Bu­cu­rești­ul ar pu­tea să ră­mână fă­ră apă cal­dă și căl­du­ră

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Elec­tro­cen­tra­le Bu­cu­rești (Elcen) a tri­mis mem­bri­lor Con­si­li­u­lui Ge­ne­ral al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești o scri­soa­re des­chi­să, în ca­re ara­tă că, din cau­za ne­plă­ţii su­me­lor cu­veni­te de că­tre Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, Rom­gaz a anun­ţat de­ja că va sis­ta ali­men­ta­rea cu ga­ze a cen­tra­le­lor de ter­mo­fi­ca­re (CET) din Bu­cu­rești.

Ace­as­ta da­că nu se plă­tește mă­car o par­te din fac­tu­ra cu­ren­tă, ca­re ar fi ajuns la 600 de mi­li­oa­ne de lei. Da­că si­tua­ţia ace­as­ta de cri­ză nu se va re­zol­va ra­pid, ali­men­ta­rea cu ener­gie ter­mi­că a Bu­cu­rești­u­lui va fi opri­tă.

Ca să înţe­le­gem ce se întâmplă în Ca­pi­ta­lă, tre­bu­ie să apro­fun­dăm pu­ţin su­bi­ec­tul. Re­cent, o in­stan­ţă a de­cis fa­li­men­tul Re­gi­ei Au­to­no­me de Dis­tri­bu­ţie a Ener­gi­ei Ter­mi­ce (Ra­det). Ace­as­ta ia agen­tul ter­mic pro­dus de CET-uri­le Elcen și îl dis­tri­bu­ie la po­pu­la­ţie.

Așa cum „Ro­mânia li­be­ră“a mai ex­pli­cat, să ne ima­gi­năm cum func­ţi­o­nea­ză sis­te­mul: niște uzi­ne uriașe pro­duc agen­tul ter­mic, iar Ra­det îl tri­mi­te prin re­ţe­aua de con­duc­te bu­cu­rește­a­nă în între­gul oraș.

Sis­te­mul aces­ta gândit pri­ma da­tă în Uni­u­nea So­vi­e­ti­că, în pri­ma par­te a se­co­lu­lui XX, es­te înve­chit ca prin­ci­piu de func­ţi­o­na­re. Are avan­ta­jul că, în co­ge­ne­ra­re, pro­du­ce în ace­lași pro­ces de pro­duc­ţie și ener­gie ter­mi­că, și ener­gie elec­tri­că, dar pre­ţul plă­tit es­te prea ma­re.

Ca­re es­te acest preţ (și nu ne re­fe­rim aici la pre­ţul gi­ga­ca­lo­ri­ei)? Acu­mu­la­rea de da­to­rii imen­se în sis­tem, ca­re apoi nu mai pot fi plă­ti­te. Așa s-a ajuns că Ra­det, in­tra­tă în in­sol­ven­ţă, a avut un ad­mi­nis­tra­tor de in­sol­ven­ţă – fir­ma Rominsolv a ex­per­tu­lui Gheorghe Piperea.

De ce­a­lal­tă par­te, Elcen e și ea în in­sol­ven­ţă. Admi­nis­tra­to­rul Elec­tro­cen­tra­le Bu­cu­rești es­te Si­er­ra Qua­drant. Re­cent, du­pă de­cla­ra­rea (și sus­pen­da­rea tem­po­ra­ră) a fa­li­men­tu­lui Ra­det, Rominsolv a fost de­sem­nat ad­mi­nis­tra­tor (cel pu­ţin tem­po­rar) al fa­li­men­tu­lui Ra­det. Aici sun­tem în pre­zent.

Rom­gaz nu poa­te să sis­te­ze aşa, pur şi sim­plu, fur­ni­za­rea ga­zu­lui, întru­cât exis­tă re­gle­men­tări, exis­tă obli­ga­ţii, in­clu­siv pen­tru Rom­gaz, de­oa­re­ce es­te vor­ba des­pre ali­men­ta­rea po­pu­la­ţi­ei cu ener­gie ter­mi­că.“

GHEORGHE PIPEREA, ROMINSOLV

Ter­men de pla­tă ex­pi­rat

Elcen a tri­mis scri­soa­rea des­chi­să po­me­ni­tă pe 10 mai, la o zi du­pă ce a ex­pi­rat ter­me­nul de pla­tă a sub­ven­ţi­ei afe­ren­te lu­nii ia­nua­rie a aces­tui an de că­tre Pri­mă­rie, iar au­to­ri­ta­tea lo­ca­lă con­ti­nuă să nu plă­te­as­că, con­form so­ci­e­tă­ţii.

Elcen spu­ne că a plă­tit fac­tu­ra de ga­ze că­tre Rom­gaz, pen­tru ga­ze­le con­su­ma­te în lu­na ia­nua­rie, cu su­me­le strânse din vânza­rea ener­gi­ei elec­tri­ce pro­du­se în tim­pul ier­nii, dar ur­mă­toa­rea fac­tu­ră nu are cu ce o plă­ti da­că Pri­mă­ria Ge­ne­ra­lă nu își ono­re­a­ză obli­ga­ţi­i­le.

