FCSB s-a im­pus în der­by-ul fă­ră mi­ză

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Run­de­le de play-off și play-out au con­ti­nuat în zi­ua de du­mi­ni­că, spec­ta­co­lul fi­ind unul lă­sat pe plan se­cund în am­be­le dis­pu­te. FCSB s-a im­pus într-un meci de va­ca­nță, pe Are­na Nați­o­na­lă, con­tra ce­lor de la CFR Cluj, vir­tual cam­pi­oa­nă, cu sco­rul de 1-0. În play-out, FC Vo­lun­tari și Du­nă­rea Că­lă­rași au încheiat ne­de­cis, 0-0.

Cam­pi­o­nii au pre­zen­tat o for­mu­lă cu mai mu­lți ti­tu­lari lip­să, dar și în aces­te con­diții ei și-au do­rit o vic­to­rie de pres­ti­giu în Ca­pi­ta­lă. Cea mai încin­să fa­ză a me­ci­u­lui s-a pe­tre­cut în mi­nu­tul 50, când ar­bi­trul ar­geșe­an Iu­lian Că­lin a in­di­cat punc­tul cu var,la

un pre­su­pus fault asu­pra lui Man. Ho­ra a exe­cu­tat pu­ter­nic, iar min­gea a ri­coșat din tran­sver­sa­lă pe li­nia po­rții, fi­ind rândul roș-al­baștri­lor să ce­a­ră acor­da­rea go­lu­lui.

Re­luă­ri­le ca­me­re­lor de te­le­vi­zi­u­ne au con­fir­mat însă că min­gea nu a tre­cut în între­gi­me de li­nia po­rții, în con­se­ci­nță go­lul ne­pu­tând fi acor­dat.

Până la ur­mă, bu­cu­rește­nii au mar­cat un gol spec­ta­cu­los, prin ve­te­ra­nul Fi­li­pe Tei­xei­ra, ca­re în mi­nu­tul 53 a re­luat din foar­fe­că, de la 13 me­tri, pla­sând min­gea în stânga lui Arlaus­kis.

Vo­lun­tari-Că­lă­rași: ni­mic la ni­mic

În play-out, pe o căl­du­ră înă­buși­toa­re, FC Vo­lun­tari și Du­nă­rea Că­lă­rași au ofe­rit un spec­ta­col in­co­lor, ino­dor și in­si­pid. Ce­le do­uă echi­pe au cău­tat să se anu­le­ze re­ci­proc, re­zul­ta­tul con­sem­nat la fi­nal, 0-0, fi­ind echi­ta­bil.

Oas­peții au avut un gol anu­lat din mo­tiv de of­said, în pri­ma re­pri­ză, la sem­na­li­za­rea tuși­e­ru­lui Ci­prian Da­nșa din Ora­dea. Ben­zar a sprin­tat apro­xi­ma­tiv de pe li­nia pe­nul­ti­mu­lui apă­ră­tor,având însă o mână din­co­lo de acest mar­caj ima­gi­nar.În mod nor­mal, în ast­fel de fa­ze-li­mi­tă, ar­bi­trii asis­te­nți au in­di­cația de a da cre­dit ata­cu­lui.

Pe 17 fe­brua­rie, tot la Vo­lun­tari, ce­le do­uă echi­pe ju­ca­se­ră un meci tras la in­di­go, în se­zo­nul re­gu­lat, încheiat tot la ega­li­ta­te albă.Tu­do­rie,ata­can­tul Vo­lun­ta­ri­u­lui, a avut do­uă bu­ne opor­tu­ni­tăți în pri­ma re­pri­ză, am­be­le prin pe­ri­cu­loa­se lo­vi­turi de cap.

FOTO: AGERPRES

Teh­ni­cia­nul Mi­hai Te­ja, la ul­ti­mul meci pe ban­ca teh­ni­că a FCSB

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.