Săp­tă­mâna ro­mâneas­că a tes­tă­rii pen­tru de­pis­ta­rea he­pa­ti­te­lor

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Aso­ciația Pa­ci­e­nți­lor cu Afe­cți­uni He­pa­ti­ce din Ro­mânia lan­se­a­ză o no­uă cam­pa­nie în ca­drul eveni­men­tu­lui in­ter­na­ţi­o­nal „Spring Eu­ro­pe­an Tes­ting We­ek“, pri­lej cu ca­re per­soa­ne din mai mul­te ju­dețe din ța­ră au oca­zia să se tes­te­ze, în mod gra­tu­it, pen­tru vi­ru­su­ri­le he­pa­ti­ce B și C.

Aso­ciația Pa­ci­e­nți­lor cu Afe­cți­uni He­pa­ti­ce din Ro­mânia lan­se­a­ză o no­uă cam­pa­nie în ca­drul eveni­men­tu­lui in­ter­na­ţi­o­nal „Spring Eu­ro­pe­an Tes­ting We­ek“, pri­lej cu ca­re per­soa­ne din mai mul­te ju­dețe din ța­ră au oca­zia să se tes­te­ze, în mod gra­tu­it, pen­tru vi­ru­su­ri­le he­pa­ti­ti­ce B și C.

Es­te vor­ba de o iniția­ti­vă ca­re încu­ra­je­a­ză aso­ciați­i­le de pa­ci­e­nți, pro­fe­si­o­niștii din sec­to­rul me­di­cal și re­pre­zen­ta­nții au­to­ri­tăți­lor să co­la­bo­re­ze pen­tru a in­ten­si­fi­ca acți­u­ni­le de tes­ta­re și pen­tru a crește gra­dul de co­nști­en­ti­za­re cu pri­vi­re la ne­ce­si­ta­tea diag­nos­ti­că­rii tim­pu­rii a he­pa­ti­te­lor și HIV. La ni­vel eu­ro­pe­an, 104 or­ga­ni­zații au par­ti­ci­pat anul tre­cut la proi­ec­tul-pi­lot, prin­tre gru­pu­ri­le- țin­tă tes­ta­te fi­ind cei ca­re fo­lo­sesc dro­guri in­jec­ta­bi­le, lu­cră­to­rii se­xua­li, pri­zo­ni­e­rii, fe­mei­le însăr­ci­na­te, po­pu­lația ge­ne­ra­lă,ti­ne­rii“, a de­cla­rat Ma­ri­ne­la De­bu, preșe­din­te­le APAH-RO. În cur­sul anu­lui tre­cut, au fost tes­ta­te pes­te 2.000 de per­soa­ne prin in­ter­me­di­ul di­fe­ri­te­lor acți­uni des­fășu­ra­te de aso­ciație, ca­re es­te im­pli­ca­tă în mai mul­te cam­pa­nii și pro­gra­me de tes­ta­re la ni­ve­lul între­gii ță­rii și în anul 2019.

În ia­nua­rie, APAH-RO, în par­te­ne­riat cu au­to­ri­tăți­le lo­ca­le din co­mu­na Cum­pă­na, ju­dețul Con­sta­nța, a de­ma­rat o cam­pa­nie de mi­cro­e­li­mi­na­re a he­pa­ti­te­lor. De ase­me­nea, din mar­tie, aso­ciația are un par­te­ne­riat cu So­ci­e­ta­tea Ro­mână de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie și He­pa­to­lo­gie

pen­tru tes­ta­rea he­pa­ti­tei C. „Acți­u­ni­le din ace­as­tă săp­tă­mână re­pre­zin­tă încă un in­stru­ment în atin­ge­rea obi­ec­ti­vu­lui OMS de eli­mi­na­re a he­pa­ti­te­lor vi­ra­le până în 2030. Deși exis­tă mai mul­te cam­pa­nii de tes­ta­re es­te încă ne­voie de a efec­tua de­pis­ta­rea per­soa­ne­lor si­tua­te în zo­ne de­fa­vo­ri­za­te și îndru­ma­rea aces­to­ra că­tre tra­ta­ment, că­tre un stil de viață să­nă­tos, dar mai ales es­te ne­voie de in­for­ma­re pri­vind mo­da­li­tăți­le de pre­venție. Fi­e­ca­re din­tre noi tre­bu­ie să se pre­o­cu­pe în a afla ca­re es­te sta­rea sa de să­nă­ta­te. Es­te de ma­re aju­tor fap­tul că pu­tem ce­re me­di­cu­lui de fa­mi­lie să ne fa­ci­li­te­ze tes­ta­rea pen­tru he­pa­ti­te de­oa­re­ce aces­te ana­li­ze sunt în pre­zent de­con­ta­te în pa­che­tul de ba­ză“, a adău­gat Ma­ri­ne­la

De­bu. Prin acți­u­ni­le des­fășu­ra­te în „Săp­tă­mâna ro­mâneas­că a tes­tă­rii“,APAHRO do­rește să încu­ra­je­ze și me­di­cii de fa­mi­lie din lo­ca­li­tăți­le ale­se să tri­mi­tă spre tes­ta­re pa­ci­e­nții aflați la risc. Im­pli­ca­rea cât mai mul­tor fac­tori din co­mu­ni­tăți­le lo­ca­le es­te ese­nția­lă în lup­ta împo­tri­va eli­mi­nă­rii afe­cți­u­ni­lor he­pa­ti­ce.

