luri con­sem­na­tă pe ta­be­la de mar­caj,re­pli­ca oas­peți­lor a fost una pes­te aștep­tări,iar emoți­i­le nu au lip­sit pen­tru “ti­gri”. O pri­mă re­pri­ză sen­zați­o­na­lă fă­cu­tă de bu­cu­reșteni, în ca­re au pus șap­te punc­te

di­fe­re­nță,a fost ur­ma­tă de 15 mi­nu­te de coșmar pen­tru ei,în ca­re nu au înscris de­cât o da­tă,iar por­tu­ghe­zii s-au apro­piat la do­uă lun­gi­mi,1715,pe fon­dul unei de­fen­si­ve agre­si­ve ce i-a pri­vat de spații de pă­trun­de­re pe ju­că­to­rii gaz­dă.În ce­le din ur­mă,”ti­grii” și-au re­gă­sit ca­de­nța și au do­mi­nat fi­na­lul de meci și cu con­tri­buția im­por­tan­tă a por­ta­ru­lui Kru­pa.

Go­lu­ri­le vic­to­ri­ei au fost mar­ca­te de Allah­ka­ram Este­ki, Ro­ta­ru - câte 6, Sa­jad Este­ki, Se­li­cani Tei­xei­ra, Ge­or­gi­ev­sk - câte 4, Mă­nes­cu - 2.

For­mația mas­cu­li­nă a CSM Bu­cu­rești es­te la pri­mul său tro­feu con­ti­nen­tal, fi­ind în ace­lași timp a cin­cea for­mație ro­mâneas­că câști­gă­toa­re a Cu­pei Chal­len­ge du­pă Ste­aua (2006),UCM Reșița (2007, 2008, 2009), HC Odor­hei (2015) și Po­tais­sa Tur­da (2018).

La ni­ve­lul băn­cii teh­ni­ce, Pau­lo Per­rei­ra s-a due­lat cu se­cun­dul său de la nați­o­na­la Por­tu­ga­li­ei, an­tre­nor prin­ci­pal la for­mația din Ma­dei­ra.

Fă­ră a mi­ni­ma­li­za me­ri­te­le ce­lor de la CSM Bu­cu­rești, tre­bu­ie spus că echi­pe­le de club din ță­ri­le con­si­de­ra­te mari fo­rțe pe bă­trânul con­ti­nent nu par­ti­ci­pă la Cu­pa Chal­len­ge, axându-se pe pri­me­le do­uă com­pe­tiții,Li­ga Cam­pi­o­ni­lor, res­pec­tiv Cu­pa EHF.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.