„În po­fi­da di­li­gen­ţe­lor Elcen și a de­mer­su­ri­lor încheia­te încă din lu­na oc­tom­brie 2018, Con­ven­ţia de jus­ti­fi­ca­re a avan­su­ri­lor pen­tru se­zo­nul de ter­mo­fi­ca­re 2018-2019 a fost sem­na­tă cu ma­re di­fi­cul­ta­te de că­tre Ra­det Bu­cu­rești și PMB abia în lu­na de­cem­brie 2018, ast­fel că Elcen nu a be­ne­fi­ciat de acor­da­rea în avans pen­tru lu­na noi­em­brie 2018 a sub­ven­ţi­ei, (...), iar înce­pând cu ia­nua­rie 2019 Pri­mă­ria nu și-a mai res­pec­tat an­ga­ja­men­te­le fa­ţă de Elcen și Rom­gaz“, in­for­me­a­ză Elcen, ci­ta­tă de Eco­no­mi­ca.net.

Expo­nen­ţial

Da­to­ria acu­mu­la­tă de Ra­det fa­ţă de Elcen, la 22 apri­lie 2019, pen­tru obli­ga­ţi­i­le cu­ren­te pen­tru ca­re s-au emis fac­turi, a cres­cut expo­nen­ţial la 535.347.522 de lei. To­to­da­tă, da­to­ria Elcen fa­ţă de Rom­gaz, la 24 apri­lie 2019, pen­tru obli­ga­ţii cu­ren­te, a cres­cut la 636.586.763 de lei, sus­ţi­ne Elcen.

„Ne­res­pec­ta­rea de că­tre Pri­mă­rie a obli­ga­ţi­i­lor asu­ma­te prin Con­ven­ţia de jus­ti­fi­ca­re a avan­su­ri­lor pen­tru se­zo­nul de ter­mo­fi­ca­re 2018-2019, prin ne­vi­ra­rea că­tre SNGN Rom­gaz a avan­su­ri­lor pen­tru lu­ni­le ia­nua­rie-mar­tie 2019, în va­loa­re de 317.500.298 de lei și, to­to­da­tă, (...) neînde­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă pen­tru lu­na de­cem­brie, în va­loa­re de 345.008 lei, pen­tru ia­nua­rie 2019, în va­loa­re de 175.805.039 de lei, fe­brua­rie 2019, în va­loa­re de 133.294.000 de lei, și mar­tie, în va­loa­re es­ti­ma­tă de 100.000.000 de lei, (...) cre­e­a­ză pre­mi­se­le com­pro­mi­te­rii ire­me­dia­bi­le a între­gu­lui sis­tem de ter­mo­fi­ca­re“, atra­ge aten­ţia Elcen.

Com­pa­nia pre­ci­ze­a­ză că, „la cre­an­ţa de 3.707.756.493 de lei, înscri­să de­ja în ta­be­lul de­fi­ni­tiv de cre­an­ţe ale de­bi­toa­rei Ra­det Bu­cu­rești, se va adău­ga și o cre­an­ţă es­ti­ma­tă la 500.000.000 de lei, pro­veni­tă din fac­tu­ri­le cu­ren­te“.

Ne­a­chi­ta­rea sub­ven­ţi­ei de că­tre Pri­mă­rie în con­for­mi­ta­te cu obli­ga­ţi­i­le asu­ma­te va com­pro­mi­te fur­ni­za­rea de agent ter­mic în Ca­pi­ta­lă, cel mai târziu în lu­na mai a anu­lui cu­rent. Adi­că lu­na ace­as­ta.

Ra­det, sus­ţi­ne Elcen, ar fi de­pășit pe 9 mai ter­me­nul de sca­den­ţă de 90 de zi­le, re­gle­men­tat de art. 77, alin. 2), din Le­gea 85/2019. În ace­as­tă si­tua­ţie, Elcen spu­ne că, „la rândul său, nu își poa­te ono­ra obli­ga­ţi­i­le de pla­tă că­tre Rom­gaz. Ca ata­re, acest cre­di­tor poa­te între­ru­pe fur­ni­za­rea de ga­ze că­tre sub­scri­sa, as­pect pe ca­re de alt­fel Rom­gaz l-a su­bli­niat și prin adre­sa nr. 14.931, din da­ta de 23.04.2019, tran­smi­să Pri­mă­ri­ei, prin ca­re a re­le­vat fap­tul că, în si­tua­ţia nea­chi­tă­rii de că­tre Elcen la sca­den­ţă (09.05.2019) a obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă în va­loa­re de 114.879.779 de lei, va tre­ce la sis­ta­rea li­vră­ri­lor de ga­ze că­tre Elcen“. Si­tua­ţia es­te foar­te se­ri­oa­să și stă pe un mun­te de ci­fre, așa cum se poa­te con­sta­ta.

