În 27 mai se pro­nu­nță sen­ti­nța!

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Că­tușe. Sen­ti­nțe. De­nu­nțuri. Pro­cu­rori. Hoți. Ci­u­mă. Tră­da­re. Cri­mă or­ga­ni­za­tă. Cla­nuri. Se­cre­ta­re. Se­cu­ri­ta­te. DNA. Haștag. Ast­fel de ac­cen­te tari, într-o lim­bă co­mu­nă fă­ră um­lau­turi, fac din gu­ra­li­vii stra­pon­ti­nei po­li­ti­ce sim­ple țațe.

Sce­na po­li­ti­că pa­re ieși­tă de la ba­la­muc. Se ți­pă. Se acu­ză. Se înju­ră. Nu exis­tă dia­log. Dar­mi­te dez­ba­te­re. Des­pre idei, nu mai poa­te fi vor­ba în spați­ul larg al po­re­cli­te­lor dez­ba­teri te­ri­to­ria­le.

Ne mai între­băm de ce lu­mea nu es­te in­te­re­sa­tă de vo­tul din 26 mai?

Pe fron­tul elec­to­ral au apă­rut per­so­na­je noi. Par­că ieși­te din gro­tă. Pe une­le, din punct de ve­de­re psi­ho­lo­gic, le înțe­le­gem. Ani de zi­le au fost su­puși jo­cu­lui de um­bre din pește­ră. Ni­ci­o­da­tă n-au ști­ut ci­ne sunt mânu­i­to­rii

cre­a­tu­ri­lor. Ieșiți la lu­mi­nă, au dat curs in­stinc­te­lor pri­ma­re.

Si­gur că nu de la son­da­je­le Curs li se trag dis­pe­ră­ri­le și com­por­ta­men­tul de gro­tă. Sim­ple per­so­na­je din­tr-o pi­e­să scri­să de alții, nu pot de­ve­ni eroi, pen­tru că nu le per­mi­te Ordi­nul pe Uni­ta­te. Și de aici între­a­ga dis­pe­ra­re și, da­că vreți, frus­tra­re.

Un om cli­nic să­nă­tos e cel ca­re dez­vol­tă idei. Vor­bește cu oa­me­nii. Nu vo­ci­fe­re­a­ză. El cau­tă o viață să de­vi­nă per­so­naj.

Dar ce se întâmplă cu cel din gro­tă când vrea să de­vi­nă erou? Sim­plu. I se aduc gloa­te­le cu au­to­bu­zul. În fața lui se pun doar fi­guri încrânce­na­te, di­nți încleștați, ba­lo­nați de ură, căci doar ero­ul tre­bu­ie să se sim­tă ur­mat. Și iu­bit.

Până la un anu­mit ni­vel, gre­ga­rul poa­te fi su­por­tat. Stă de­o­par­te. Fre­a­mă­tă în lu­mea lui. Urlă la câini că n-au bla­na spă­la­tă, ți­pă la sluj­ni­ce, se dă dea du­ra că uni­ver­sul său nu se­cre­tă su­fi­ci­en­te en­zi­me. E dis­pe­rat că boa­la lui nu e con­ta­gi­oa­să. Ar scu­i­pa și pe ele­fa­nți. Dar ele­fa­nții nu-l ba­gă în se­a­mă. Și așa tri­mi­sul uni­tății e în cor­zi. Da, ați ci­tit bi­ne, tri­mi­sul, că un cli­nic să­nă­tos are o res­pon­sa­bi­li­ta­te so­cia­lă. Nu se ma­ni­fes­tă pre­cum fa­so­lea în co­lon. Nu ex­plo­de­a­ză cu bu­ze­le în for­mă de țe­a­vă. Pen­tru dam­fu­ri­le altu­ia.

Acel altu­ia e cheia. I se spu­ne în dic­ton se­cu­rist Mă­ri­tul. Lui i se pre­gă­tește sla­va. Și pu­te­rea. La atâta că­deri în ad­mi­rație și las­ci­vi­ta­te neu­ro­na­lă ci­ne să se mai gânde­as­că la cap­ca­na întin­să? I s-a pus lațul. În lim­baj co­loc­vial i se spu­ne Re­fe­ren­dum.

El, Mă­ri­tul, își va afla Sen­ti­nța. Nu des­pre Drag­nea e vor­ba în po­ves­tea asta.

O mi­no­ri­ta­te ex­trem de agre­si­vă dă de înțe­les că o pla­ne­tă între­a­gă aște­ap­tă ver­dic­tul ju­de­că­to­ri­lor în Pro­ce­sul Se­cre­ta­re­lor. Pro­nu­nța­rea e mai aștep­ta­tă de­cât ase­le­ni­za­rea în epo­ca hip­py. Dar și cei ca­re n-au avut te­le­vi­zoa­re au con­ti­nuat să trăias­că. Ave­au li­bi­dou și da­că nu știau ci­ne e Neil Armstrong. Pu­te­au mer­ge la fe­mei și fă­ră ha­lo­ul pro­gre­su­lui. Păște­au va­ci­le și crește­au co­pii fă­ră di­le­me­le exis­te­nței vi­eții pe Mar­te.

