Spec­ta­col de Ga­lă și Fes­ti­val Can­tus Mun­di la Bu­cu­rești

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Pe 25 mai, Pro­gra­mul Nați­o­nal Can­tus Mun­di, par­te­ner tra­diți­o­nal al Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii, va re­ve­ni pen­tru al cin­ci­lea an pen­tru un nou eveni­ment mu­zi­cal in­te­rac­tiv, de­di­cat tu­tu­ror vi­zi­ta­to­ri­lor Fes­ti­va­lu­lui Ope­ra Co­pi­i­lor.

Zi­ua Can­tus Mun­di la Fes­ti­va­lul Ope­ra Co­pi­i­lor, or­ga­ni­za­tă la Grand Are­na OCC, va co­nți­ne o su­i­tă de ac­ti­vări co­ra­le, ate­li­e­re mu­zi­ca­le și re­ci­ta­luri și se va încheia cu Ga­la Can­tus Mun­di Bu­cu­rești. Pe par­cur­sul zilei, spec­ta­to­rii vor fi pro­vo­cați la o sim­pa­ti­că se­si­u­ne de KARAOKE, în ca­re își vor pu­tea exer­sa ta­len­tul mu­zi­cal și pre­ze­nța sce­ni­că. Co­ru­ri­le din Pro­gra­mul Nați­o­nal Can­tus Mun­di și Can­tus Mun­di Bu­cu­rești,

coor­do­na­te de Ce­zar Ver­lan, di­ri­jo­rul se­cund al Co­ru­lui Ma­dri­gal, vor dez­vă­lui asis­te­nței, prin­tr-o re­pe­tiție cu pu­blic, ma­gia din spa­te­le unui con­cert co­ral.

De ase­me­nea, la Grand Are­na OCC va fi or­ga­ni­za­tă o se­si­u­ne de im­pro­vi­zație mu­zi­ca­lă, coor­do­na­tă de cântă­re­ața Iri­na Sârbu, una din­tre ce­le mai fru­moa­se și ver­sa­ti­le voci de jazz ale ti­ne­rei ge­ne­rații. Iri­na va lu­cra pe sce­nă cu apro­xi­ma­tiv 100 de co­pii din ca­drul Pro­gra­mu­lui Can­tus Mun­di, într-o no­uă ediție a aces­tui proi­ect spe­cial, pe ca­re ar­tis­ta l-a dez­vol­tat în ca­drul Șco­lii de Va­ră Can­tus Mun­di 2018 și pe ca­re l-a pre­zen­tat și ce­lor pes­te 5.000 de spec­ta­tori pre­ze­nți la Can­tus Mun­di Fest, or­ga­ni­zat anul tre­cut la ROMEXPO. Re­ci­ta­lu­ri­le in­stru­men­ta­le și vo­ca­le ale co­pi­i­lor

și ti­ne­ri­lor din Pro­gra­mul Can­tus Mun­di vor fi com­ple­ta­te cu o ga­lă-spec­ta­col, în ca­re co­ru­ri­le de co­pii și ti­neri din ca­drul pro­gra­mu­lui vor in­ter­pre­ta ce­le mai fru­moa­se cânte­ce ale co­pi­lă­ri­ei.

In­tra­rea es­te li­be­ră pe par­cur­sul între­gii zi­le, in­clu­siv la spec­ta­co­lul de ga­lă!

Toți par­ti­ci­pa­nții la Zi­ua Can­tus Mun­di din ca­drul fes­ti­va­lu­lui vor pri­mi gra­tu­it brățări de ac­ces în Gol­den Ring (zo­nă în fața sce­nei, cu ac­ces ex­clu­siv pe ba­ză de brăța­ră) la toa­te con­cer­te­le Can­tus Mun­di Bu­cu­rești Fest de la fi­na­lul lu­nii iu­nie. Mai mult de­cât atât, pur­tă­to­rii de brățări Can­tus Mun­di vor in­tra au­to­mat într-o tra­ge­re la so­rți, iar câști­gă­to­rii vor pu­tea ur­ca pe sce­na Can­tus Mun­di Bu­cu­rești Fest, ală­turi de ar­tiștii pre­fe­rați, pen­tru po­ze, au­to­gra­fe și ca­do­uri spe­cia­le.

