Pen­ta­go­nul re­ac­tua­li­ze­a­ză pla­nu­ri­le mi­li­ta­re con­tra Ira­nu­lui

Te­he­ran a tran­smis mi­liți­i­lor sa­le din Ori­en­tul Mij­lo­ciu să fie pre­gă­ti­te de răz­boi

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Se­cre­ta­rul ad-in­te­rim al Apă­ră­rii, Pa­trick Sha­na­han, a pre­zen­tat un plan mi­li­tar ac­tua­li­zat în ca­re se pre­ve­de tri­mi­te­rea de mi­li­tari în Ori­en­tul Mij­lo­ciu da­că Ira­nul ata­că fo­rțe­le ame­ri­ca­ne sau ac­ce­le­re­a­ză lu­cră­ri­le asu­pra ar­me­lor nu­cle­a­re.

La reu­ni­u­nea în ca­re Sha­na­han a pre­zen­tat pla­nu­ri­le mi­li­ta­re, au par­ti­ci­pat con­si­li­e­rul pre­zi­de­nțial pen­tru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, John Bol­ton, ge­ne­ra­lul Dun­ford, Gi­na Has­pel, di­rec­toa­rea CIA și Dan Coats, di­rec­to­rul ser­vi­ci­i­lor se­cre­te nați­o­na­le. Gar­rett Mar­qu­is, pur­tă­tor de cu­vânt al Con­si­li­u­lui de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, a ți­nut să pre­ci­ze­ze că „preșe­din­te­le a fost clar, SUA nu cau­tă un con­flict mi­li­tar cu Iran și es­te des­chis ne­go­ci­e­ri­lor cu li­de­rii ira­ni­eni“.

Admi­nis­trația Trump es­te di­vi­za­tă asu­pra mo­du­lui de a re­a­cți­o­na față de Iran într-un mo­ment în ca­re con­ti­nuă crește­rea ten­si­u­nii pri­vind po­li­ti­ca nu­cle­a­ră ira­nia­nă și in­te­nți­i­le Te­he­ra­nu­lui în Ori­en­tul

Mij­lo­ciu. Po­tri­vit New York Ti­mes, între­bat da­că do­rește o schim­ba­re de re­gim în Iran, preșe­din­te­le ame­ri­can a de­cla­rat: „vom ve­dea ce se pe­tre­ce cu Ira­nul. Da­că vor fa­ce ce­va, va fi o greșe­a­lă foar­te gra­vă“. Ana­liștii con­si­de­ră puțin pro­ba­bil ca Do­nald Trump, ca­re a cău­tat să se­pa­re SUA de Afgha­nis­tan și de Si­ria, să re­vi­nă tri­mițând fo­rțe ame­ri­ca­ne în Ori­en­tul Mij­lo­ciu. O par­te a îna­lți­lor res­pon­sa­bi­li de la Ca­sa Albă au de­cla­rat că pla­nu­ri­le mi­li­ta­re, chiar afla­te într-un sta­diu pre­li­mi­nar, ara­tă în ce punct ame­ni­nța­rea ira­nia­nă a de­venit pe­ri­cu­loa­să. Res­pon­sa­bi­li ame­ri­cani au de­cla­rat pen­tru New York Ti­mes că des­fășu­ra­rea de fo­rțe ae­ri­e­ne, te­res­tre și na­va­le atât de am­ple ar oferi Te­he­ra­nu­lui mo­ti­ve să ata­ce, ris­când să an­tre­ne­ze SUA într-un con­flict de lun­gă du­ra­tă. Ce­ea ce ar anu­la anii de re­du­ce­re a efec­ti­ve­lor ar­ma­tei ame­ri­ca­ne în Ori­en­tul Mij­lo­ciu, înce­pu­tă cu re­tra­ge­rea tru­pe­lor din Irak, de­ci­să de preșe­din­te­le Ba­rack Oba­ma în 2011. Doi din­tre res­pon­sa­bi­lii pen­tru se­cu­ri­ta­tea nați­o­na­lă au es­ti­mat că re­tra­ge­rea anu­nța­tă de Do­nald Trump a fo­rțe­lor ame­ri­ca­ne din Si­ria, în de­cem­brie, ca și di­mi­nua­rea pre­ze­nței na­va­le în re­gi­u­ne, par să fi încu­ra­jat unii li­deri de la Te­he­ran și au con­vins Cor­pul Gar­di­e­ni­lor Re­vo­luți­ei is­la­mi­ce că SUA nu do­resc o con­frun­ta­re cu Ira­nul.

