Com­ple­tu­ri­le de ju­de­ca­tă, ana­li­za­te du­pă ale­geri

Romania Libera - - Politică -

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei (CCR) a amânat, ieri, pen­tru 5 iu­nie, pro­nun­ţa­rea în le­gă­tu­ră cu lip­sa com­ple­tu­ri­lor de trei ju­de­că­tori spe­cia­li­za­te în fap­te de co­rup­ţie de la Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie. O ho­tă­râre fa­vo­ra­bi­lă l-ar pu­tea scă­pa pe Li­viu Drag­nea de con­dam­na­rea la trei ani și ju­mă­ta­te de închi­soa­re în pro­ce­sul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve, con­dam­na­re de­ci­să de un com­plet de trei ju­de­că­tori de la ÎCCJ. Se­si­za­rea a fost fă­cu­tă de Flo­rin Ior­da­che, în ca­li­ta­te de preșe­din­te de­le­gat al Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor. De ase­me­nea, CCR a res­pins se­si­za­rea PNL ca­re re­cla­ma că Flo­rin Ior­da­che nu pu­tea se­si­za Cur­tea în nu­me­le preșe­din­te­lui Ca­me­rei De­pu­tați­lor, chiar da­că avea de­le­ga­te atri­buți­i­le aces­tu­ia.

Ace­as­ta es­te a pa­tra amâna­re de­ci­să de Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă în do­sa­rul

pri­vind com­ple­tu­ri­le spe­cia­li­za­te. Ce­re­rea a fost de­pu­să în 22 mar­tie de că­tre Flo­rin Ior­da­che, că­ru­ia Li­viu Drag­nea, aflat în con­ce­diu cu pro­ble­me me­di­ca­le, i-a de­le­gat atri­bu­ţi­i­le. Pro­nun­ţa­rea a fost amâna­tă pri­ma da­tă în 10 apri­lie, pen­tru a do­ua zi. Și în da­ta de 11 apri­lie pro­nun­ţa­rea a fost amâna­tă pen­tru 19 apri­lie, când a fost din nou amâna­tă. No­ul ter­men es­te sta­bi­lit pen­tru da­ta de 5 iu­nie.

Se­si­za­rea vi­ze­a­ză lip­sa com­ple­tu­ri­lor de trei ju­de­că­tori spe­cia­li­za­te în fap­te de co­rup­ţie de la Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie. Flo­rin Ior­da­che re­cla­mă „re­fu­zul ex­pli­cit al ICCJ de a apli­ca o le­ge adop­ta­tă de Par­la­ment și sub­sti­tu­i­rea în acest mod, im­pli­cit, au­to­ri­tă­ţii le­gi­u­i­toa­re prin ne­con­sti­tu­i­rea, în ca­drul Sec­ţi­ei pe­na­le a Înal­tei Cur­ţi de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie, de com­ple­turi de ju­de­ca­tă spe­cia­li­za­te pen­tru ju­de­ca­rea în pri­mă in­stan­ţă a in­frac­ţi­u­ni­lor de co­rup­ţie și a in­frac­ţi­u­ni­lor asi­mi­la­te“.

Ches­ti­u­nea lip­sei com­ple­tu­ri­lor spe­cia­li­za­te de la Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie a fost ri­di­ca­tă și de că­tre avo­ca­ţii li­de­ru­lui PSD, Li­viu Drag­nea, în do­sa­rul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve de la DGASPC Te­le­or­man. Pe 21 iu­nie 2018, li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a fost con­dam­nat la trei ani și șa­se luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re în do­sa­rul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve de la DGASPC Te­le­or­man, de un com­plet de trei ju­de­că­tori. Sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pe­dep­sei de doi ani pri­mi­tă an­te­ri­or de Drag­nea în do­sa­rul „Re­fe­ren­du­mul“a fost anu­la­tă, iar ce­le do­uă pe­dep­se au fost con­to­pi­te, re­zul­tând o pe­de­ap­să to­ta­lă de trei ani și ju­mă­ta­te de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Drag­nea a con­tes­tat con­dam­na­rea la com­ple­tul de cinci ju­de­că­tori de la ICCJ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.