Ste­aua-Baia Ma­re - fi­na­la Su­per­li­gii Na­ţi­o­na­le de rug­by

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În acest we­ek-end au avut loc se­mi­fi­na­le­le fa­zei play-oº din Su­per­li­ga Nați­o­na­lă de rug­by. În am­be­le me­ci­uri dez­no­dă­mântul a fost unul mai puțin scon­tat de că­tre iu­bi­to­rii spor­tu­lui cu ba­lo­nul oval din ța­ra noas­tră.

Ti­mișoa­ra Sa­ra­cens, deți­nă­toa­rea ul­ti­me­lor trei ti­tluri nați­o­na­le,a fost sto­pa­tă de CSM Ști­i­nța Baia Ma­re. Zim­brii ma­ra­mu­reșeni s-au im­pus cu sco­rul de 35-30, într-un meci foar­te spec­ta­cu­los. Apos­tol a fost omul me­ci­u­lui cu trei eseuri mar­ca­te,pe ta­be­lă mai apă­rând în drep­tul învin­gă­to­ri­lor nu­me­le lui Ta­liau­li și Roșu, câte o încer­ca­re.Toa­te eseu­ri­le au fost tran­sfor­ma­te de Do­rin

Ma­no­le. Bă­nățe­nii au punc­tat prin Lu­ke Sa­moa, un eseu, trei lo­vi­turi de pe­de­ap­să și trei tran­sfor­mări, Za­ha­ria și Po­pîrlan, câte un eseu.

Ste­aua, ma­rea sur­pri­ză

Ste­aua,cu o echi­pă de­ci­ma­tă de ac­ci­den­tări,a reușit să răs­toar­ne cal­cu­le­le hârti­ei, învin­gând CSM Bu­cu­rești, în de­pla­sa­re, cu 22-15. CSM-iștii ter­mi­na­se­ră se­zo­nul pe pri­ma po­ziție și erau fa­vo­riți la câști­ga­rea ti­tlu­lui. Ste­aua a do­mi­nat tac­tic eveni­men­te­le, iar pi­ci­o­rul lui Me­lin­te a fun­cți­o­nat, aces­ta reușind cinci lo­vi­turi de pe­de­ap­să și o tran­sfor­ma­re. Sin­gu­rul eseu al mi­li­ta­ri­lor, ca­re au con­dus la pau­ză cu 9-3,a pur­tat sem­nă­tu­ra uver­tu­rii Bol­dor,la ca­pă­tul unei acți­uni in­di­vi­dua­le de toa­tă fru­mu­sețea.CSM a re­pli­cat prin ten­ta­ti­ve­le de țin­tă ale ex-ste­lis­tu­lui Vlai­cu, dar și prin eseu­ri­le lui Vao­va­sa și Tan­gi­ma­na.

Fi­na­la, în di­rect pe TVR

Fi­na­la Su­per­li­gii va avea loc pe 25 mai, la Bârlad, de la ora 15.30. Me­ci­ul va fi tran­smis în di­rect la pos­tul pu­blic de te­le­vi­zi­u­ne,TVR. Fe­de­rația Ro­mână de Rug­by a re­nu­nțat la con­trac­tul cu Te­le­kom, mo­tiv pen­tru ca­re te­le­vi­zi­u­nea pu­bli­că se im­pli­că din nou în pro­mo­va­rea rug­by-ului.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.