În ur­mă cu o săp­tă­mână, mai mul­te pe­tro­li­e­re, din ca­re do­uă sau­di­te, au fost ata­ca­te sau sa­bo­ta­te în lar­gul ape­lor Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te, ali­men­tând te­me­ri­le po­tri­vit că­ro­ra cu­loa­re­le de na­vi­gație din Gol­ful Per­sic pot de­ve­ni țin­te. Res­pon­sa­bi­li din Emi­ra­te au an­che­tat sa­bo­ta­je­le și au ce­rut aju­to­rul SUA, sus­pec­tând im­pli­ca­rea Ira­nu­lui. Po­tri­vit eva­luă­ri­lor pre­li­mi­na­re ale ar­ma­tei ame­ri­ca­ne, ex­plo­zi­bi­lul uti­li­zat con­tra pe­tro­li­e­re­lor sau­di­te es­te ira­nian.

Me­sa­jul lui So­lei­mani

Gu­ver­nul de la Te­he­ran nu a ame­ni­nțat cu vi­o­le­nțe re­cent, dar, săp­tă­mâna tre­cu­tă, preșe­din­te­le Has­san Ro­u­hani a de­cla­rat că Ira­nul va aban­do­na une­le an­ga­ja­men­te din acor­dul nu­cle­ar încheiat în 2015 cu pu­te­ri­le mon­dia­le. Do­nald Trump a re­tras SUA din acest acord în ur­mă cu un an, dar ță­ri­le eu­ro­pe­ne au ce­rut Ira­nu­lui să res­pec­te tra­ta­tul.

Exa­mi­na­rea pla­nu­ri­lor Pen­ta­go­nu­lui a avut loc la câte­va zi­le du­pă ce Admi­nis­trația Trump a fă­cut re­fe­ri­re la noi infor­mații se­cre­te ca­re ara­tă că Ira­nul mo­bi­li­ze­a­ză gru­puri in­ter­me­dia­re în Irak și în Si­ria pen­tru ata­ca­rea fo­rțe­lor ame­ri­ca­ne. Ca pre­cauție, Pen­ta­go­nul a de­pla­sat în re­gi­u­nea Gol­fu­lui un port-avi­on, bom­bar­di­e­re B-52, o ba­te­rie Pa­tri­ot de in­ter­cep­toa­re de ra­che­te. În ca­drul unei reu­ni­uni la Bag­dad, un­de Qas­sem Su­lei­mani, șe­ful pu­ter­ni­cei fo­rțe Qods din Iran a con­vo­cat mi­liți­i­le afla­te sub in­flue­nța Te­he­ra­nu­lui, le-a tran­smis să se pre­gă­te­as­că de răz­boi prin pro­cu­ră. Ten­ta­ti­va de mo­bi­li­za­re a aliați­lor re­gi­o­na­li ai Ira­nu­lui au cres­cut te­me­ri­le Was­hin­gto­nu­lui că in­te­re­se­le SUA în Ori­en­tul Mij­lo­ciu se află sub o ame­ni­nța­re per­sis­ten­tă, iar Ma­rea Bri­ta­nie a ri­di­cat ni­ve­lul de aler­tă pen­tru tru­pe­le bri­ta­ni­ce în Irak.

Re­du­ce­rea fo­rțe­lor SUA în Ori­en­tul Mij­lo­ciu din cur­sul ul­ti­mi­lor ani a fost de­ci­să de un nou in­te­res pen­tru Chi­na, Ru­sia și o con­cu­re­nță zi­să a ma­ri­lor pu­teri. Cea mai re­cen­tă stra­te­gie de apă­ra­re nați­o­na­lă, pu­bli­ca­tă înain­te ca Bol­ton să se ală­tu­re echi­pei gu­ver­na­men­ta­le, con­clu­dea că, deși Ori­en­tul Mij­lo­ciu ră­mâne im­por­tant și Ira­nul con­sti­tu­ie o ame­ni­nța­re pen­tru aliații ame­ri­cani, Sta­te­le Uni­te vor tre­bui să fa­că mai mult pen­tru ca Chi­na în as­cen­si­u­ne să nu afec­te­ze or­di­nea mon­dia­lă.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.