Anga­jații din in­dus­trie ar pu­tea fi scu­tiți de im­po­zi­tul pe sa­la­rii

Mi­nis­trul de Fi­na­nțe, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a anu­nțat că Gu­ver­nul Dăn­ci­lă lu­cre­a­ză la un proi­ect de ex­tin­de­re a fa­ci­li­tăți­lor fis­ca­le pen­tru anga­jații din anu­mi­te ra­muri ale in­dus­tri­ei.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Mi­nis­trul de Fi­na­nțe, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a anu­nțat că Gu­ver­nul Dăn­ci­lă lu­cre­a­ză la un proi­ect de ex­tin­de­re a fa­ci­li­tăți­lor fis­ca­le pen­tru anga­jații din anu­mi­te ra­muri ale in­dus­tri­ei.

Aflat, ma­rți du­păa­mia­ză, la Cluj-Na­po­ca, la o întâlni­re cu oa­meni de afa­ceri și cu re­pre­zen­ta­nți ai ad­mi­nis­trați­ei pu­bli­ce din câte­va ju­dețe ale Tran­sil­va­ni­ei, mi­nis­trul Te­o­do­ro­vici le-a de­cla­rat aces­to­ra că Gu­ver­nul ana­li­ze­a­ză ide­ea de a acor­da sti­mu­len­te fis­ca­le pen­tru anu­mi­te sec­toa­re eco­no­mi­ce, ast­fel încât aces­tea să fie re­vi­ta­li­za­te și să poa­tă atra­ge mai ușor fo­rță de mun­că.

Vi­i­toa­re­le fa­ci­li­tăți se vor re­feri la scu­ti­rea de im­po­zit pe sa­la­rii, ca­re de­ja se apli­că la anga­jații din sec­to­rul IT și ca­re ar ur­ma să fie ex­tin­să și la câte­va ra­muri ale in­dus­tri­ei.

„Vrem sti­mu­la­rea și a altor zo­ne din eco­no­mie ca­re vor avea un re­gim fis­cal oa­re­cum si­mi­lar mo­de­lu­lui ce se apli­că în sec­to­rul IT, un­de par­tea de im­po­zit pe venit a fost eli­mi­na­tă. Se ana­li­ze­a­ză ca aces­te fa­ci­li­tă­ţi să fie apli­ca­te și în alte zo­ne, cum ar fi industria pre­lu­cră­toa­re, industria de apă­ra­re, industria tex­ti­lă, pen­tru ca aces­te in­dus­trii să re­nas­că, pen­tru a sti­mu­la și men­ţi­ne for­ţa de mun­că mai pu­ţin ca­li­fi­ca­tă și ca­li­fi­ca­tă. Gu­ver­nul apli­că cu pri­o­ri­ta­te anu­mi­te mă­suri în anu­mi­te zo­ne ale eco­no­mi­ei și spun că vor fi de suc­ces. Avem un is­to­ric în anu­mi­te in­dus­trii și re­la­ţii ve­chi ca­re nu au mai fost va­lo­ri­fi­ca­te”, a ex­pli­cat mi­nis­trul Eu­gen Te­o­do­ro­vici.

În acest mo­ment, pen­tru per­soa­ne­le ca­re lu­cre­a­ză pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei, scu­ti­rea de im­po­zit pe venit se apli­că doar an­ga­jați­lor din sec­to­rul IT, fi­ind re­gle­men­ta­tă de Le­gea nr. 227/2015 pri­vind Co­dul fis­cal.

Scu­ti­rea de im­po­zit pe sa­la­rii se apli­că doar da­că sunt înde­pli­ni­te, cu­mu­la­tiv, mai mul­te con­diții. În pri­mul rând, obi­ec­tul de ac­ti­vi­ta­te al agen­tu­lui eco­no­mic tre­bu­ie să in­clu­dă do­me­ni­ul „cre­a­rea de pro­gra­me pen­tru cal­cu­la­tor” (con­form cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209). Scu­ti­rea de im­po­zit pe venit se apli­că doar ace­lor an­ga­jați ca­re lu­cre­a­ză ca ad­mi­nis­tra­tor ba­ze de da­te, ana­list, ana­list aju­tor, in­gi­ner de sistem, ma­na­ger de proi­ect in­for­ma­tic, proi­ec­tant de sis­te­me in­for­ma­ti­ce, pro­gra­ma­tor sau pro­gra­ma­tor aju­tor.

De ase­me­nea, o altă con­diție es­te ca an­ga­ja­to­rul să fi re­a­li­zat, în anul fis­cal pre­ce­dent, veni­turi din acti­vi­ta­tea de cre­a­re de pro­gra­me pen­tru cal­cu­la­tor des­ti­na­te co­mer­cia­li­ză­rii.

Ci­ne va pro­fi­ta de aces­te înles­niri fis­ca­le

Pe ba­za ace­lu­iași al­go­ritm, se poa­te pre­su­pu­ne că fa­ci­li­tăți­le fis­ca­le ca­re se vor apli­ca in­dus­tri­ei pre­lu­cră­toa­re, in­dus­tri­ei tex­ti­le sau in­dus­tri­ei de apă­ra­re îi vor avea în ve­de­re pe anga­jații ca­re exe­cu­tă ac­ti­vi­tăți spe­ci­fi­ce aces­tor do­me­nii. La Cluj-Na­po­ca, mi­nis­trul de Fi­na­nțe, Eu­gen Te­o­do­ro­vici a amin­tit că sta­tul ro­mân alo­că de­ja 2 la su­tă din PIB pen­tru sec­to­rul Apărării, ce­ea ce ar tre­bui să aju­te și industria ro­mâneas­că de apă­ra­re. To­tuși, li­de­rii sin­di­ca­li din do­me­niu con­si­de­ră că acești bani ajung mai ales la fir­me din străi­nă­ta­te. Acum câte­va săp­tă­mâni, li­de­rii din cinci or­ga­ni­zații sin­di­ca­le din industria de apă­ra­re s-au întâlnit, la Pa­la­tul Co­tro­ceni, cu mai mu­lți re­pre­zen­ta­nți ai Preșe­di­nți­ei, că­ro­ra le-au ce­rut ca, din­tre con­trac­te­le plă­ti­te de Mi­nis­te­rul Apărării Nați­o­na­le, 30 la su­tă să fie re­a­li­za­te de că­tre industria ro­mâneas­că de apă­ra­re.

FO­TO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.