The­re­sa May re­cur­ge la ul­ti­mul car­tuș – un nou re­fe­ren­dum!

Ul­ti­ma ten­ta­ti­vă a pre­mi­e­ru­lui bri­ta­nic, The­re­sa May, de a reuni o ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră pen­tru Bre­xit a eșuat, „no­ul acord” în 10 punc­te pe ca­re l-a pro­pus fi­ind res­pins de de­pu­ta­ţii din tot spec­trul po­li­tic.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Într-un dis­curs ți­nut ma­rți, May a pre­zen­tat o se­rie de pro­mi­si­uni cu­prin­se într-un proi­ect de le­ge (de 100 pa­gini) ce se re­fe­ră la acor­du­ri­le de ieși­re din UE a Ma­rii Bri­ta­nii ca­re va fi pu­bli­cat în ace­as­tă săp­tă­mână și ca­re cu­prin­de și pro­pu­ne­rea unui al doi­lea re­fe­ren­dum da­că acor­dul său va fi adop­tat și me­nți­ne­rea într-o uni­u­ne va­ma­lă tem­po­ra­ră cu UE. Asta deși pre­mi­e­rul a res­pins cu ob­sti­nație ori­ce pro­pu­ne­re pri­vind o no­uă con­sul­ta­re po­pu­la­ră asu­pra Bre­xit-ului. „Ne­ver say ne­ver” și-a do­ve­dit încă oda­tă ve­ri­di­ci­ta­tea. May spe­ră că par­ti­za­nii unui nou re­fe­ren­dum vor vo­ta în fa­voa­rea acor­du­lui său, dar pro­pu­ne­rea nu ofe­ră nici o

ga­ra­nție – Par­la­men­tul s-a ex­pri­mat de­ja în mar­tie împo­tri­va or­ga­ni­ză­rii altui re­fe­ren­dum și es­te di­fi­cil de ima­gi­nat că și-a schim­bat avi­zul. Par­la­men­ta­rii au res­pins de do­uă ori acor­dul Bre­xit încheiat de May în noi­em­brie cu Bru­xel­le­sul, obli­gând-o să amâne de do­uă ori da­ta ieși­rii ță­rii, acum pro­gra­ma­tă pen­tru 31 oc­tom­brie.

Du­pă o reu­ni­u­ne fur­tu­noa­să a ca­bi­ne­tu­lui, în ca­re pro­pu­ne­ri­le sa­le au fost pri­mi­te cu ame­ni­nța­rea unei re­vol­te, de­pu­tații pro și an­ti-Bre­xit au de­cla­rat că pro­pu­ne­ri­le sunt goa­le. Po­tri­vit Guar­dian, May a im­plo­rat de­pu­tații din pro­pri­ul par­tid să arun­ce o pri­vi­re asu­pra a ce­ea ce ea a nu­mit „o ofer­tă se­ri­oa­să” și a aver­ti­zat că pre­lun­gi­rea im­pa­su­lui asu­pra Bre­xit-ului „ris­că să des­chi­dă poar­ta unui vi­i­tor de coșmar al po­li­ti­cii po­la­ri­za­te în per­ma­ne­nță”. Ea s-a ară­tat dis­pu­să să fa­că o ofer­tă mai ge­ne­roa­să mi­li­ta­nți­lor re­fe­ren­du­mu­lui, dar nu a reușit să obți­nă su­sți­ne­rea pro­pri­u­lui ca­bi­net. Sur­se din gu­vern au de­cla­rat că au­to­ri­ta­tea The­re­sei May a dis­pă­rut com­plet în ca­drul reu­ni­u­nii, mi­niștrii pro-Bre­xit fi­ind re­vol­tați la ide­ea că ea es­te ga­ta să or­ga­ni­ze­ze un al doi­lea re­fe­ren­dum și o uni­u­ne va­ma­lă - amen­da­men­te „com­plet inac­cep­ta­bi­le”.

