Tur­cia pro­voa­că ten­si­uni în Me­di­te­ra­na

Tur­cia in­sis­tă asu­pra drep­tu­lui de a fo­ra în lar­gul Ci­pru­lui pen­tru a des­co­peri re­zer­ve ener­ge­ti­ce, o dis­pu­tă ca­re ris­că să de­ge­ne­re­ze du­pă ce Ni­co­sia a de­cla­rat că va ares­ta ori­ce per­soa­nă prin­să efec­tuând ope­rați­uni de fo­raj.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Tur­cia in­sis­tă asu­pra drep­tu­lui de a fo­ra în lar­gul Ci­pru­lui pen­tru a des­co­peri re­zer­ve ener­ge­ti­ce, o dis­pu­tă ca­re ris­că să de­ge­ne­re­ze du­pă ce Ni­co­sia a de­cla­rat că va ares­ta ori­ce per­soa­nă prin­să efec­tuând ope­rați­uni de fo­raj. Ten­si­u­ni­le le­ga­te de re­sur­se­le ener­ge­ti­ce din es­tul Me­di­te­ra­nei s-au ac­cen­tuat pu­ter­nic du­pă ce Tur­cia a anu­nțat că „își va exer­ci­ta drep­tu­ri­le su­ve­ra­ne“pen­tru a fo­ra în ape­le Ci­pru­lui.

Ten­si­u­ni­le le­ga­te de re­sur­se­le ener­ge­ti­ce din es­tul Me­di­te­ra­nei s-au ac­cen­tuat pu­ter­nic du­pă ce Tur­cia a anu­nțat că „își va exer­ci­ta drep­tu­ri­le su­ve­ra­ne“pen­tru a fo­ra în ape­le Ci­pru­lui în po­fi­da aver­tis­men­te­lor aliați­lor săi oc­ci­den­ta­li. În timp ce dis­pu­ta în ju­rul re­zer­ve­lor po­te­nția­le de gaz se in­ten­si­fi­că, Anka­ra fa­ce pre­si­uni ca na­va sa ul­tra­mo­der­nă de fo­raj, Fa­tih, și na­ve­le de su­port să înce­a­pă ope­rați­u­ni­le

în ape­le con­si­de­ra­te de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă ca fi­ind în zo­na eco­no­mi­că ex­clu­si­vă (ZEE) a in­su­lei. Dar ministrul turc de Exter­ne, Me­vlüt Ça­vușo­ğlu, a anu­nțat prin age­nția de pre­să gu­ver­na­men­ta­lă Ana­do­lu că: „Tur­cia nu re­cu­noaște re­ven­di­că­ri­le uni­la­te­ra­le și ile­gi­ti­me pri­vind zo­na eco­no­mi­că ex­clu­si­vă a ci­pri­oți­lor greci“. „În po­fi­da con­dam­nă­rii in­ter­nați­o­na­le, na­ve es­cor­ta­te de o fre­ga­tă a ma­ri­nei au fost des­fășu­ra­te la 39 mi­le ma­ri­ne de coas­ta ves­ti­că a Ci­pru­lui în cur­sul săp­tă­mânii tre­cu­te. Coas­ta tur­că cea mai apro­pia­tă se află la aproa­pe 80 mi­le ma­ri­ne. Anka­ra, ca­re re­fu­ză să re­cu­noas­că Ci­prul – re­cu­nos­când doar re­pu­bli­ca tur­că au­to­pro­cla­ma­tă în nor­dul in­su­lei – afir­mă că re­gi­u­nea fa­ce par­te din pro­pri­ul său pla­tou con­ti­nen­tal și ca ata­re res­pec­tă drep­tul in­ter­nați­o­nal.

Un înalt res­pon­sa­bil ci­pri­ot a de­cla­rat că Ni­co­sia va emi­te man­da­te de ares­ta­re in­ter­nați­o­na­le și eu­ro­pe­ne „pen­tru toa­te per­soa­ne­le im­pli­ca­te“în ca­zul în ca­re fo­ra­je­le vor avea loc efec­tiv. Re­cent, Fe­de­ri­ca Mo­ghe­rini, șe­fa di­plo­mați­ei UE, și-a ex­pri­mat gra­va pre­o­cu­pa­re față de in­te­nți­i­le Tur­ci­ei și a lă­sat de înțe­les că ar pu­tea avea loc san­cți­uni da­că Anka­ra nu ți­ne cont de aver­tis­men­te­le blo­cu­lui co­mu­ni­tar. Iar preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Eu­ro­pe­an, Do­nald Tusk, a de­cla­rat că Bru­xel­les su­pra­ve­ghe­a­ză cu ate­nție si­tuația. „Sun­tem uniți în spa­te­le Ci­pru­lui“a pre­ci­zat înal­tul res­pon­sa­bil eu­ro­pe­an, re­fe­rin­du-se la cel mai es­tic stat al UE. Ori­ce ex­plo­ra­re ar du­ce nu nu­mai la agra­va­rea ten­si­u­ni­lor, dar și la crește­rea ris­cu­lui unui in­ci­dent cu re­per­cu­si­uni într-o re­gi­u­ne unde cur­sa pen­tru re­zer­ve­le sub­ma­ri­ne de­vi­ne din ce în ce mai in­ten­să.