În ur­mă cu vreo cinci ani le spu­neam pri­e­te­ni­lor să nu vo­te­ze un Ma­rțian. Fi­rește că nici cu gi­ne­ri­că n-ar fi mers. Am dat mai me­reu so­luția: mo­nar­hie. Sim­plă. Mai­es­tu­oa­să. Ne­a­vor­ta­tă de vreo me­tre­să de po­po­tă.

Du­pă eșe­cul între­bă­ri­lor cu ros­turi de ci­un­gă, cum mai scoa­te ero­ul că­mașa? Dar că­pu­tul? Acea sto­fă grea, trânti­tă de ca­po­tă?

Băi­eții n-au ră­mas ni­ci­o­da­tă per­ple­cși ca la den­tist. Me­reu au avut în mâneci alter­na­ti­va. Mer­gând ser­viți, n-au ris­cat să pa­ri­e­ze pe po­pa de ini­mă nea­gră, cu ju­veți în coa­dă. Scot asul măs­lu­it din mâne­că atunci când asul ori­gi­nal e zdre­nțu­it.

Dar ci­ne mai e ori­gi­nal într-o lu­me de gușe, ma­tra­fox și ra­reși-bog­dani?

Sis­te­mul e ero­ul din po­ves­te. Aces­ta e șpi­lul. Nu cre­e­a­ză ei per­so­na­je pen­tru a ajun­ge împă­rați. Poa­te și de ace­ea nu su­por­tă Re­ga­li­ta­te.

Din fre­cția nu­mi­tă con­sul­ta­re po­pu­la­ră, ca­re fi­rește nu va atin­ge pra­gul, băi­eții vor scoa­te osul de pește spe­cial pen­tru gâtul obo­si­tu­lui să tot nu­me­re atâtea ca­se cu ex­cur­sii în coa­dă.

Ști­ind că ne­vri­coșii cu hla­mi­da #re­zist nu au răb­da­re, pe tur­nan­tă e de­ja pre­gă­tit un alt per­so­naj. Mai coșer. Mai kin­ki. Mai pe pla­cul in­dig­nați­lor.

Ce mai con­te­a­ză pen­tru ei ța­ra, când au age­nții schim­bă­rii la pur­tă­tor, răs­fi­rați prin ce­le mai adânci co­tloa­ne, de ar fa­ce in­vi­di­oși și pro­du­că­to­rii de Du­rex că nu sunt în sta­re de așa o pe­ne­tra­re so­cia­lă.

Nu­mai că cel pre­gă­tit să acla­me vic­to­ria s-a înfrânt. By de­fault. Pres­ta­bi­lit.

Instru­men­tul nu­mit re­fe­ren­dum era doar tor­pi­la pu­să im­ber­bi­lor în așter­nut în zi­ua vo­tă­rii. Să me­ar­gă și să pu­nă ștam­pi­la pe par­ti­da Uni­tății. Asta e tot șo­zul unei ju­că­rii ca­re ne-a cos­tat mi­li­oa­ne de eu­ro.

Sen­ti­nța din 27 mai e pen­tru ci­ne nu se aștep­ta. Lo­ca­ta­ru­lui de la Co­tro­ceni i se vor nu­mă­ra zi­le­le, cum la pe­tre­ceri îi nu­mă­rau pri­e­te­nii ca­se­le. Dar asta pe as­cuns. Imber­bii fi-vor puși să pro­tes­te­ze. Să lup­te. Să smul­gă cu di­nții de lână împi­e­tri­ta co­ru­pție.

Lui Drag­nea i s-au pre­gă­tit re­flec­toa­re­le. Nu știu ce e în do­sa­rul se­cre­ta­re­lor. Dar știu că și Iohannis avea ce­va si­mi­lar. Nici un ju­de­că­tor nu a ris­cat să in­flue­nțe­ze vo­tul.

Așa că vic­to­ri­o­sul din sho­tu­ri­le Ba­tis­tuți­ei va fi un sim­plu înfrânt. Dar cu gi­ro­far. Și lă­sa­re la va­tră sub­venți­o­na­tă.

Pes­te ani vom afla că Pe­trov nu era sin­gur prin pește­ră.

Orban va pre­da sis­te­mu­lui al trei­lea par­tid la cheie.

Tot iu­reșul va du­ra până Uni­ta­tea va ajun­ge la 50 plus unu la su­tă. În ca­zul ră­mâne­rii la ma­sa cri­ti­că de 20-30%, ba­la­mu­cul va fi ca pri­mu­sul pen­tru țânțari. Un fâs. Și vic­ti­ma nu ca­de.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.