Pre­mi­e­rul și-a luat o se­rie de an­ga­ja­men­te, prin­tre ca­re o pro­mi­si­u­ne că Par­la­men­tul va fi con­sul­tat asu­pra vi­i­toa­rei eta­pe de ne­go­ci­eri pri­vind Bre­xit-ul. Nu­mai că de­pu­tații nu s-au lă­sat con­vi­nși de noi­le pro­pu­neri și ma­rți se­a­ră nici mă­car un par­la­men­tar nu a su­sți­nut acor­dul. Je­re­my Cor­byn, li­de­rul Par­ti­du­lui La­bu­rist, a de­cla­rat: „Nu vom su­sți­ne o no­uă ver­si­u­ne re­con­diți­o­na­tă a ace­lu­iași ve­chi acord și es­te clar că acest gu­vern slab și în de­zin­te­gra­re es­te in­ca­pa­bil să res­pec­te pro­pri­i­le an­ga­ja­men­te”. Pro­mi­si­u­nea re­fe­ren­du­mu­lui a de­cla­nșat o re­a­cție aproa­pe ime­dia­tă, mai mu­lți con­ser­va­tori ca­re l-au su­sți­nut în tre­cut au de­cla­rat că nu pot su­sți­ne un proi­ect de le­ge ce pa­re să des­chi­dă ca­lea răs­tur­nă­rii vo­tu­lui din 2016. Par­ti­dul uni­o­nist-de­mo­cra­tic a ca­li­fi­cat con­ce­si­i­le drept „un me­li-me­lo”, iar par­ti­za­nii vo­tu­lui po­pu­lar au pre­ci­zat că sim­pla pro­mi­si­u­ne a unui vot pri­vind re­fe­ren­du­mul, despre ca­re Dow­ning Stre­et re­fu­ză să de­cla­re cum va pro­ce­da, nu es­te su­fi­ci­en­tă pen­tru a obți­ne su­sți­ne­rea lor.

Re­fuz to­tal

Mi­nis­trul Me­di­u­lui, Mi­cha­el Go­ve, a re­fu­zat mi­er­curi să con­fir­me da­că pre­mi­e­rul May va pre­zen­ta proi­ec­tul său de re­tra­ge­re din UE așa cum s-a pre­vă­zut - în pri­ma săp­tă­mână din iu­nie, du­pă ce de­pu­tații din tot spec­trul po­li­tic au res­pins „no­ul său acord” în 10 punc­te. Go­ve, ca­re su­sți­ne acor­dul pre­mi­e­ru­lui, a de­cla­rat că a venit mo­men­tul „să re­flec­tăm” și să exa­mi­năm opți­u­ni­le po­si­bi­le. La emi­si­u­nea To­day a BBC Ra­dio 4, mi­nis­trul a de­cla­rat că „în ur­mă­toa­re­le zile vom re­flec­ta la ma­ni­e­ra în ca­re oa­me­nii vor ca pro­pu­ne­rea pre­mi­e­ru­lui să fie pre­zen­ta­tă. Insis­tând asu­pra vi­i­to­ru­lui The­re­sei May, Go­ve a pre­ci­zat: „Cred că cel mai im­por­tant lu­cru de fă­cut es­te să re­flec­tăm la toa­te opți­u­ni­le”. Ni­gel Evans, mem­bru al co­mi­te­tu­lui exe­cu­tiv al Co­mi­te­tu­lui 1922, a de­cla­rat, la rândul său, că pre­mi­e­rul tre­bu­ie să re­cu­noas­că fap­tul că jo­cul a luat sfârșit și a in­sis­tat din nou că re­gu­li­le sunt mo­di­fi­ca­te pen­tru a per­mi­te un alt vot de cen­zu­ră. Iar Ja­cob Re­es-Mogg, șe­ful gru­pu­lui de cer­ce­ta­re a eu­ro­de­pu­tați­lor eu­ro­peni con­ser­va­tori, a de­cla­rat că spe­ră ca prim-mi­nis­trul să ana­li­ze­ze lip­sa de su­sți­ne­re față de proi­ec­tul ei și „să re­cu­nos­că fap­tul că în realitate pre­mi­e­rul nu se bu­cu­ră de încre­de­rea Par­la­men­tu­lui”. Abso­lut toți de­pu­tații din Ca­me­ra Co­mu­ne­lor s-au opus no­u­lui acord pro­pus de May și au de­cla­rat că nu au încre­de­re în pro­pu­ne­ri­le sa­le.

FO­TO XINHUA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.