Artiști em­ble­ma­tici ai mu­zi­cii ro­mânești se ală­tu­ră sta­ru­ri­lor inter­na­ţi­o­na­le pe sce­ne­le diMANSIONS – Hit Mu­sic Fes­ti­val!

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Mu­zi­ca es­te te­ra­pie pen­tru su­flet. Fe­lul în ca­re te poți iden­ti­fi­ca cu ver­su­ri­le, mo­dul în ca­re îți poți asu­ma emoți­i­le și ener­gia pe ca­re ace­as­ta o tran­smi­te sunt uni­ce. Indi­fe­rent da­că ai trăit, te-ai îndră­gos­tit, te-ai dis­trat și te-ai bu­cu­rat în anii ‘80, ‘90 sau în 2000, la diMANSIONS vei gă­si artiști și me­lo­dii ce te vor fa­ce să că­lă­to­rești în timp.

Mi­ra­be­la Dauer – vo­cea de aur a ani­lor ’80 – vi­ne la diMANSIONS!

Când ne gândim la anii ‘80 și la mu­zi­ca ce ră­su­na în dis­co­te­ci­le de pe li­to­ral, la pos­tul

nați­o­nal de ra­dio sau la „che­fu­ri­le de apar­ta­ment”, ne amin­tim cu me­lan­co­lie de mu­zi­ca Mi­ra­be­lei Dauer – una din­tre ce­le mai bu­ne voci fe­mi­ni­ne ale mu­zi­cii pop ro­mânești. Ve­de­ta cu un re­per­to­riu im­pre­si­o­nant de pes­te 1.000 de cânte­ce și o mul­ti­tu­di­ne de pre­mii în pal­ma­res es­te in­vi­ta­ta spe­cia­lă a zi­lei de vi­neri la diMANSIONS. Pe 14 iu­nie avem șan­sa să as­cul­tăm LIVE cânte­ce pre­cum „Te aștept să vii (Fo­to­li­ul din odaie)”, „Me­lan­co­lie”, „Mo­ră­rița” sau „E bi­ne, e bi­ne, e foar­te bi­ne” și să ne bu­cu­răm de un re­ci­tal ex­ce­pți­o­nal.

Artis­ta re­vi­ne în ju­dețul Co­vas­na du­pă pes­te 30 de ani! Ul­ti­ma da­tă când ace­as­ta

a fost pre­zen­tă pe o sce­nă aici a fost pe vre­mea când ac­ti­va în ca­drul Ansam­blu­lui UTC.

Com­pact B adu­ce hi­tu­ri­le rock ale ani­lor ‘90 pe sce­na fes­ti­va­lu­lui!

Pe­tre­ce­ri­le sub ce­rul plin de ste­le, în ju­rul unui foc de ta­bă­ră sau „reu­ni­u­ni­le” șco­lă­rești au fost me­reu însoți­te de cânte­ce de mun­te, dar și de me­lo­dii rock em­ble­ma­ti­ce pen­tru anii ‘90, pre­cum „Tre­nul pi­er­dut”, „Mă voi întoar­ce” sau „Să te gândești la mi­ne”. Tru­pa pop-rock Com­pact B ne ofe­ră pe 16 iu­nie un show in­cen­diar, pe acor­duri de chi­ta­ră. Pe sce­nă vor ur­ca ar­tiștii „vi­no­vați” pen­tru cea

mai pro­duc­ti­vă pe­ri­oa­dă a tru­pei (1988-1996), Adrian Orde­an, Vla­dy Cne­je­vici, Le­luț Va­si­les­cu, Cos­ti Că­mă­rășan, Adrian „Co­co” Tin­ca și spe­răm în pre­ze­nța pen­tru mă­car câte­va pi­e­se a le­gen­da­ru­lui Leo Ior­ga (da­că să­nă­ta­tea îi va per­mi­te). Es­te mo­men­tul ca pu­bli­cul să as­cul­te me­lo­dii ar­hi­cu­nos­cu­te din re­per­to­ri­ul rock, să re­trăias­că cu emoție mo­men­te din tre­cut, dar și să cre­e­ze noi amin­tiri de neu­i­tat! „Ne­bu­nii” fru­moși ai ani­lor 2000 – Bos­qu­i­to con­cer­te­a­ză în zi­ua de sâmbă­tă!

Pro­ba­bil sunt mu­lți cei ce-și amin­tesc pri­mul ma­re

con­cert al tru­pei brașo­vene Bos­qu­i­to. La înce­pu­tul ani­lor 2000, în Sa­la Spor­tu­ri­lor din Sfântu Gheorghe, pes­te 3.000 de oa­meni s-au bu­cu­rat de hi­tu­ri­le atât de po­pu­la­re la acea oră, într-un con­cert me­mo­ra­bil chiar și pen­tru Radu Almășan&co. Par­că ni­ci­un chef nu poa­te fi com­plet fă­ră me­lo­di­i­le pli­ne de ener­gie „Ho­pa Ho­pa”, „Pe­pi­ta” sau „Așa că be­au”, drept ur­ma­re, în zi­ua de sâmbă­tă, 15 iu­nie, băi­eții de la Bos­qu­i­to vor fi pre­ze­nți la diMANSIONS. For­ma­tă în anul 2000, tru­pa Bos­qu­i­to se bu­cu­ră în con­ti­nua­re de apre­ci­e­re și suc­ces, având anul tre­cut pes­te 100 de con­cer­te și de­venind una din­tre for­mați­i­le cu ce­le mai mul­te con­cer­te su­sți­nu­te.

La diMANSIONS, Bos­qu­i­to va pre­gă­ti at­mos­fe­ra pen­tru re­ci­ta­lul Inner Cir­cle.

În ce­le trei zi­le de fes­ti­val, la diMANSIONS, în Olteni, Co­vas­na, vor CONCERTA artiști con­sa­crați ai ani­lor ’80, ’90 și 2000, pre­cum Tho­mas Anders & Mo­dern Tal­king Band, Dr. Alban, Lou Be­ga, The DIRE STRAITS Expe­ri­en­ce etc., a că­ror mu­zi­că a însoțit și a mar­cat ce­le mai fru­moa­se mo­men­te ale ti­ne­reții a mi­li­oa­ne de ro­mâni.

Par­ti­ci­pa­nții la fes­ti­val vor avea oca­zia să își as­cul­te ido­lii LIVE în toa­te ce­le trei zi­le de fes­ti­val, dar vor pu­tea, de ase­me­nea, să-și achi­ziți­o­ne­ze bi­let nu­mai pen­tru zi­ua în ca­re con­cer­te­a­ză ar­tis­tul pre­fe­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.