Re­fu­zu­ri­le pre­mi­e­ru­lui

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pe lângă re­fu­zul res­truc­tu­ră­rii, Dăn­ci­lă a dat și alte sem­na­le de au­to­no­mie. Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP), con­du­să de Con­stan­tin Mi­tu­lețu-Bu­i­că, un apro­piat al lui Li­viu Drag­nea, a pro­pus un proi­ect de or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă prin ca­re cvo­ru­mul pen­tru va­li­da­rea re­fe­ren­du­mu­lui pe jus­tiție s-ar fi mă­rit cu pes­te 200.000 de vo­turi. Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca

Dăn­ci­lă a re­fu­zat, însă, să apro­be or­do­na­nța de ur­ge­nță, deși în acest fel ar fi mi­cșo­rat șan­se­le întru­ni­rii cvo­ru­mu­lui la re­fe­ren­du­mul con­vo­cat de preșe­din­te­le Klaus Iohannis.

Li­viu Drag­nea și se­na­to­rul PSD Șer­ban Ni­co­lae au ini­ţiat un proi­ect de le­ge po­tri­vit că­ru­ia Ban­ca Na­ţi­o­na­lă va adu­ce în ţa­ră 91,5% din au­rul de­po­zi­tat în străi­nă­ta­te, res­pec­tiv pes­te 55 de to­ne de aur. Gu­ver­nul con­dus de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a dat aviz ne­ga­tiv proi­ec­tu­lui inițiat de Li­viu Drag­nea. „Gu­ver­nul es­te foar­te pro­li­fic la punc­te de ve­de­re“, a co­men­tat, ne­mu­lțu­mit, Li­viu Drag­nea. În ce­le din ur­mă, le­gea a fost apro­ba­tă de Par­la­ment, în ci­u­da avi­zu­lui ne­ga­tiv de la Gu­vern. Pe de altă par­te, con­si­li­e­rul de ima­gi­ne al pre­mi­e­ru­lui, Anca Ale­xan­dres­cu, o apro­pia­tă a lui Li­viu Drag­nea, a fost înde­păr­ta­tă de la Gu­vern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.