O in­for­ma­ţie alar­mis­tă

Dar Gheorghe Piperea (Rominsolv), ad­mi­nis­tra­tor al fa­li­men­tu­lui Ra­det, în acest mo­ment, sus­ţi­ne că „ști­rea es­te alar­mis­tă, întru­cât săp­tă­mâna vi­i­toa­re (n.r.: adi­că săp­tă­mâna ace­as­ta) lu­cru­ri­le ur­me­a­ză să se so­lu­ţi­o­ne­ze între Pri­mă­ria Ge­ne­ra­lă, Ra­det, Elcen și Rom­gaz. Prin mai mul­te ope­ra­ţi­uni ju­ri­di­ce, o să se ob­ţi­nă su­ma res­pec­ti­vă“.

În al doi­lea rând, a spus Piperea Ro­mâni­ei li­be­re, „Rom­gaz nu poa­te să sis­te­ze așa, pur și sim­plu, fur­ni­za­rea ga­zu­lui, întru­cât exis­tă re­gle­men­tări, exis­tă obli­ga­ţii, in­clu­siv pen­tru Rom­gaz, de­oa­re­ce es­te vor­ba des­pre ali­men­ta­rea po­pu­la­ţi­ei cu ener­gie ter­mi­că. Nu are cum să fa­că acest lu­cru fă­ră să mai aștep­te sca­den­ţa de 90 de zi­le a fac­tu­ri­lor“. Așa cum am vă­zut an­te­ri­or, Elcen sus­ţi­ne că pe 9 mai sca­den­ţa ace­as­ta la pla­tă, de 90 de zi­le, ar fi fost de­ja de­păși­tă.

„Ce es­te într-ade­văr o ști­re re­a­lă“, con­ti­nuă ex­per­tul în in­sol­ven­ţă, „es­te că dom­nii de la Elcen au fă­cut în așa fel încât să se ajun­gă în fa­li­ment (n.r.: in­ter­lo­cu­to­rul se re­fe­ră la fa­li­men­tul Ra­det). Din fe­ri­ci­re, sus­pen­da­rea efec­te­lor fa­li­men­tu­lui es­te men­ţi­nu­tă. În fa­li­ment, nu se plă­tesc cre­an­ţe­le cu­ren­te de­cât da­că ai de un­de să plă­tești“.

Așa­dar, si­tua­ţia es­te cam în fe­lul ur­mă­tor: ce bi­ne că e în sus­pen­sie fa­li­men­tul, că bu­cu­rește­nii mai au apă cal­dă, dar ce bi­ne că Ra­det e si­mul­tan și în fa­li­ment, pen­tru că nu tre­bu­ie să plă­te­as­că Elcen niște da­to­rii is­to­ri­ce umen­se. Pen­tru că... ce se întâmplă da­că nu ai de un­de să le plă­tești? „Da­că nu ai de un­de să plă­tești“, răs­pun­de Gheorghe Piperea, „se trec în ta­bel și aco­lo ră­mân“.

Exis­tă o so­lu­ţie

Însă Pri­mă­ria Ge­ne­ra­lă, Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei și Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor ar fi gă­sit o so­lu­ţie ca să se re­zol­ve ace­as­tă ches­ti­u­ne, sus­ţi­ne Piperea. „De la fi­na­lul lu­nii iu­lie, când se va fa­ce o rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră, mie mi s-au dat asi­gu­rări. Acea su­mă de aproa­pe un mi­liard de lei, ca­re a fost tăia­tă, prac­tic, din bu­ge­tul Pri­mă­ri­ei Ge­ne­ra­le, ca­re s-a apro­bat în lu­na mar­tie, va fi pu­să la loc“, a spus RL ex­per­tul.

„Atunci, lu­cru­ri­le se vor re­zol­va. Șe­din­ţa de săp­tă­mâna vi­i­toa­re (n.r.: săp­tă­mâna ace­as­ta) es­te una ca­re aco­pe­ră tot ce­ea ce es­te sta­bi­lit în mo­men­tul de fa­ţă. Iar ce es­te sta­bi­lit nu es­te 600 de mi­li­oa­ne, ci 126 de mi­li­oa­ne“, a de­cla­rat Gheorghe Piperea.

Ce ur­me­a­ză? Poa­te ce­ea ce spu­ne Si­er­ra Qua­drant, admi­nis­tra­to­rul in­sol­ven­ţei Elcen: „Pen­tru a pu­tea li­vra agen­tul ter­mic bu­cu­rește­ni­lor, du­pă pro­nu­nța­rea fa­li­men­tu­lui, Ra­det mai poa­te fun­cți­o­na în ac­tua­la for­mă încă 90 de zi­le, po­tri­vit pre­ve­de­ri­lor le­ga­le. La fi­na­lul aces­tui ter­men, ac­ti­vi­ta­tea de dis­tri­buție tre­bu­ie de­le­ga­tă fie că­tre o di­re­cție din ca­drul Pri­mă­ri­ei, fie că­tre o com­pa­nie mu­ni­ci­pa­lă, ca­re să ai­bă ca obi­ect de ac­ti­vi­ta­te dis­tri­buția agen­tu­lui ter­mic că­tre po­pu­lație“.

FOTO: WWW.PIXABAY.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.