Aver­tis­men­tul lui Drag­nea pen­tru Dăn­ci­lă

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Li­viu Drag­nea spu­ne că va ana­li­za si­tua­ţia Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă în ce pri­vește re­la­ţia ei cu par­ti­dul, du­pă ale­geri. Re­lația din­tre cei doi a fost afec­ta­tă de re­fu­zul pre­mi­e­ru­lui de a pro­pu­ne res­truc­tu­ra­rea gu­ver­na­men­ta­lă sau de a apro­ba mo­di­fi­ca­rea cvo­ru­mu­lui la re­fe­ren­dum.

Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a pus pe ta­pet, pen­tru pri­ma da­tă, ide­ea unei eva­luări a pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai.

Între­bat la „Ade­vă­rul Li­ve“în ce re­lații es­te cu Dăn­ci­lă, Drag­nea a răs­puns: „Eu am re­la­ţii per­so­na­le cu fe­meia pe ca­re o iu­besc. Nu dis­cut des­pre re­la­ţii per­so­na­le“. Drag­nea a adău­gat însă că, până acum, Dăn­ci­lă a fost un pre­mi­er bun, iar o dis­cuție va avea loc du­pă ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, tran­smițându-i însă sfa­tul de a nu ui­ta pen­tru ce a fost nu­mi­tă în fun­cție. „Ana­li­zăm du­pă ale­geri, dar nu nu­mai pen­tru dum­nea­ei, e un sfat al meu pen­tru ori­ci­ne ca­re ajun­ge întâmplă­tor și tem­po­rar într-un gu­vern. Să nu ui­te pen­tru ce a fost pus aco­lo, a fost pus aco­lo să im­ple­men­te­ze un pro­gram de gu­ver­na­re sus­ţi­nut co­vârși­tor de că­tre ro­mâni. Da­că fi­e­ca­re mem­bru al gu­ver­nu­lui ţi­ne min­te aco­lo și nu con­si­de­ră că ajun­gând într-un post de mi­nis­tru a do­ua zi i-a cres­cut și ca­pul, atunci o să fie un mi­nis­tru bun și efi­ci­ent“, a răs­puns Drag­nea, între­bat ca­re sunt re­la­ţi­i­le PSD cu pre­mi­e­rul. „Da­că o să se pre­o­cu­pe de altce­va, atunci n-o să fie un mi­nis­tru bun pen­tru că nu-și mai ca­pa­ci­te­a­ză toa­tă ener­gia și pri­ce­pe­rea pe do­me­ni­ul pe ca­re ar tre­bui să îl coor­do­ne­ze“, a com­ple­tat li­de­rul PSD. De fi­e­ca­re da­tă când Li­viu Drag­nea a tre­cut la eva­lua­rea pre­mi­e­ri­lor PSD, in­vo­când res­pec­ta­rea pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re, re­zul­ta­tul a fost schim­ba­rea aces­to­ra din fun­cție.

PSD, între re­ma­ni­e­re și res­truc­tu­ra­re

Preșe­din­te­le PSD a spus că par­ti­dul nu poa­te să ră­mână cu gu­ver­nul „in­com­plet“, în con­diți­i­le în ca­re trei por­to­fo­lii sunt con­du­se de mi­niștri in­te­ri­mari. Mi­za lui Li­viu Drag­nea es­te de a o con­vin­ge pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să ac­cep­te res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui, prin vot al Par­la­men­tu­lui, ast­fel încât la Jus­tiție să fie nu­mit Eu­gen Ni­co­li­cea, fă­ră să mai fie ne­voie de acor­dul lui Klaus Iohannis. Preșe­din­te­le PSD Li­viu Drag­nea a ce­rut, atât în pu­blic, cât și în șe­di­nțe­le de par­tid ca pre­mi­e­rul să pro­pu­nă o res­truc­tu­ra­re gu­ver­na­men­ta­lă. Preșe­din­te­le Klaus Iohannis a re­fu­zat, de­ja, re­ma­ni­e­rea, res­pin­gând toa­te ce­le trei pro­pu­neri ale PSD – Eu­gen Ni­co­li­cea (Jus­tiție), Li­viu Tit Brăi­loiu (Dias­po­ra), Oa­na Flo­rea (Fon­duri Eu­ro­pe­ne).

