Mo­to­rul fran­co-ger­man, în pa­nă?

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

În apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor eu­ro­pe­ne, ner­vii sunt înti­nși între Ber­lin și Pa­ris iar can­ce­la­rul ger­man, Ange­la Mer­kel, nu a fă­cut un se­cret din aces­te ten­si­uni în in­ter­vi­ul dat pen­tru Sud­deut­sche Zei­tung.

Can­ce­la­rul re­la­te­a­ză des­pre „con­frun­tări“cu preșe­din­te­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, des­pre „dis­fun­cți­o­na­li­tăți“, „di­fe­re­nțe de men­ta­li­ta­te“ca și des­pre „di­fe­re­nțe de con­ce­pție“. Cu­plul fran­co-ger­man es­te în pra­gul „di­vo­rțu­lui“din cau­za acu­mu­lă­rii dis­pu­te­lor în ul­ti­me­le luni, fă­ră ca una din pă­rți să fa­că un pas spre ce­a­lal­tă. Pe 25 apri­lie, la Ély­sée, Ma­cron su­bli­nia de­za­cor­du­ri­le cu Mer­kel asu­pra Bre­xit,

a lup­tei con­tra schim­bă­rii cli­ma­ti­ce sau asu­pra re­lați­i­lor co­mer­cia­le cu SUA. Cei doi li­deri eu­ro­peni au avut mai mul­te di­ver­ge­nțe în ul­ti­me­le luni, de la îngheța­rea vânză­ri­lor de ar­me Ara­bi­ei Sau­di­te, de­ci­să de Ger­ma­nia du­pă uci­de­rea lui Ja­mal Khas­hog­gi, la vi­i­to­rul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne sau Bre­xit și amână­ri­le acor­da­te Ma­rii Bri­ta­nii. Po­tri­vit co­ti­dia­nu­lui ger­man, pa­tru fac­tori re­ce­nți ex­pli­că ac­ce­sul de umor ne­gru al Ber­li­nu­lui față de Pa­ris. În pri­mul rând cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru că, stră­du­in­du-se să slă­be­as­că gru­pul par­la­men­tar con­ser­va­tor al Par­ti­du­lui Po­pu­lar Eu­ro­pe­an (PPE), do­mi­nat de CDU, al can­ce­la­ru­lui Mer­kel, Ma­cron s-a le­gat de in­te­re­se­le Ber­li­nu­lui. Apoi es­te vor­ba des­pre im­pre­sia do­mi­nan­tă în Ger­ma­nia că preșe­din­te­le Re­pu­bli­cii fran­ce­ze a pus re­for­me­le în pa­ran­te­ză du­pă cri­za Ves­te­lor gal­be­ne, ce­ea ce afec­te­a­ză cre­di­bi­li­ta­tea Fra­nței. Al trei­lea fac­tor es­te de­ci­zia Pa­ri­su­lui de lu­na tre­cu­tă de a vo­ta la Bru­xel­les con­tra des­chi­de­rii de noi ne­go­ci­eri co­mer­cia­le cu SUA, fapt vă­zut în Ger­ma­nia drept un atac di­rect con­tra in­te­re­se­lor co­mer­cia­le nați­o­na­le. Și în sfârșit, de­za­cor­du­ri­le de­veni­te evi­den­te la ulti­mul sum­mit de la Si­biu asu­pra obi­ec­ti­vu­lui unei re­du­ceri a car­bo­nu­lui în 2050. To­tul a întă­rit sen­ti­men­tul Ber­li­nu­lui că pu­te­rea de la Ély­sée cau­tă să-și im­pu­nă ve­de­ri­le în Eu­ro­pa în loc să ela­bo­re­ze com­pro­mi­suri prac­ti­ce cu Ger­ma­nia. O „con­frun­ta­re pașni­că“se de­se­nea­ză între Fra­nța și Ger­ma­nia pen­tru că am­be­le țări sunt în con­cu­re­nță di­rec­tă pen­tru no­mi­na­li­zări la prin­ci­pa­le­le pos­turi în in­sti­tuți­i­le eu­ro­pe­ne, ca­re tre­bu­ie reînnoi­te du­pă scru­ti­nul din 26 mai. Și Pa­ri­sul și Ber­li­nul do­resc preșe­di­nția Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne ca și pe cea a Băn­cii Cen­tra­le eu­ro­pe­ne.