Lup­ta pen­tru gaz

Isra­el, Egipt și Li­ban, ca­re au des­co­pe­rit la rândul lor hi­dro­car­buri în lar­gul pro­pri­i­lor ape, au sem­nat acor­duri de de­li­mi­ta­re cu Ci­prul. În ul­ti­mii ani, so­ci­e­tăți­le pe­tro­li­e­re in­ter­nați­o­na­le, în spe­cial Exxon Mo­bil, To­tal și Eni, au achi­ziți­o­nat drep­turi de cer­ce­ta­re în zo­ne­le sub li­ce­nță si­tua­te în ape­le Ci­pru­lui. În ur­mă cu trei luni, o so­ci­e­ta­te ener­ge­ti­că ame­ri­ca­nă a anu­nțat des­co­pe­ri­rea unu­ia din ce­le mai mari ză­că­min­te de gaz na­tu­ral în lar­gul in­su­lei. Anka­ra a ri­pos­tat afir­mând că fă­ră re­gle­men­ta­rea di­vi­ză­rii Ci­pru­lui, ad­mi­nis­trația ci­pri­o­tă gre­a­că, re­cu­nos­cu­tă în plan in­ter­nați­o­nal, nu poa­te ex­ploa­ta re­zer­ve­le în de­tri­men­tul ci­pri­oți­lor turci. Ci­pru es­te di­vi­zat pe cri­te­rii et­ni­ce din 1974, an în ca­re o ten­ta­ti­vă de uni­u­ne cu Gre­cia a împins Tur­cia să in­va­de­ze in­su­la, obli­gând po­pu­lația ma­jo­ri­tar gre­a­că și tur­că să trăias­că în do­uă zo­ne se­pa­ra­te de li­nia de de­mar­cație și de înce­ta­re a fo­cu­lui su­pra­ve­ghe­a­tă de ONU. Pu­nând în dis­cuție drep­tu­ri­le le­gi­ti­me ale Ci­pru­lui asu­pra pla­to­u­lui său con­ti­nen­tal și asu­pra ZEE, Tur­cia pu­ne în dis­cuție și acor­du­ri­le sem­na­te de Ni­co­sia cu ță­ri­le ve­ci­ne, a de­cla­rat un res­pon­sa­bil ci­pri­ot.

Esca­la­da­rea con­flic­tu­lui in­ter­vi­ne la mai puțin de o săp­tă­mână du­pă lan­sa­rea de că­tre Anka­ra în re­gi­u­ne a ce­lui ma­re exer­cițiu na­val, Ope­ra­ti­on Se­a­wolf, cu im­pli­ca­rea a pes­te 130 de na­ve de răz­boi, iar o ma­re par­te a des­fășu­ră­rii na­va­le are loc în ape­le apro­pia­te in­su­lei. Hu­lu­si Akar, ministrul turc al Apă­ră­rii, pre­ci­za că „obi­ec­ti­vul nos­tru es­te să de­mon­străm că fo­rțe­le ar­ma­te tur­ce sunt ex­trem de ho­tă­râte, an­ga­ja­te și ca­pa­bi­le să asi­gu­re se­cu­ri­ta­tea, su­ve­ra­ni­ta­tea, in­de­pen­de­nța, drep­tu­ri­le ma­ri­ti­me și avan­ta­je­le Tur­ci­ei“. Anul tre­cut, Anka­ra a tri­mis ca­no­ni­e­re pen­tru împi­e­di­ca­rea ope­rați­u­ni­lor de fo­ra­re ale Eni, com­pa­nia ita­lia­nă din sec­to­rul energiei, ope­rați­uni co­man­da­te de gu­ver­nul ci­pri­ot.

Mă­su­ri­le lua­te de Tur­cia sus­ci­tă îngri­jo­ra­re și la Was­hin­gton, de­par­ta­men­tul de Stat re­proșând prin­ci­pa­lu­lui său aliat din NATO că re­cur­ge la acți­uni pe ca­re le-a ca­li­fi­cat „pu­ter­nic po­vo­ca­toa­re“.

FOTO: JACOB WHITE / WWW.MARINETRAF­FIC.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.