Pe fon­dul răz­boi­u­lui co­mer­cial SUA-Chi­na, Goo­gle blo­che­a­ză ac­ce­sul Hua­wei

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Gi­gan­tul chi­nez al te­le­co­mu­ni­cați­i­lor Hua­wei și-ar pu­tea ve­dea am­biți­i­le mon­dia­le con­tra­ca­ra­te du­pă ce a fost tre­cut de Do­nald Trump pe lis­ta nea­gră a între­prin­de­ri­lor cu ca­re fir­me­le ame­ri­ca­ne nu sunt au­to­ri­za­te să lu­cre­ze din rați­uni de se­cu­ri­ta­te.

Ca ur­ma­re, fir­me­le ame­ri­ca­ne vor tre­bui de acum să ce­a­ră li­ce­nță înain­te de a fa­ce co­me­rț cu Hua­wei, li­ce­nță ca­re se pre­su­pu­ne că

nu o vor obți­ne. Fur­ni­zo­rii ame­ri­cani s-au con­for­mat, înce­pând cu Goo­gle. Com­pa­nia a de­cis să pri­ve­ze Hua­wei de ac­ces la une­le din ser­vi­ci­i­le sa­le, ca sis­te­mul Android, și apli­cați­i­le – Chro­me, Yo­uTu­be, Gmail, Maps. O lo­vi­tu­ră du­ră pen­tru chi­ne­zi, dar de­ci­zia Was­hin­gto­nu­lui afec­te­a­ză și ma­rii fa­bri­ca­nți ame­ri­cani de se­mi-con­duc­toa­re. În fața aces­tor îngri­jo­rări, se pa­re că Was­hin­gton do­rește cal­ma­rea jo­cu­lui și luni a de­cre­tat un ră­gaz de 90 de zi­le înain­te de a im­pu­ne aces­te san­cți­uni. Po­tri­vit me­dia din Asia, in­ter­di­cția im­pu­să de SUA nu va împi­e­di­ca des­fășu­ra­rea rețe­lei 5G eu­ro­pe­ne de că­tre Hua­wei. Îna­lți res­pon­sa­bi­li eu­ro­peni au de­cla­rat în ca­drul unei reu­ni­uni in­for­ma­le că ul­ti­ma acți­u­ne a Was­hin­gto­nu­lui nu va împi­e­di­ca gi­gan­tul chi­nez al te­le­co­mu­ni­cați­i­lor să des­fășoa­re în Eu­ro­pa rețe­aua mo­bi­lă 5G. Eu­ro­pa nu are altă ale­ge­re în ma­te­rie pen­tru că SUA nu ofe­ră un pro­dus con­cu­rent și con­cu­re­nții Hua­wei – Eric­sson și No­kia – nu au nici ca­pa­ci­ta­tea nici cu­noști­nțe­le pen­tru a înlo­cui gru­pul chi­nez. Ce­le do­uă com­pa­nii scan­di­na­ve nu ofe­ră o con­cu­re­nță se­ri­oa­să la Hua­wei, dar lu­cre­a­ză în strânsă coo­pe­ra­re cu între­prin­deri mai mari în Chi­na. Can­ce­la­rul ger­man, Ange­la Mer­kel, și pre­mi­e­rul olan­dez, Mark Rut­te, au de­cla­rat că nu vor in­ter­zi­ce fir­ma chi­ne­ză, su­bli­ni­ind că sunt în curs po­li­tici pen­tru pro­te­ja­rea se­cu­ri­tății lor. Și preșe­din­te­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, a de­cla­rat că per­spec­ti­va fran­ce­ză nu es­te de blo­ca­re a Hua­wei, sau a ori­că­rei alte so­ci­e­tăți și a pre­ci­zat că Fra­nța va echi­li­bra se­cu­ri­ta­tea cu un ac­ces la o teh­no­lo­gie de ca­li­ta­te. La rândul său, fon­da­to­rul Hua­wei, Ren Zhen­gfei a de­cla­rat că SUA su­bes­ti­me­a­ză fo­rța între­prin­de­rii și pla­nu­ri­le 5G nu vor fi afec­ta­te. Gru­pul chi­nez, nu­mă­rul doi mon­dial în te­le­co­mu­ni­cații, du­pă com­pa­nia sud­co­re­e­a­nă Sam­sung, și în fața ce­lei ame­ri­ca­ne Apple, se află în co­li­ma­to­rul preșe­din­te­lui Do­nald Trump, ca­re con­si­de­ră că gru­pul chi­nez re­pre­zin­tă un risc pen­tru se­cu­ri­ta­tea nați­o­na­lă și vi­o­le­a­ză viața pri­va­tă a uti­li­za­to­ri­lor săi din cau­za le­gă­tu­ri­lor di­rec­te cu Bei­jing.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.