Astra și Sep­si OSK au tras cor­ti­na pes­te play-off

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Gi­ur­gi­u­venii au avut câte­va mo­ti­ve în plus. Acest ul­tim meci al cam­pi­o­na­tu­lui însem­na tes­tul fi­nal pen­tru Cu­pa Ro­mâni­ei, al că­rei ul­tim act îl vor su­sți­ne sâmbă­tă, 25 mai, con­tra ce­lor de la Vi­i­to­rul Con­sta­nța. Vic­to­ria însem­na mo­ral pen­tru o echi­pă cu sa­la­ri­i­le nea­chi­ta­te de cinci luni. De ase­me­nea, ele­vii lui Cos­tel Ena­che ave­au obi­ec­ti­vul de a nu ris­ca ac­ci­den­tă­ri­le sau san­cți­u­ni­le dis­ci­pli­na­re, ori­ce car­to­naș roșu însem­nând, au­to­mat, sus­pen­da­re pen­tru fi­na­la Cu­pei.La rândul ei, Sep­si OSK tre­bu­ia să cau­te mo­ti­vație în fap­tul că nu avea ni­cio vic­to­rie în play-o¡, dar și că la Gi­ur­giu, în 2017, de­bu­ta­se în pri­ma li­gă.

Mrzljak, gol la me­ci­ul 100

În mi­nu­tul 13, că­pi­ta­nul gaz­de­lor, croa­tul Fi­lip Mrzljak, a re­luat cu ca­pul și a des­chis sco­rul la un cor­ner exe­cu­tat de Moi­se. În mi­nu­tul 26, am­fi­tri­o­nii și-au du­blat avan­ta­jul du­pă un alt ser­vi­ciu al lui Ro­ma­rio Moi­se, ca­re l-a ser­vit pe ta­vă pe Ba­lau­re, ce a înscris în poar­ta goa­lă. Sco­rul pau­zei, 2-1, a fost sta­bi­lit în mi­nu­tul 43, la un un-doi ra­pid între Tan­dia și Săn­te­an, la ca­re pri­mul a scă­pat sin­gur cu por­ta­rul. Tan­dia, gol­ghe­te­rul co­văs­ne­ni­lor, a mar­cat ast­fel al 11-lea său gol sta­gi­o­nal.

Moi­se, gol du­pă do­uă as­sist-uri

Jo­cul re­la­xat al ce­lor do­uă for­mații a con­ti­nuat și în par­tea se­cun­dă. Ro­ma­rio Moi­se și-a tre­cut nu­me­le pe lis­ta mar­ca­to­ri­lor, du­pă ce­le do­uă pa­se de gol din pri­ma re­pri­ză, el re­luând fă­ră pre­lua­re cen­tra­rea de pe stânga a lui De­nis Ali­bec. Pe fi­nal, la oas­peți au in­trat doi co­pii pro­mo­vați de la ju­ni­ori, Călin Po­pes­cu și Ba­las­ka. La o in­cur­si­u­ne pe dre­ap­ta, Po­pes­cu a cen­trat în ca­reu, de unde Eri­co da Sil­va a de­viat ne­fe­ri­cit în pro­pria poar­tă.Ast­fel s-a sta­bi­lit sco­rul aces­tui meci cu iz de va­ca­nță, Astra câști­gând me­ri­tat cu 3-2.

CFR Cluj es­te cam­pi­oa­nă nați­o­na­lă și ne va re­pre­zen­ta în tu­ru­ri­le pre­li­mi­na­re ale Li­gii Cam­pi­o­ni­lor. FCSB și Vi­i­to­rul Con­sta­nța merg în Eu­ro­pa Le­a­gue,de ase­me­nea în tu­ru­ri­le pre­li­mi­na­re. Al pa­tru­lea loc de cu­pe eu­ro­pe­ne se va de­ci­de du­pă fi­na­la Cu­pei Ro­mâni­ei. Da­că Astra câști­gă tro­feul, atunci ea va mer­ge în com­pe­tiția con­ti­nen­ta­lă, alt­fel, Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va va fi be­ne­fi­cia­ra aces­tui ul­tim loc.

Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe es­te echi­pa ca­re, în pa­tru ani de când s-a im­ple­men­tat sis­te­mul play-o¡/play-out, are cea mai sla­bă li­nie de cla­sa­ment în play-o¡,cu un sin­gur punct câști­gat. Pen­tru clu­bul co­văs­nean es­te,în ori­ce caz,cea mai ma­re per­for­ma­nță din is­to­rie ocu­pa­rea lo­cu­lui 6.

FOTO: AGERPRES

Luni se­a­ră, pe o ploaie to­re­nția­lă, exact ca și la me­ci­ul con­tra ce­lor de la CFR Cluj (1-5), Astra Gi­ur­giu a ju­cat pe te­ren pro­priu împo­tri­va ce­lor de la Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe, în ul­ti­mul meci al play-off-ului Li­gii I la fot­bal, ediția 2018-2019. Par­ti­da nu a avut mi­ză, ast­fel că echi­pe­le au re­nu­nțat la obișnu­i­tul lor joc cris­pat. Spec­ta­co­lul a fost agre­a­bil, iar la fi­nal Astra Gi­ur­giu a fost de­cla­ra­tă învin­gă­toa­re, cu sco­rul de 3-2.

Cos­tel Ena­che, teh­ni­cia­nul echi­pei Astra Gi­ur­giu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.