Pe de altă par­te, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, cea ca­re tre­bu­ie să sem­ne­ze ce­re­rea de res­truc­tu­ra­re, a anun­ţat, re­cent, că nu cre­de că își va schim­ba op­ţi­u­nea în pri­vin­ţa re­ma­ni­e­rii, o dis­cu­ţie ur­mând să ai­bă loc în Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv Na­ţi­o­nal. „Acest lu­cru îl vom dis­cu­ta în ca­drul Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv Na­ţi­o­nal. Pen­tru mi­ne acum e im­por­tant să merg în mij­lo­cul oa­me­ni­lor, ast­fel încât gu­ver­na­rea să se pli­e­ze pe in­te­re­se­le oa­me­ni­lor, să văd sta­di­ul re­a­li­ză­rii lu­cră­ri­lor din fon­duri eu­ro­pe­ne și fon­duri gu­ver­na­men­ta­le și ace­as­tă dis­cu­ţie va fi în CEX, dar nu cred că o să îmi schimb op­ţi­u­nea (în pri­vin­ţa re­ma­ni­e­rii – n.r.)“, a spus Dăn­ci­lă.

Cal­cu­le­le lui Drag­nea

Res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui în Par­la­ment, pro­pu­să de Li­viu Drag­nea, pre­su­pu­ne un vot al Le­gis­la­ti­vu­lui și are loc atunci când se schim­bă struc­tu­ra Exe­cu­ti­vu­lui sau com­po­ne­nța po­li­ti­că. Cu alte cu­vin­te, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă ar tre­bui să îi pro­pu­nă pe noii mi­niștri la pa­chet cu cel puțin o schim­ba­re a struc­tu­rii – fi­ind ve­hi­cu­la­tă tran­sfor­ma­rea Se­cre­ta­ria­tu­lui Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui în mi­nis­ter. Fapt cru­cial, da­că Par­la­men­tul vo­te­a­ză res­truc­tu­ra­rea Exe­cu­ti­vu­lui, preșe­din­te­le Klaus Iohannis nu se mai poa­te opu­ne, fi­ind obli­gat de Con­sti­tuție să nu­me­as­că noii mi­niștri. To­tuși, acest sce­na­riu nu es­te sim­plu de pus în prac­ti­că. PSD și ALDE au ma­jo­ri­ta­te la li­mi­tă iar UDMR a anu­nțat că nu va vo­ta res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui. PSD și ALDE se ba­ze­a­ză pe 239 de vo­turi, față de ce­le 233 ne­ce­sa­re. Însă, preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, es­te si­gur că va obți­ne încă 11 vo­turi din par­tea Gru­pu­lui Mi­no­ri­tăți­lor și că res­truc­tu­ra­rea va tre­ce fă­ră pro­ble­me.

În schimb, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a ple­dat pen­tru va­rian­ta re­ma­ni­e­rii. În acest sce­na­riu, res­tul Gu­ver­nu­lui ră­mâne nes­chim­bat dar es­te ne­ce­sar acor­dul preșe­din­te­lui Klaus Iohannis pen­tru nu­mi­rea ce­lor trei dem­ni­tari pen­tru por­to­fo­li­i­le ră­ma­se va­can­te. Po­tri­vit unei de­ci­zii a Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le (CCR), preșe­din­te­le poa­te re­fu­za, o sin­gu­ră da­tă, nu­mi­rea la un mi­nis­ter, pen­tru mo­ti­ve de opor­tu­ni­ta­te. Acest drept preșe­din­te­le și l-a exer­ci­tat res­pin­gând toa­te ce­le trei pro­pu­neri ale PSD. Ulte­ri­or, Iohannis poa­te res­pin­ge alte pro­pu­neri doar pe mo­ti­ve de le­ga­li­ta­te. Da­că se mer­ge pe va­rian­ta re­ma­ni­e­rii, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă ur­me­a­ză să tri­mi­tă la Co­tro­ceni alte trei pro­pu­neri.

FOTO INQUAM PHOTOS OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.