Pri­ma ca­ra­va­nă na­ţi­o­na­lă de de­pis­ta­re a in­to­le­ran­ţei la glu­ten

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În ca­drul târgu­lui,Aso­ciația Ro­mână pen­tru Into­le­ra­nță la Glu­ten (ARIG) lan­se­a­ză ca­ra­va­na „Ro­mânia fă­ră Glu­ten“, ca­re va ajun­ge în 10 orașe din Ro­mânia,va oferi tes­tări gra­tu­i­te și va pu­ne ba­ze­le diag­nos­ti­că­rii co­rec­te și a in­for­mă­rii pa­ci­e­nți­lor cu pri­vi­re la boa­la ce­lia­că și la abor­da­rea co­rec­tă a di­e­tei fă­ră glu­ten. Ca­ra­va­na va ajun­ge în lu­ni­le mai, iu­nie și iu­lie în Bu­cu­rești, Con­sta­nța,

Iași, Brașov, Cluj-Na­po­ca,Târgu Mu­reș,Ora­dea, Ti­mișoa­ra, Si­biu și Crai­o­va.

Ide­ea ca­ra­va­nei a por­nit de la o se­rie de ne­voi pe ca­re ARIG le-a iden­ti­fi­cat de-a lun­gul ul­ti­mi­lor ani și a că­ror re­zol­va­re a dic­tat prin­ci­pa­le­le obi­ec­ti­ve ale aces­tei cam­pa­nii: pre­zen­ta­rea de infor­mații co­rec­te des­pre di­e­ta fă­ră glu­ten, tes­ta­rea a 1.000 de per­soa­ne cu risc de boa­lă ce­lia­că și pre­gă­ti­rea a pes­te 50 de me­dici spe­cia­liști prin­tr-un curs de spe­cia­li­ta­te pen­tru fa­mi­lia­ri­za­rea cu ghi­du­ri­le de diag­nos­tic ale bo­lii ce­lia­ce. Ace­as­tă afe­cți­u­ne au­toi­mu­nă pro­vo­ca­tă de in­to­le­ra­nța la glu­ten poa­te apă­rea la ori­ce vârstă și afec­te­a­ză în pre­zent pes­te 200.000 de ro­mâni, con­form es­ti­mă­ri­lor Cen­tru­lui de Ma­na­ge­ment pen­tru Boa­lă Ce­lia­că. Sin­gu­rul tra­ta­ment al aces­teia es­te di­e­ta stric­tă fă­ră glu­ten pen­tru tot res­tul vi­eții. În acest mo­ment, la ni­vel mon­dial, doar 12% - 15% din per­soa­ne­le cu boa­la ce­lia­că ajung să fie diag­nos­ti­ca­te. În ab­se­nța diag­nos­ti­cu­lui co­rect, per­soa­ne­le dez­vol­tă afe­cți­uni au­toi­mu­ne in­va­li­dan­te ca­re, ne­tra­ta­te, pot du­ce la de­ces. Diag­nos­ti­ca­rea in­to­le­ra­nței la glu­ten es­te ese­nția­lă: stu­di­i­le ara­tă că cei mai mu­lți din­tre cei ca­re su­fe­ră de boa­la ce­lia­că sunt diag­nos­ti­cați greșit și tra­tați pen­tru alte afe­cți­uni, lu­cru ca­re le afec­te­a­ză ca­li­ta­tea și du­ra­ta vi­eții, pre­cum și ca­pa­ci­ta­tea de a fun­cți­o­na din punct de ve­de­re so­cial.

Deși în străi­nă­ta­te e la mo­dă să mă­nânci fă­ră glu­ten, nu­tri­ţi­o­niștii din Ro­mânia spun că o ast­fel de di­e­tă nu es­te in­di­ca­tă pen­tru oa­me­nii să­nă­toși ca­re vor să slă­be­as­că sau să își de­to­xi­fi­ce or­ga­nis­mul. Atâta timp cât nu es­te con­train­di­cat, glu­te­nul es­te im­por­tant în ali­men­ta­ţie, re­pre­zen­tând un com­plex de pro­tei­ne ca­re se gă­sește în ce­re­a­le – grâu, se­ca­ră, orz – și în pro­du­se­le de pa­ni­fi­ca­ţie, pre­cum pâi­nea sau pas­te­le făi­noa­se. În ghi­dul cu re­co­man­dări nu­tri­ţi­o­na­le pen­tru po­pu­la­ţie, Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii pla­se­a­ză pro­du­se­le făi­noa­se la ba­za pi­ra­mi­dei ali­men­ta­re, fi­ind prin­tre ce­le mai să­nă­toa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.