În in­ter­viu, Ange­la Mer­kel su­bli­nia­ză, pen­tru pri­ma oa­ră, punc­te­le sa­le de de­za­cord cu ger­ma­nul Man­fred Wer­ner, pri­mul pe lis­ta PPE, ce­ea ce nu înse­am­nă că l-ar su­sți­ne pe fran­ce­zul Mi­chel Bar­ni­er la preșe­di­nția Co­mi­si­ei. Ana­liștii ara­tă că Ange­la Mer­kel es­te aproa­pe de închei­e­rea man­da­tu­lui și cea ca­re pa­re cel mai bi­ne pla­sa­tă pen­tru a-i suc­ce­da, no­ua șe­fă a CDU, Anne­gret Kramp-Kar­ren­bauer, nu­mi­tă și „AKK“, nu se anu­nță un par­te­ner mai fa­cil pen­tru Ma­cron. În Ger­ma­nia și chiar în Eu­ro­pa, opi­nia es­te că AKK s-a im­pus déjà în fața Pa­ri­su­lui în mai mul­te su­bi­ec­te, între ca­re me­nți­ne­rea se­di­u­lui Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an la Stras­burg. Expe­ri­e­nța ara­tă însă că Ger­ma­nia și Fra­nța pot să-și re­a­pro­prie po­ziți­i­le și să încer­ce ela­bo­ra­rea de com­pro­mi­suri, așa cum au fă­cut în ul­ti­me­le de­ce­nii.

În in­ter­viu, Ange­la Mer­kel și-a ex­pus punc­te­le de ve­de­re asu­pra Bre­xit și a cri­zei cli­ma­ti­ce su­bli­ni­ind: „Eu­ro­pa tre­bu­ie să se uneas­că pen­tru a fa­ce față pro­vo­că­ri­lor pu­se de cei trei mari ri­va­li mon­dia­li – Chi­na, Ru­sia și SUA. „Nu es­te nici o îndoia­lă că Eu­ro­pa tre­bu­ie să se re­po­ziți­o­ne­ze într-o lu­me în mu­tație, fos­te­le cer­ti­tu­dini ale or­di­nii post-răz­boi nu mai sunt va­la­bi­le“. Mer­kel a adău­gat că „ei (Chi­na, Ru­sia și SUA) ne fo­rțe­a­ză, iar și iar, să gă­sim so­luții co­mu­ne. Es­te ade­sea di­fi­cil având în ve­de­re in­te­re­se­le noas­tre di­ver­gen­te. Dar am reușit, dând ca exem­plu, po­li­ti­ca noas­tră pri­vind con­flic­tul din Ucrai­na“. Mer­kel a pre­ci­zat că „Bre­xit a fost cea mai ma­re co­ti­tu­ră eu­ro­pe­a­nă din ul­ti­mii ani, dar glo­nțul se află acum în ta­bă­ra Ma­rii Bri­ta­nii“, ca­re pen­tru a pă­ră­si UE va tre­bui să ai­bă o ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră la Lon­dra. In­ter­vi­ul in­ter­vi­ne într-un mo­ment-cheie al ce­lor 14 ani cât Mer­kel s-a aflat la pu­te­re, când par­ti­dul său, Uni­u­nea Creștin-de­mo­cra­tă, se con­frun­tă cu per­spec­ti­va unor pi­er­deri im­por­tan­te la ale­ge­ri­le din 23-26 mai, cu toa­te că ob­ser­va­to­rii es­ti­me­a­ză că ea va ră­mâne po­pu­la­ră și își va pu­tea du­ce la ca­păt cel deal pa­tru­lea man­dat, până în 2021.

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.