Can­tus Mun­di Fest 2019

În pe­ri­oa­da 27-30 iu­nie se va des­fășu­ra cea de-a treia ediție Can­tus Mun­di Bu­cu­rești Fest 2019, cel mai ma­re eveni­ment nați­o­nal de edu­cație și in­te­gra­re so­cia­lă prin mu­zi­că. Eveni­men­tul va avea loc în Par­cul He­răs­trău, in­tra­rea Char­les de Gaul­le, iar in­tra­rea es­te li­be­ră. „Can­tus Mun­di Bu­cu­rești Fest, din­co­lo de a fi un fes­ti­val mu­zi­cal, es­te unul al spe­ran­ţei și al bu­cu­ri­ei”, spu­ne di­ri­jo­rul Ion Ma­rin, preșe­din­te fon­da­tor al Pro­gra­mu­lui Na­ţi­o­nal Can­tus Mun­di.

Fi­e­ca­re se­a­ră de fes­ti­val va avea par­te de con­cer­te ine­di­te, su­sți­nu­te de ar­tiști

de re­nu­me ai mu­zi­cii cla­si­ce, pop, rock și folk, ca­re vor cânta ală­turi de co­pi­ii din co­ru­ri­le Pro­gra­mu­lui Nați­o­nal Can­tus Mun­di. La ediția tre­cu­tă, în 2018, au ur­cat pe sce­nă ar­tiști pre­cum Smi­ley, Ho­ria Bren­ciu, Fe­li, Vol­taj, Ta­xi, Vunk, Eme­ric Imre și Ale­xan­dra Ușu­re­lu. Dis­tra­cția va fi în toi pe toa­tă pe­ri­oa­da Can­tus Mun­di Bu­cu­rești Fest - pe lângă con­cer­te­le din fi­e­ca­re se­a­ră, co­pi­ii vor pu­tea par­ti­ci­pa la ac­ti­vi­tăți­le di­ur­ne ale fes­ti­va­lu­lui, cum ar fi zo­na de tes­ta­re a in­stru­men­te­lor mu­zi­ca­le, fa­ce pain­ting, pis­ci­nă cu bi­le, stre­et mu­sic, jo­curi și ne­nu­mă­ra­te alte sur­pri­ze!

Pro­gra­mul Nați­o­nal Can­tus Mun­di a fost ini­ţiat de re­pu­ta­tul di­ri­jor Ion Ma­rin și es­te de­ru­lat prin ac­ti­vi­ta­tea mem­bri­lor Co­ru­lui Nați­o­nal de Ca­me­ră „Ma­dri­gal - Ma­rin Con­stan­tin”. Du­pă 8 ani de ac­ti­vi­ta­te, Pro­gra­mul Na­ţi­o­nal Can­tus Mun­di reu­nește sub um­bre­la sa pes­te 1.200 de co­ruri și pes­te 43.000 de co­pii, ca­re, ală­turi de di­ri­jo­rii lor, par­ti­ci­pă la pro­mo­va­rea cântu­lui co­ral pe întreg cu­prin­sul ţă­rii, de­pășind ba­ri­e­re­le le­ga­te de et­nie, con­di­ţie so­cia­lă, ca­pa­ci­tă­ţi fi­zi­ce sau psi­hi­ce, con­stru­ind ast­fel nu­clee cul­tu­ra­le com­ple­xe, atât de ne­ce­sa­re pen­tru re­vi­ta­li­za­rea so­ci­e­tă­ţii noas­tre.

FOTO: CRISTINA ANGHEL

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.