Con­form unui son­daj de opi­nie re­a­li­zat la sfârși­tul anu­lui tre­cut, apro­xi­ma­tiv 70% din ro­mâni nu s-au tes­tat ni­ci­o­da­tă pen­tru de­pis­ta­rea unei for­me de he­pa­ti­tă. În ţa­ra noas­tră sunt cir­ca 600.000 de ro­mâni ca­re trăi­esc cu he­pa­ti­ta B și apro­xi­ma­tiv 800.000 au he­pa­ti­ta C. Po­tri­vit Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății (OMS), he­pa­ti­te­le vi­ra­le B și C afec­te­a­ză 325 de mi­li­oa­ne de oa­meni din între­a­ga lu­me.Ro­mânia be­ne­fi­cia­ză,în ur­ma ac­ce­să­rii fon­du­ri­lor ne­ram­bur­sa­bi­le, de pes­te 191 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru im­ple­men­ta­rea de pro­gra­me de de­pis­ta­re pre­co­ce (scre­e­ning) a mai mul­tor bo­li gra­ve,in­clu­siv a he­pa­ti­te­lor B, C și D. Po­tri­vit au­to­ri­tă­ţi­lor,în ul­ti­mii ani,pa­ci­e­nții ro­mâni au avut ac­ces la tra­ta­men­te ino­va­toa­re pen­tru sta­dii in­ci­pi­en­te ale he­pa­ti­tei vi­ra­le C,noi­le con­trac­te cost-vo­lum-re­zul­tat pre­vă­zând ex­tin­de­rea tra­ta­men­te­lor fă­ră in­ter­fe­ron că­tre gru­pe de risc spe­cia­le, ca­re până acum nu au be­ne­fi­ciat de te­ra­pie.

Șan­se ma­xi­me de vin­de­ca­re

Me­di­cii sus­ţin că eta­pa tes­tă­rii re­pre­zin­tă un prim pas din­tr-un pro­ces mai

am­plu în ca­re pa­ci­en­tul es­te diag­nos­ti­cat și in­clus în pro­gra­mul de tra­ta­ment. Vi­ru­sul he­pa­ti­tei poa­te de­ter­mi­na atât for­me acu­te, cât și for­me cro­ni­ce de boa­lă. Infe­cția acu­tă de obi­cei nu pre­zin­tă simp­to­me și nu pu­ne viața în pe­ri­col, o par­te din­tre pa­ci­e­nți (cca. 20%) eli­mi­nând vi­ru­sul din or­ga­nism în pri­me­le 6 luni de la in­fec­ta­re. Pa­ci­e­nții vin­de­cați vor păs­tra pen­tru tot res­tul vi­eții în or­ga­nism an­ti­cor­pii for­mați de sis­te­mul imu­ni­tar în ur­ma in­fe­cți­ei acu­te. Res­tul pa­ci­e­nți­lor (aprox.80%) vor dez­vol­ta for­ma cro­ni­că de in­fe­cție vi­ra­lă. În ca­zul he­pa­ti­tei C, in­fec­ţia poa­te ră­mâne ne­diag­nos­ti­ca­tă timp de mai mu­lți ani de­oa­re­ce simp­to­me­le sa­le pot fi ade­sea pu­se pe se­a­ma altor bo­li: obo­se­a­lă,pro­ble­me și du­reri di­ges­ti­ve, pro­ble­me ale pi­e­lii, de­pre­sie sau in­som­nie. La ora ac­tua­lă, me­di­cația an­ti­vi­ra­lă poa­te vin­de­ca până la 95% din per­soa­ne­le cu he­pa­ti­tă cro­ni­că cu VHC, cu re­du­ce­rea co­res­pun­ză­toa­re a ris­cu­lui de ci­ro­ză, can­cer he­pa­tic și de­ces prin boa­lă cro­ni­că de fi­cat. Du­pă Alba­nia și Be­la­rus, Ro­mânia are cea mai ri­di­ca­tă pre­va­le­nță a HBV din Eu­ro­pa, atrag aten­ţia spe­cia­liștii. Cu toa­te aces­tea, 90% din po­pu­lația in­fec­ta­tă nu es­te co­nști­en­tă de in­fe­cție, iar 99% din cei eli­gi­bi­li pen­tru tra­ta­ment ră­mân ne­tra­tați.

Pa­ci­e­nții pot gă­si toa­te in­for­mați­i­le des­pre ca­bi­ne­te­le un­de au loc tes­tă­ri­le pe si­te-ul www.he­pa­to.ro și pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re ale aso­ciați­ei. Vi­ru­sul he­pa­ti­tei B es­te de 100 de ori mai in­fec­ţi­os de­cât HIV şi de 10 ori mai mult de­cât cel al he­pa­ti­tei C.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.